ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 18:25
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގެ ތެރެއިން
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތް
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަން ފެށިގެން ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ކުރިއަށް
 
މިއީ އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ލިބޭ ފަހު ފުރުސަތު
 
އެ އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް 100 އާއި ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން ނަން ނޯޓުކޮށްފައިވޭ

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރަތުގެ މާލެ ސިޓީގެ އޮޑިޝަން ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ދާކަމަށް "ރަންތާޖު"ގެ ޓީމުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާ ކަމަށްވާ މާލޭ ސިޓީގެ އޮޑިޝަން ފަށާފައި ވަނީ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުއެވެ. ސޯޝަލް ސެންޓަރގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އެ އޮޑިޝަން، ފެބްރުއަރީ 15 އަދި 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00ން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 11:00 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ރާއްޖެ ޓީވީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގެ، މާލޭގެ އޮޑިޝަން އަށް އާއްމުންގެ ފަރާތުން ރަނގަޅު ތަރުޚީބެއް ލިބެމުންދާކަމަށް ރަންތާޖުގެ ޓީމުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރަތުގެ މާލޭ ސިޓީގެ އޮޑިޝަން އާއި މެދު "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަމުން ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ޔޫތް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ އެޑްމިން އޮފިސަރ، އައިމިނަތު ރަޝީދާ ވިދާޅުވީ އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ދާ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް ވެސް ރަންތާޖުގެ ޓީމުން މަރުޚަބާ ކިޔާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބައިވެރިން ރެޖިސްޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ސޯޝަލް ސެންޓަރގެ ހަރުގޭގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ބައިވެރިއެއްގެ މައުލޫމާތު ރަނގަޅުތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް ފަހު އޮޑިޝަން އަށް އަންނަ ތަރުތީބުން ބައިވެރިންގެ އޮޑިޝަން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ. ރަޝީދާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޔޫތް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ 25 ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން އެ އޮޑިޝަންގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެ އޮޑިޝަން އާއި މެދު "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން އާމިރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ރަންތާޖު މާލޭގެ އޮޑިޝަން ފަށާފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި، އެ އޮޑިޝަން ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށެވެ. އެ އޮޑިޝަން އަށް އާއްމުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ހޫނު ތަރުޚީބެއް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް 100 އާއި ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން ނަން ނޯޓުކޮށްފައިވާ ކަަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނަން ނޯޓު ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އޮޑިޝަން ކުރިއަށް ދާއިރު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ ހޯލަށް ގޮސްގެން އޮޑިޝަންގައި ބައިވެެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް އާމިރު ވިދާޅުވިއެވެ. ސޯޝަލް ސެންޓަރ އަށް ދިއުމުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އާމިރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއީ ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވާން ލިބޭ ފަހު ފުރުސަތުކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންގައި 16 އަހަރާއި 45 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބަރާތުގެ މާލޭ ސިޓީ އޮޑިޝަންގައި ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވަނީ އިބްރާހިމް ޝިފާއު، ނަސްރުﷲ އަލީ، މުހައްމަދު ވަހީދު، މުހައްމަދު ތައުފީގްގެ އިތުރުން އަބްދުލް ވާހިދުއެވެ. މި މުބާރާތަކީ މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ އަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ތިންލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބޭ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާގޮތަށް ބަލާއިރު، މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތަކުން ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 20 ބައިވެރިންނެވެ. އަދި މި މުބާރާތުގެ ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ފުންނާބު އުސް 10 ގާރީން ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ 6 ސަރަަހައްދެއްގައެވެ. މީގެކުރިން މި މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަން ބާއްވާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ، ގދ. ތިނަދޫ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ، ބ. އޭދަފުށި، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި މި ފަސް ސަރަހައްދެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް