ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:22
ލަންކާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން
ލަންކާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
ސުޕްރީމް ކޯޓު
ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް ލަންކާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
 
އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވީ މި މަހުގެ 11 އިން 12 އަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާންގެ ދަޢުވަތަކަށް ސްރީލަންކާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޖަޔަންތާ ޖަޔަސޫރިޔާ، ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވީ މި މަހުގެ 11 އިން 12 އަށެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި، ޤަޟާއީ އަހަރު 2023 އާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު އެނުއަލް ޖުޑީޝަލް ކޮންފަރެންސްގައި ވެސް އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި، މި ކޮންފަރެންސްގައި އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ތަޤްރީރު ވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ސްރީލަންކާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޖަޔަންތާ ޖަޔަސޫރިޔާ ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު އާއި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު އާއި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު އާއި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން އަދި ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަސައްކަތްތަކާއި އަދި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސްތައް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސްރީލަންކާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ހިއްސާ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި، ޝަރީޢަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން އޮޅުންފިލުއްވައި އެކަމާ ގުޅޭ އިންތިޒާމްތައް އެ މަނިކުފާނު ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ޝަރުޢީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާވެސް ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެއްބަނޑު ދެބެއިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހަކު ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ސުޕްރީމް ކޯޓު
ތިމާވެއްޓަށް އަސަރުކޮށްގެން މަޝްރޫއެއް ހުއްޓާލާ ޙާލަތުގައި ބަދަލުދޭން ނުޖެހޭ ފަދަ މާއްދާއެއް ދައުލަތުން ހިމަނަންޖެހޭ: ހުސްނުއްސުއޫދު
އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާ ނިމެންދެން ސައްމާހު ބަންދުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން
ލަންކާއިން ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވަނީ، އޭއެފްސީގެ ރައީސްގެ ތައުރީފް
ނިއުޕޯޓް ހިންގި ބިން ސަރުކާރުން އަތުލީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ނިންމައިފި
ސްރީލަންކާ ގައި ބޭއްވި ކާރު ރޭހެއްގައި ހިނގި އެކްސީޑެންޓެއްގައި ހަތް މީހުން މަރުވެއްޖެ
މިރުޒާގެ ވާރިސުންގެ މައާފާއެކު މަރުގެ އަދަބުން ސަލާމަތްވި ނަޒީފަށް ޤާނޫނީ އަދަބު ދިނުމުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް
ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސްރީލަންކާގެ މަސްބޯޓެއް އިންޑިއާގެ ކޯސްޓްގާޑުން ސަލާމަތްކޮށްފި