ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 21:09
ވަފާއަކީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ސުންނާފަތި ވެފައިވާ ޔަމަނުގައި ޢާއިލާ ބެލެހެއްޓުމަށް ބުރަ ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަމުން ދާ އެތައް ހާސް އަންހެނުންނެއްގެ ތެރެއިން އެކަކު
ދުންދަނޑި އާއި ސެންޓު އުފެއްދުން
"ބަޚޫރް"ގެ ހިތްގައިމު ވަހުން، 6 ދަރިންގެ ހުވަފަތް މަންމަ، ދިރިއުޅުން ކޮޅަށް ޖަހައިފި
 
އެންމެ އަގުހެޔޮ ފޯމިއުލާއަށް ދުންދަނޑި އުފައްދަންވެސް ބައިލައްކަ ރިޔާލު ނުވަތަ 91 ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރަން ޖެހޭ
 
ވަފާ އާމްދަނީ ހޯދަނީ، ގޭގެ ބަދިގެ ތެރޭގައި ދުންދަނޑި ހަދާ، އެ ވިއްކައިގެން

ޔަމަންއަށް ނިސްބަތްވާ ވަފާ އަލް-ސުރާބީ ދިރިއުޅެމުންދާ ގޭތެރެއިން ދުންދަނޑީގެ ވަސް ކެނޑިގެންދާ ހަމަ އެންމެ ވަޤުތެއްވެސް ނާދެއެވެ. ޢަރަބިން ކިއާ އުޅޭ ގޮތުން ނަމަ "ބަޚޫރް"އަކީ، ހުވަފަތް ވެފައިވާ ވަފާ، އޭނާގެ 6 ދަރިންގެ ޢާއިލާ ބެލެހެއްޓުމަށް އާމްދަނީ ހޯދާ މަސްދަރެވެ. ވަފާ އާމްދަނީ ހޯދަނީ، ގޭގެ ބަދިގެ ތެރޭގައި ދުންދަނޑި ހަދާ، އެ ވިއްކައިގެންނެވެ.

ވަފާއަކީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ސުންނާފަތި ވެފައިވާ ޔަމަނުގައި ޢާއިލާ ބެލެހެއްޓުމަށް ބުރަ ތަކުލީފުތަކެއް އުފުލަމުން ދާ އެތައް ހާސް އަންހެނުންނެއްގެ ތެރެއިން އެކަކެވެ.

ދުންދަނޑި ހަދަން ބޭނުންވާ އެންމެ އަސާސީ އެއްޗިއްސަކީ ފުށްބޮޑު ހަކުރާއި ފިނިފެން ނުވަތަ ރޯސްވޯޓަރ. އެއީ އަހަރެން ޚިޔާރު ކުރާ އެއްޗިއްސަކީ. ދެން އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގަ ބޮކަރު ކަހަލަ އެއްޗިހިވެސް ހިމެނޭ. މި ތައްޔާރު ކުރަން މި ބޭނުން ކުރަނީ އެންމެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު އެއްޗިހިކަން ކަށަވަރު ކުރަން. އަހަރެން މި އުފައްދަނީ ވަރަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ދުންދަނޑިއާއި ސެންޓު.
ވަފާ އަލް-ސުރާބީ؛ ދުންދަނޑި ހަދާ މީހެއް

އިމްޕޯޓް މުދަލަށް އިންތިހާއަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ޔަމަނުގެ ބާޒާރުތަކުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލުމާއި ބޭރު ފައިސާ ލިބުން ދަތިވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ކާބޯތަކެއްޗާއި، ބޯފެނުގެ އިތުރުން ހަކަތަ ހޯދުމުގެ ކެރިފޯރުންތެރިކަމެއް، ގިނަ ޢާއިލާތަކުގައި ނެތެވެ.

ދުންދަނޑި ތައްޔާރު ކުރާ ސަމާނަކީ އިމްޕޯޓް ކުރާ އެއްޗިހި. ޔަމަނުގަ އަހަރަމެން ތަފާތު ވަނީ ދުފްރާއި އަނގުރާ ހެދި. މީ ޔަމަނު ދުފްރް. މީ އެންމެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅު އެކަތި. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ބްރޭންޑްތައްވެސް އުޅޭނެ. އެކަމަކު، ކޮލިޓީ ދަށް ވާނެ. މީ އެންމެ ރަނގަޅު ދުފްރް. ވަރަށް އަގު ބޮޑު ވާނެ. ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅޭނީ ގާތްގަނޑަކަށް 1 ލައްކަ ރިޔާލަށް، ނޫނީ 182 ޑޮލަރަށް.
ޞަލާޙް އަލް-ޒުރައިޤީ؛ ސެންޓު ހަދާ ސާމާނު ވިއްކާ މީހެއް

ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކާ ޢަރަބި ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ވަފާ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް ހޫތީން ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުންދާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ސިވިލް ސަރވަންޓުންގެ މުސާރައަށް ބުރޫ އެރުމާއެކު، ދިރިއުޅުމަށް އާމްދަނީ ހޯދާނެ އިތުރު މަސްދަރުތަކަށް ބަރޯސާވުމަށް ވަފާއަށް މަޖުބޫރުވިއެވެ. ދުންދަނޑީގެ ވިޔަފާރިއަށް މިޞްރާބު ބަދަލުވީ އެހާ ހިސާބުންނެވެ.

އެންމެ އަގުހެޔޮ ފޯމިއުލާއަށް ދުންދަނޑި އުފައްދަންވެސް ބައިލައްކަ ރިޔާލު ނުވަތަ 91 ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރަން ޖެހޭ. އެ ފޯމިއުލާއިން އުފެއްދެނީ 4 ނޫނީ 5 ބްލޮކް. މިއަށް އަޅާ އެއްޗިއްސަށް އެވެސް ބަރޯސާވާނީ. ބައެއް ފަހަރު މިނެކިރައިގެންނެއް ނޫން އެއްޗިހި އަޅަނީ. މީ އެންމެ މަދުން ތައްޔާރު ކުރާ ވަރު.
ވަފާ އަލް-ސުރާބީ؛ ދުންދަނޑި ހަދާ މީހެއް

ވަފާ ދަނީ، ދުންދަނޑި އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް، އެހެން އަންހެނުންނަށް ދަސްކޮށްދީ، އެހެން މީހުންނަށްވެސް އެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަނުމުގެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދެމުންނެވެ.

ވެރި ރަށާއި އެހެން ޕްރޮވިންސްތަކުގައި މީހުން ތަމްރީނު ކުރިއިރު މަށަށް ފާހަގަވި، ފެހުމަށްފަހު ދެން އެންމެ މަޤުބޫލުވަމުން އަންނަ މަސައްކަތަކީ ދުންދަނޑި ތައްޔާރު ކުރުންކަން. އަހަރެން މި ހުނަރު ދަސްކޮށްދިން ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުން އެބަ ގުޅާ މަށަށް. އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް އާމްދަނީ ހޯދާ ދޭ ވާހަކަ ހިއްސާ ކުރަން. ވަރަށް ކާމިޔާބު. ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި.
ވަފާ އަލް-ސުރާބީ؛ ދުންދަނޑި ހަދާ މީހެއް

ސެންޓު ނުވަތަ އަތަރު އުފައްދަން ބޭނުން ކުރާ ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހިންގާ ޞަލާޙް އަލް-ޒުރައިޤީ ބުނި ގޮތުގައި، އޭނާގެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނަކީ އަންހެނުންނެވެ.

އަހަރެންގެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުންނަކީ އަންހެނުން. އެމީހުން މި ސާމާނު ގަންނަނީ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ނޫން. ދިރިއުޅުމަށް އާމްދަނީ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަން. ޤައުމުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮތުންނާއި، އަޅާފައިވާ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ހެދި، ދިރިއުޅުމަށް އާމްދަނީ ހޯދަން މި ކަހަލަ މަސައްކަތް ކުރަން މަޖުބޫރުވެފަ މިއޮތީ.
ޞަލާޙް އަލް-ޒުރައިޤީ؛ ސެންޓު ހަދާ ސާމާނު ވިއްކާ މީހެއް

ޔަމަނުގައި ދީނީ ޤަބޫލު ކުރުންތައް އޮންނަ ގޮތުން، ގޭގައި ތިބިގެން އަންހެނުން ވިޔަފާރި ކުރުމަކީ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
75%
25%
0%
ކޮމެންޓް