ކ. މާލެ
|
2 ޖުލައި 2017 | އާދީއްތަ 17:05
ރައީސް ޔާމީން ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމެއްގައި
ރައީސް ޔާމީން ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމެއްގައި
ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރު ބަދަލުކުރުން
ސަރުކާރު ބަދަލުކުރެވޭނެތަ؟
 
ސިޔާސީ ވާދަވެރިން ވަނީ ޖަލަށް ލާފައި
 
މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް އަވަހަށް ހުށަހަޅާނެ
 
ގިނަ ބަޔަކު ފާޅުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ފާޑުވިދާޅުވޭ

ސަރުކާރު ބަދަލުކުރެވޭނެތޯ، މިއީ މި ފަހަކަށް އައިސް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ސުވާލެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ މިފަހަރު އެކަން ވާނެ ކަމަށެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިކަމަށްޓަކައި ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް، ރޭވި ހުރިހާ ރޭވުމެއް ވަނީ ފުލުން ގޮސްފައެވެ. އެ ރޭވުންތައް ފުލުން ދުއްވާލުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއެވެ. ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެނައެވެ. ގާނޫނާ ޚިލާފަށް މީހުން ހިފައި ހައްޔަރުކުރިއެވެ. ޖަލަށްލިއެވެ. ހުކުމްކުރިއެވެ. ވިޔަފާރިތައް ދުއްވާލިއެވެ. ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަތެވެ.

މިހުރިހާ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވިޔަސް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އަޒުމަކަށް ބަދަލެއް ނައެވެ. އެވަގުތަކު ލިބޭ ހަނި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ދުއްވައިގަނެއެވެ. ހިތްވަރު ދޫކޮށްނުލައި، ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ އާއި ކަންކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ އިޚްލާސްތެރިކަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބައި ވަނީ ބޮޑުވެ، ވަރުގަދަވެފައެވެ.

މި ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވިއިރު، އިދިކޮޅުގައި އޮތީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީއެވެ. އެއަށްފަހު، އަދާލަތު ގުޅުނެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީވެސް ތިމަންމެންނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީއެކޭ ބުނެ އިއުލާނުކުރިއެވެ. ނާޒިމުގެ ސަޕޯޓަރުން ވެސް ގުޅުނެވެ. އެންމެ ފަހުން ރައީސް މައުމޫނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނެވެ.

މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ވެސް އަމާޒަކީ އަނިޔާވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމެވެ. އެކަން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހާސިލުކުރެވެން އޮތީ ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށްގެންނެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި އަމާޒު ހިފާފައި ހުރީ އެމަގަށެވެ. ފުރަތަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މަގާމުން ދުރުކުރުމެވެ. އެއަށް ފަހު، ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ފޭރިގަތް ގާނޫނުތައް ބަދަލުކުރުމެވެ. ކޮމިޝަންތައް ވެސް އިސްލާހުކުރުމެވެ. ޚަރާބުވެފައިވާ ދައުލަތުގެ ނިޒާމު ތާހިރުކުރަން ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވެއެވެ. އެއީ މަސީހުގެ އިތުރުން މަގާމުން ދުރުކުރަންޖެހޭ އެހެން މީހުން މަގާމުން ދުރުކޮށްގެން ވިޔަސް ވަރިހަމައެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ފިޔަވައި، ސިޔާސީ ބުރަދަނެއް ހުރި ބޭފުޅަކު ވިއްޔާ މިހާރު ވަނީ އެއް އަމާޒަކަށް ހިފައިފައެވެ. އެހެންވެ، ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގައިވެސް ރެނދުލުން ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ގާތްވަމުންދާ ކަމަށާއި އުފާވެރި ހަބަރު ލިބެން ކައިރިވެއްޖެކަމަށް ބުނާއިރު، ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިހާރު ވަނީ މާލެ ދުކޮށް، ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ގައުމުތަކަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ޗެލެންޖް ކުރައްވައި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ފާޑުވިދާޅުވާން ފައްޓަވައިފައެވެ. މިނިސްޓަރުންގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. އެ މެމްބަރުންވެސް ގަބޫލު ކުރައްވާ އެއް ކަމެއް އެބަ އޮތެވެ. ބިރު ދައްކައިގެން ވެރިކަން ދުވަސްކޮޅަކަށް ހިފެހެއްޓިދާނެކަމެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ދާއިމީ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރައްވައެވެ. އަދި މި ސަރުކާރާއެކު އެ ބޭފުޅުންނަށް ސިޔާސީ މުސްތަޤުބަލެއް ނެތްކަމަށްވެސް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރައްވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ އިސް މެމްބަރަކު ވިދާޅުވިއެވެ. މިފަހަރު ރައީސް ޔާމީން މުޅިން ފިތޭނެއެވެ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކަފުޅެކެވެ. މަސީހު ދުއްވާލައި، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނަގައިފި ނަަމަ، ރައީސް ޔާމީނަށް ދެން ސަލާމަތެއް ނޯންނާނެއެވެ. އެ މަނިކުފާނަށް ފަހިކުރި ހުރިހާ ކަމެއް އިޔާދަވާނެއެވެ. އޭރުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނާއި ކޯޓުތައް ވެސް އޮންނާނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް، ރައްޔިތުން އެެދޭ ގޮތަށެވެ. މިހިސާބަށް ހާލަތު ހިނގެއްޖެނަމަ، މިފަހަރު އިދިކޮޅުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުން ހިތްތިރިކޮށް މުޖުރިމުން ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ، މި ގައުމަށް ހެވެއް ނޯންނާނެއެވެ. ތިޔަ ގެނެސްދެއްވަން ވިދާޅުވާ އުފާވެރި ހަބަރުގެ އުފާވެރިކަން ދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު
27%
42%
12%
8%
12%
0%
ކޮމެންޓް