ކ. މާލެ
|
11 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 08:50
މަގުމަތީގައި ދުވާލު ޑްރަގް ވިއްކާ ވީޑިއޯއެއްގެ ފޮޓޯ --
މަގުމަތީގައި ދުވާލު ޑްރަގް ވިއްކާ ވީޑިއޯއެއްގެ ފޮޓޯ --
މަސްތުވާތަކެތި
ޑްރަގް ޑީލުތަކެއް ރޯމާ ދުވާލު މަގުމަތީގައި، ހާސްކަމެއް ވެސް ނެތް!
 
އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވީ ފުލުހުންނަށް
 
މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވަނީ ތިން މީހަކަށް ޑީލްކޮށްފައި
 
މަގުމަތީގައި ދުވާލު ޑްރަގް ޑީލް ކުރާ ވީޑިއޯއެއްވަނީ އާންމުވެފައި

އިއްޔެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވި މި ވީޑިއޯއަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނެވެ. އެއީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ވެސް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ މި ކުޑަ މުޖުތަމައުގައި ޑްރަގްގެ ވިޔަފާރި "ނޯމަލް" ކަމަކަށް ވެފައިވާކަން އެ ވީޑިއޯއިން ހާމަވާތީއެވެ. ފާޅުގައި ޑްރަގްގެ ވިޔަފާރިކުރިކަމުގައި ވިޔަސް އެއްވެސް މީހަކު އަޅައިނުލާކަން ހާމަވާތީއެެވެ. ޑްރަގްގެ ވިޔަފާރިއަކީ މިހާރު ބަޔަކު ފޮރުވިގެން ތިބެގެން އެކަނި ކުރާކަމެއް ނޫންކަން އެނގޭތީއެވެ.

ވީޑިއޯގައި ވާ ގޮތް ކުރު ގޮތަކަށް ކިޔައިދޭނަމެވެ. އިމާރާތެއްގެ މަތިން ނަގައިފައިވާ މި ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ ވަރަށް "ޑީސެންޓް" ދެ މީހުންނެވެ. އެކަމަކު އެއީ ބަލާބެލުމަށެވެ. ހުދު ކުލައިގެ ގަމީހެއްގައި އިން ޒުވާނެއް ސައިކަލެއް މަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން އިންއިރު އެ ތަނަށް އައިސް ސައިކަލުގައި މަޑުކޮށްލި މީހަކު އޭނާއަށް ދިއްކޮށްލީ 100 ރުފިޔާއެވެ. ވަގުތުން 100 ރުފިޔާ ނަގައި ޖީބަށް ލުމަށްފަހު ޕެކެޓެއް އޭނާއަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ. އެ ހިސާބަކުން އަދި ނުނިމެއެވެ. 40 ސިކުންތުގެ މި ވީޑިއޯގައި އޭނާގެ ގާތަށް އިތުރު ދެ ކަސްޓަމަރަކު އައެވެ. ހަމަ 100 ރުފިޔާ ދިއްކޮށްލުމުން ނަގައި ޖީބަށް ލައި، ޕެކެޓެއް ދެނީއެވެ.

އަޖައިބުވެ އަންތަރީސްވާހާ ވެއެވެ. ރޯމާ ދުވާލު މަގުމަތީގައި އެ ނިންމާލީ ތިން ޑީލެވެ. މި ހިސާބުން ސުވާލުތަކަކީ މި އެވެ؛ މި ކަންކަން ހަމަ އޯކޭ ހެއްޔެވެ؟ ފުލުހުން ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ ފުލުހުންގެ ޒިންމާ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި އަދާކުރެވޭނަމަ މި ގޮތަށް ފާޅުގައި މި ކަން ކުރަން ކެރޭނެ ހެއްޔެވެ؟ މިހާ ހިސާބަށް މި ކަން ގޮސްފައިވާނަމަ ރާއްޖޭގެ މުސްތަގުބަލުގެ މަގުޗާޓު ފެންނަން އޮތީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

އާންމުވި މި ވީޑިއޯއާއެކު އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ސޯޝަލްމީޑިއާގައި އޮއްސާލިއެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ފެނުނީ ފުލުހުން "ފެއިލްވެފައި" ވާ ކަމަށް ބުނެ ދައްކައިފައި ހުރި ވާހަކަތަކެވެ. މިފަދަ ކަންކަން އާންމުވަމުންދާއިރު ހުއްޓުވުމަކީ ފުލުހުންގެ ވާޖިބެއްކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ދާދި ފަހުން އަލަށް އުފެއްދި "އަވައްޓެހި ފުލުހުން" ކޮބައިތޯ ވެސް ވަނީ އާންމުން ސުވާލު އުފައްދައިފައެވެ.

ހިތުގައި އުފެދޭ ކަންބޮޑުވުމާއި ރުޅިވެރިކަން ބޭރުކޮށްލަމުން އެކަކު ކޮމެންޓުކޮށްފައިވަނީ އެ ކަން އެ މީހުން އެ ކުރަނީ "ނުފެންނަ ތާކިހާ އަޅައިގެން" ކަމަށެވެ. އަނެކަކު ބުނެފައިވަނީ، މި ކަން މި ވަރުން ދާ ނަމަ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ޑްރަގް ފިހާރަތައް ވެސް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން މީހަކު ސުވާލުކޮށްފައިވަނީ މިއީ "މަގުމަތީ ބާޒާރު" ތޯ އެވެ. ސަމާސާގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވެސް މިއީ އާންމުންގެ "ޖެނުއިން" ކަންބޮޑުވުންތަކެވެ.

މާލޭގެ ކަންކަންމަތީގައި ޑްރަގްގެ ވިޔަފާރިކުރުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް ފުލުހުން ގޮސް އެ މީހުން އެ ތަނުން ފޮނުވާލާ ފަހަރު އާދެއެވެ. އެކަމަކު، މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އަނެއްކާ ވެސް އެ ތަނުގައި ވިޔަފާރި ފަށާ ފުޅާކުރެއެވެ. މި ކަމުގެ ސަބަބެއްކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކެނީ އެކަށީގެންވާ އަދަބެއް އެ މީހުންނަށް ނުދެވުމެވެ. ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ބަލިކަށިކަމެވެ.

މިއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެކެވެ. 40 މިނެޓު ތެރޭގައި އެ ޒުވާނާ ނިންމާލި ތިން ޑީލު ބުނެދެނީ ހާސް ވާހަކައެވެ. އެ ނަގައިދެނީ ހާސް ފިލާވަޅެވެ. ހަނދާން އެ ކޮށްދެނީ ޖީލެއް ހަލާކުވަމުންދާ ކަމެވެ. އެއީ އިންޒާރުގެ ސިގްނަލަކަށް ވެސް ވެދާނެއެވެ.

މި ހިސާބުން ސުވާލެއް ދޫކޮށްލަމުން ނިންމާލާނަމެވެ؛ މި ކަމުގެ ހައްލަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
67%
0%
0%
33%
0%
ކޮމެންޓް