ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 13:22
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަން
ވަކި ބޭފުޅުންކޮޅެއް ބޭނުންވާ ލިސްޓެއް ނޯންނާނެ - އަސްލަމް
 
ބިންވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓެއް މާޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް ނެރެވޭނެ
 
ލިސްޓެއް ނެތް، އެއީ ހަގީގަތާއި ހިލާފުވާހަކައެއް

ސަރުކާރުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ވަކި ބޭފުޅުންކޮޅެއް ބޭނުންވާ ލިސްޓެއް ނޯންނާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް މިހެން ވިދާޅުވީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ކުރެއްވި ސުވާލާއި ގުޅިގެންނެވެ. މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ކުރެއްވި ސުވާލަކީ، ސަރުކާރުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ މެންބަރުން، އެ ބޭފުޅުން ގެންގުޅުއްވާ ވަކި ލިސްޓަކަށް އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް މާލެ ތެރޭގައި ހަބަރު ފަތުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި، އެއީ ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ ގޮތްތޯއެވެ.

Advertisement

މެންބަރުގެ ސުވާލާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ވަކި ބޭފުޅުންކޮޅެއް ބޭނުންވާ ލިސްޓެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެބޭފުޅުން އެގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަވާ ކަމެއް ވެސް އަދި އެކަން އެނގިވަޑައިގެންފައި ވެސް އަދި އަޑުއިވިވަޑައިގެންފައިވެސް ނުވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެފަދަ ވާހަކައެއް ބޭފުޅަކު ދެއްކި ކަމުގައި ވިޔަސް އެއީ ހަގީގަތެއް އޮތް ވާހަކައެއް ނޫން. އަދި އެހެން ބޭފުޅަކު އެވާހަކަ ދެއްކެވިޔަސް އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށެވެ.
މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް

އަންނަ އޭޕްރިލް މަސް ނުވަތަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ބިންވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިންނާއި ގުޅީފަޅުން ގޯތި ދޫކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބިންވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓެއް މާޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް ނެރެވޭނެއެވެ. އަދި ދާއިމީ ލިސްޓު ނެރުމަށްފަހު ވަގުތުން ބިން ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން، އަންނަ އޭޕްރިލް ނުވަތަ މެއި މަސް ތެރޭގައި ގޯތި ދޫކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ގުޅީފަޅުގެ ބައެއް މިހާރު ވެސް ހިއްކާފައިވާއިރު އިތުރަށް ހިއްކަން ޖެހޭ ސަރަހައްދު ހިއްކުމަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ބޮސްކާލިސް ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 120 މިލިއަން ޔޫރޯގެ މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގުޅީފަޅު ތަރައްގީކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، ގުޅީފަޅުގެ ފުރަތަަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތްވެސް ކޮށްފައިވަނީ އެ ކުންފުނިންނެވެ.

ބިންވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމުގެ މިފަހަރު ޖުމްލަ 3000 ގޯތި ދޫކުރާނެއެވެ. އެއީ ހުޅުމާލެއިން 1000 ގޯއްޗާއި ގުޅީފަޅުން 2000 ގޯއްޗެވެ. މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދޭ މި ގޯތިތައް ދިނުމަށް ހުޅުމާލެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ހުޅުމާލެއިން ބިން ދޫކުރުމަށް 1،250،000 (އެއްމިލިއަން ދެލައްކަ ފަންސާސްހާސް) އަކަފޫޓުގެ ބިން ވަނީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ. މިއީ 62 ސަރަހައްދަކުން ލިބިފައިވާ ބިންތަކެއް ކަމަށާއި، ބިން ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު އާންމުކުރެވެންވާއިރަށް މި ސަރަހައްދުތައް ސާފުކޮށް ނިންމައި، ކަޑަޖަހައި، ހައްގުވެރިންނާ ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި، ދެން އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އެޕްރިލް 21ގައި
އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
ރައީސްގެ ނުސީދާ ރައްދެއް: މަޖިލީހުގައި ތިބީ އަޅުންތަކެއް، އިންތިހާބު އޮންނާނީ 17 މާރިޗުގައި
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އީސީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރަނީ
އިންތިޙާބުތައް ރޯދަ މަހު ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހް ފާސްކޮށްފި