ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 17:34
ގެދޮރުވެރިން ދަނީ ގަލު ވަޑާމުގެ ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއެކު، އެމީހުންގެ ގެތަކަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަދަ ބަދަލުތައް ގެންނަމުން
ޔަމަނުގެ އުމްރާނީ ބިނާވެށި
ހަނގުރާމާގައި ސުންނާފަތިވި ޔަމަނުގެ އުމްރާނީ ބިނާވެއްޓަށް ފަންނުވެރި އިންގިލާބެއް!
 
ގެދޮރުވެރިން ދަނީ ގަލު ވަޑާމުގެ ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއެކު، އެމީހުންގެ ގެތަކަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ބަދަލުތައް ގެންނަމުން

އެތައް އަހަރަކަށް ދިގުލާ ދިޔަ ޔަމަނު ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި، އެ ގައުމުގެ އުމްރާނީ ބިނާވެއްޓަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކަކީ ސީދާ ލޯ ކުރިމަތިން ހާމަވާން ހުރި ހަނގުރާމައިގެ ސީދާ އަސަރުތަކެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު، އެ ވީރާނާކަން ބަދަލުކޮށް، ދިރުން ގެނައުމަށް ފަންނުވެރިން ދަނީ ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ވެރިކަން ކުރާ ސަންއާގެ ބިނާވެށި އާރުކާޓީން ނުވަތަ އާރކިޓެކްޓުން ދަނީ، ބިނާކުރަނިވި ފަންނުވެރި ޚިޔާލުތައް ތަނަވަސްކޮށްގެން ސިޓީ އާރާސްތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ދުވެލީގައި ކުރަމުންނެވެ. ލިބެން ހުރި މަދު ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ވީހާވެސް ފުރިހަމަކޮށް، ގެތަކާއި އިމާރާތްތައް މަރާމާތުކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ، ގަލުގައި ކަނޑާ ނަގަައި، އެކި ކަހަލަ ފަރުމާތަކެވެ.

ޔަމަނަކީ ގަލު ވަޑާމުގެ މަސައްކަތުގެ ކާމިޔާބު ދިގު ތާރީޚެއް އޮތް ގައުމެކެވެ. ގުދުރަތީ ގޮތުންވެސް ޔަމަނަކީ، އިމާރާތް ކުރުމުގެ ފަންނުވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ގަލުގެ ތަނަވަސްކަން ލިބިފައިވާ ގައުމެކެވެ. ވިރިކެކޭ އަލިފާން ފިނިވެ، ގަނޑުވެގެން ހެދޭ ބަޒާލްޓް، ލައިމްސްޓޯން އަދި ގްރެނައިޑްފަދަ، އުމްރާނީ ބިނާވެށީގައި ބޭނުންކުރާ އެކި ކަހަލަ ހިލައާއި ގަލުގެ މުއްސަނދިކަން ޔަމަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ޔަމަނު އާރާސްތުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އާރކިޓެކްޓް، މުހައްމަދު ބާ-ސަލަމާ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، ވިލާތުގެ އިތުރުން ގަދީމީ ރޫމީންގެ ޒަމާނުގެ ފަންނުވެރިކަމުގެ ހުނަރުތަކާއި އަސަރުތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފެނިގެންދާނެއެވެ. ގެތަކުގެ ތަނބުތަކުގެ ފަރުމާ ތަފާތެވެ. ބައެއް ފާރުތަކުގައި އެކި ކަހަލަ ޖަނަވާރުތަކުގެ ސޫރަ ކަނޑައި ނަގާފައިވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

ގަދީމީ ޒަމާނުއްސުރެ ޔަމަނު މީހުންނަކީ އެކި ކަހަލަ ހިލަޔާ ގާ ބޭނުންކޮށްގެން ތަފާތު އެކި ފަރުމާތަކަށް އުމްރާނީ ބިނާވެށި ތަރައްގީކުރަން މަޝްހޫރު ބައެއް. ގަދީމީ ޒަމާނުގަވެސް ގަލުގަ އެކި ކަހަލަ ކުރެހުންތައް ކަނޑާ ނަގާ ހަދާނެ. މިހާރު އޭގެ އިތުރަށް، ރޫމީންގެ ޒަމާނުގެ ފަރުމާތަކާ ޒަމާނީ ފަރުމާތައްވެސް މިދަނީ ބޭނުންކުރަމުން. އެހެންވީމަ އިމާރާތްތަކުން ފެންނަން ހުންނާނެ، ރޫމީންނާ ވިލާތުގެ ވައްޓަފާޅިގަނޑު. ޖުމުލަ ގޮތެއްގަ ފެންނާނީ ޔަމަނުގެ ޝަޚްސު.
މުހައްމަދު ބާ-ސަލަމާ؛ އާރކިޓެކްޓްއެއް

އެކި ފަރުމާތަކަށް ގާ ކަނޑައިގެން ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މޭސަނުން ބުނިގޮތުގައި، ގަލުގައި އެކި ކަހަލަ ފަރުމާތައް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ޒަމާނީ މެޝިނަރީއާއެކު ވަރަށް ބޮޑު ތަން ވަނީ ލުއިވެފައެވެ. މީގެ ކުރިން، ގައިގައި ހުރީވިއްޔާ ހުރި ހަކަތައެއް ބޭރުކޮށް، އެތައް ވަގުތެއް ހޭދަކޮށްގެން ކުރި މަސައްކަތަށް، މެޝިންތަކުގެ އެހީގައި ބޮޑު ލުޔެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އުފެއްދުންތެރިކަން ވަނީ މެކުހަށް ޖަހާފައެވެ.

