ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 18:03
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު
ރައީސް އޮފީސް
ތުރުކީ-ސީރިޔާ ބިންހެލުން
ތުރުކީ އާއި ސީރިޔާއަށް އެއްމިލިއަން މަސްދަޅު ފޮނުވަން ރައީސް ނިންމަވައިފި
 
ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ދެ ޤައުމުގެ ލީޑަރުންނަށް ވެސް ރައީސް މެޖެސެއް ފޮނުއްވި

ތުރުކީ އާއި ސީރިޔާއަށް އެއްމިލިއަން މަސްދަޅު ފޮނުވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ނިންމައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މި ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވެ ދެ ޤައުމުގެ ލީޑަރުންނަށް ވެސް ރައީސް މެޖެސެއް ފޮނުއްވި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޤައުމުތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ފަސް ލައްކަ މަސްދަޅު ފޮނުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ތުރުކީ އާއި ސީރިޔާއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 21،000ން މައްޗަށް ވަނީ އަރާފައެވެ. ހޯމަ ދުވަހު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ފަސް ވަނަ ދުވަސް ގުނަމުންދާއިރު ގަދަ ފިނީގައި އިމާރާތްތަކުގެ ދަށުވެފައިވާ މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަދި އެހީ ލިބުމުގައި ލަސްތަކެއް ހުރިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އަނެއްކޮޅުން އެމެރިކާއިން ވަނީ ބިން ހެލުމުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވުމަށް 85 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދޭނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. ވޯރލްޑް ބޭންކުން ވަނީ 1.78 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ތުރުކީގެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ދޭނެކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ބިން ހެލުމާއި ގުޅިގެން އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ބައިނަލްއަގްވާމީ މަސްރަހުގައި ފާޅުކުރަމުންދަނީ މިހާރުވެސް ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ސުންނާފަތިވެފައިވާ ސީރިއާ އާ މެދުއެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޓެޑްރޯސް ވަނީ ސީރިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާކަން ހާމަކުރައްވާ ޓްވީޓްކުރައްވާފައެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން އަންނަނީ ސީރިޔާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ބިން ހެލުމުގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށްކޮށްފައިވާ ސީރިޔާގެ ޖިންޑިއާރްސްގެ ރައްޔިތުން އިމާރާތްތަކުގެ ދަށުވެފައިވާ މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރަނީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ އަތެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ އެހީ އަށް އެދި އެސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުން އާދޭސްކުރަމުންދާއިރު އެހީވެދޭ މީހުން އެސަރަހައްދަށް އައުން ލަސްވަމުންދާތީ އެމީހުން އަމިއްލައަށް ވެވުނު ގޮތަކަށް އަންނަނީ މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

ސީރިޔާގައި ހާލުގައިޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޖަރުމަނުން 28 މިލިއަން ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެއިތުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުން ވެސް ވަނީ ސީރިޔާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމަށް 3.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަނޑައަޅާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް