ކ. މާލެ
|
12 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 14:45
އެމްޓީސީސީ
އެމްޓީސީސީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
އަމީނީ މަގުގެ މަސައްކަތް
އަމީނީ މަގާއެކު 100 ގަޑިއިރު - އެމްޓީސީސީގެ މަސައްކަތް މެކުހަށް، ޗެލެންޖަށް ތައްޔާރު!
 
24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
 
އަމާޒަކީ 100 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމުން
 
އަމީނީ މަގުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ޖުމްލަ 13 ސެގްމަންޓަކަށް ބަހާލައިގެން

ދާދި އިހަކަށް ދުވަހާއި ޖެހެންދެން، މާލޭގެ އެންމެ ކާރުބާރު ބޮޑު އެއް މަގު ކަމަށްވާ އަމީނީ މަގު އޮތީ އެ މަގަކާއި ގުޅުން ހުރި ތަކުލީފުތައް ގިނަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެ މަގުގައި ފެން ބޮޑުވުމާއި ވަޅުގަނޑު ހެދުން ފަދަ އެތައް ތުރާލަކާއި ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ. ކަން އެހެން އޮއްވާ އަމީނީ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މި ސަރުކާރުން ފަށާފައި ވަނީ މާލޭގެ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިންގް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުންނެވެ. އެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން އަމީނީ މަގުގައި ތާރުއަޅާ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ރޯޑް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އާރު.ޑީ.ސީއާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 3 ޖުލައި 2022ގައެވެ.

84.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތަކީ އާއްމުންގެ އުންމީދާއި ގުޅިފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތެކެވެ. އެހެންކަމަށް ވާއިރު، އާރްޑީސީ އަށް އަމީނީ މަގު ހެދުމަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނެވެ. އެގޮތުން އަމީނީ މަގުގައި ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތަކުގެ މޫތައް ނެގުމާއި، މަގު އަޑީގައި އަޅާފައި އޮތް ހޮޅިތައް އަލުން އެއްވަރުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުމުން އެ މަސައްކަތް ދިގުލައިގެން ދާން މެދުވެރިވިއެވެ.

Advertisement

ނިމިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އާރްޑީސީ އިން އަމީނީ މަގުގެ މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕް އިން ބައެއް އެމްޓީސީސީއާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމާއެކު އެމްޓީސީސީ އިން ވަނީ އަމީނީ މަގުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރާނެ ގޮތުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ޖެހިގެން އައި ހުކުރު ދުވަހު އެމްޓީސީސީ އިން އަމީނީ މަގުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށީ މިއީ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުރި މުހިންމު ޚިދުމަތަކަށް ވުމުން އެއީ ޗެލެންޗެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެން ކަަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އެކި ފަންތީގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭހެން އެކުލަވާލި 60 މީހުންގެ ޓީމާކާއެކު އަމީނީ މަގުގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމަން އެމްޓީސީސީ އިން މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ މެދުނުކެނޑި 24 ގަޑިއިރު އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާގޮތަށެވެ. ދެ ދަންފަޅި އަކަށް ބަހާލައިގެން އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ރާވާފައި ވަނީ ހަލުވި އެހެނަސް އިތުބާރު ހުރި ކޮލިޓީ ޚިދުމަތެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމުގެ އުންމީދާއި އެކުގައެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި 24 ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކޮށް، މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑް އަވަސްކުރުމަކީ އެމްޓީސީސީ އިން އިސްކަން ދޭން ކަމެއް ކަމަށެވެ. މިހާތަނަށް އައި އިރު ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ހިސާބުގެ މަގު އެއްވަރުކޮށް ނިންމާ، މަގު ހަރުކޮށް، އޭބީސީގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަސް ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަަމަށާއި، ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރި މަސައްކަތް ނިންމަން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ހުރިހާ މަސައްކަތަކީ ވެސް ޕްލޭނިން އަށް ވަރަށް ވަގުތު ދީގެން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ. ޕްލޭން ކުރި އިރު 7 ދުވަހުން ނިންމަން ބޭނުންވާ ވަރަށް މީހުންނާއި އިކުއިޕްމެންޓް އެބަހުރި. އެމްޓީސީސީ އަކީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ މުވައްޒަފުން ގިނަ، އިކުއިޕްމެންޓް ގިނަ އެއް ކުންފުނި. މިހާ ސްކިލް ހުރި ޓްރެއިންޑް މުވައްޒަފުން މަދުވާނެ. އެހެންވީމަ މި މަސައްކަތް ވެސް މި ކުރަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އާއްމުންނަށް ޔަގީންކަން ދެން ކޮލިޓީ ރަނގަޅު މަސަައްކަތެއް ކުރާނެކަން. ކިތަންމެ ބާރަށް ކުރިއަސް ކޮލިޓީ ކޮމްޕްރޮމައިޒް ނުކުރާނަން.
ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އެމްޓީސީސީއާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި އިރު ފެންހިންދާ ނިޒާމާއި، ކޭބަލް އެޅުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް އާރްޑީސީގެ ފަރާތުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މަގުގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ އަންޑަގްރައުންޑް މަސައްކަތް ނިންމާ އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ އުޅަނދުތައް ދުއްވާ ހިސާބުގައި ހުރި މަސައްކަތްތަކެވެ. ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް އެމްޓީސީސީ އިން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތަކީ މުޅި އަމީނީ މަގު ތަރައްޤީކުރުމުގެ އިންތިހާ މުހިންމު މަސައްކަތެކެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މިހާތަނަށް އެމްޓީސީސީ އިން އަމަލުކުރި ގޮތާއި، މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް "ރާއްޖެ އެމްވީ" އާއި ހިއްސާކޮށްދެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ރަމްޒީ އަބޫބަކުރެވެ. އޭނާ ވަނީ އަމާޒަކީ 100 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރާ އިރު އާރްޑިސީ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޓޭންޑަޑަށް މަސައްކަތް ކުރާކަން ޔަގީންކުރަމުންދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަގު ހަވާލު ކުރި އިރު އޮންނާނެ މަގުގެ އެންމެ އަޑީގައި ހުންނަ ވެލި ފަށަލައިގައި ހުރި އެކްސެސް މެޓީރިއަލްތައް ކެހުން. އެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯ އާއި ހިސާބުގައި ކުރިއަށް އެދަނީ. އެ ކަހާފައި ވެމްކޯގައި ދައްކާފައި އިން ޑަމްޕް ޔާޑަށް ޑަމްޕްކުރަމުން ދަނީ. އެ ކަހާފައި ޑަމްޕް ކުރަމުންދާ ވަރަކަށް މަގު ރީއްޗަށް ލެވެލް އަށް ވެލިގަނޑު ކަހާފައި، އެތަން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނީ. ދެން ހަރުކުރަމުން އަންނަ އިރު ވަކި ލެވެލްއެއްގައި ކޮމްޕެކްޓް ކުރާނެ. އެއީ މި ފެންނަ އޭބީސީ ފަށަލައިގެ މަސައްކަތް މިކުރަނީ. އެ ފަށަލަ ވެސް އާރްޑީސީގެ ސްޕެސިފިކޭޝަންގައި ބުނާ ރިޒަލްޓްސް ލިބުނީމައި އެންމެ ފައިނަލް ލޭޔަރ އާއި ހިސާބަށް ދެވޭނީ
ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ރަމްޒީ އަބޫބަކުރު

އަމީނީ މަގުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ޖުމްލަ 13 ސެގްމަންޓަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ސެގްމެންޓް 4ގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައްކަމަށް އާރުޑީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އަމާޒަކީ ސެޕްޓެމްބަރުމަހަށް އަމީނީ މަގުގައި ތާރުއަޅާ އެއްކޮށް ނިންމުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
25%
0%
25%
ކޮމެންޓް