ކުރީގަ އަހަރުމެން މަސައްކަތްކުރީ ވަރަށް ދަތިކޮށް. ކަސްޓަމަރުންގެ އޯޑަރުތަކަށް ކޭޓަރ ކުރަންވެސް ބޮޑު ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަންޖެހޭ. އޯޑަރުތައް ޑެލިވަރ ކުރުމުގަވެސް ލަސްވޭ. އެކަމަކު މިހާރު ޒަމާނީ މެޝިންތަކާއެކު، ދެތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގަ އެބަ ނިންމާލެވޭ، މީގެ ކުރިން ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގަ ކުރި މަސައްކަތް.
އަބްދުލްޣަނީ ހިޒާމް؛ ހިލަ ގަލުން ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު މަސައްކަތްތެރިންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެނިގެންދަނީ ހަމަޖެހުމާއި އުފާވެރިކަމެވެ.

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ އެކީ ހިލަ ގާ ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް މި ވަނީ ވަރަށް ފަސޭހަވެފަ. ދެތިން މީޓަރު ދިގު، 1.2 މީޓަރު ބޯ މިނުގެ ހިލަތައްވެސް ކަނޑާލެވޭ. ބޮޑެތި ތަނބުތައް ހަދާލެވޭވަރުގެ ބޮޑެތި ހިލަ ގާތައްވެސް އަހަރުމެންނަށް ލިބޭ. މިއާ އެކީ، ހިލަ ގަލުގަ ކަނޑާނެގުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިއްޖެ އަހަރުމެންނަށް.
މުހައްމަދު ބާ-ސަލަމާ؛ އާރކިޓެކްޓްއެއް

ލިބިފައިވާ ލުއި ފަސޭހަތަކާއެކު، މުޅި ޔަމަނުގެ މަންޒަރު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް، ބާރު ދުވެލީގައި ދަނީ ކުރިއަށެވެ. ގެދޮރުވެރިން ދަނީ ގަލު ވަޑާމުގެ ފަންނުވެރިންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއެކު، އެމީހުންގެ ގެތަކަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަދަ ބަދަލުތައް ގެންނަމުންނެވެ.

ކޮންމެ އިމާރާތެއްގަވެސް ހުންނާނެ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް ފަރުމާކޮށްފަ ހުންނަ ހިލަ ގަލުގެ ފާރެއް. ބިންވެރިޔާ ބޭނުންވަނީ ހުދު، ކަޅު، ރަތް ނޫނީ އެހެން ކުލައެއްގެ ހިލަ ކަމުގަ ވިއަސް، އެކި ކަހަލަ ފަރުމާތައް އަހަރުމެން އަތުގަ ހުންނާނެ. ކަސްޓަމަރު ބޭނުންވާ ކަހަލަ އެއްޗެއް އަހަރުމެން އެބަ ފޯރުކޮށްދެން. އެކި އިމާރާތްތަކުގެ ބޭނުންތައް ތަފާތުވޭ. ކޮންމެ ގެދޮރުވެރިއަކުވެސް އެމީހެއްގެ އިމާރާތަށް ބޭނުންވަނީ ވަކި ޚާއްސަ ގޮތެއް އެތަނުގަ ހުންނަން. އެ މީހަކު ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް އަހަރަމެން ޚިދުމަތް ދެން. ހިލަ ގަލުގަ ކަނޑާނަގައިދެން އެމީހަކު އެ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް.
ހުސައިން އަލް-ހަމްޒީ؛ ހިލައާ ގާ ވިއްކާ މީހެއް

ބޮމާއި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، ހަލާކުވެފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ބައިތައް ވީރާނާވާން ދޫކޮށްނުލައި، ޔަމަނުގެ ރައްޔިތުން ދަނީ ވީހާވެސް ފަންނުވެރި ގޮތަކަށް އެ ގައުމު އާރާސްތުކޮށް ކޮޅަށްޖެހުމުގެ މަސައްކަތް، ގަދައަޅައި ކުރަމުންނެވެ.

8 އަހަރަށް ދެމިގެންދިޔަ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއިން ޔަމަނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިންދެމިލުމުގެ ނޭވާއެއް ލެވުނީ އޭޕްރިލް 2022ގައި އދ. މެދުވެރިވެގެން އެކުލަވާލި ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމާއެކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް