ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 14:48
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)
ރާއްޖެއެމްވީ
އިގްތިސާދު ކުރިއެރުން
މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒަރވްގައި 827 މިލިއަން ޑޮލަރު
 
މިހިނގާ އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ލަފާކުރަނީ 8.2 އިންސައްތައިން
 
ޖުމްލަ 1100 ފަރާތަކަށް 1.16 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެސްއެމްއީ ބޭންކުން މިހާތަނަށް ދޫކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒަރވްގައި 827 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުހުރި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ 2022 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ފުރަތަމަ ލަފާކުރީ 7.6 އިން ސައްތައިން ކަމަށެވެ. އަދި އަހަރު ނިމުނުއިރު ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އަންދާޒާ 7.6 އިންސައްތައިން 12.4 އިންސައްތައަށް މަތިކުރި ކަމަށެވެ. މީގެއިތުރުން މިހިނގާ އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ލަފާކުރަނީ 8.2 އިންސައްތައިން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އާއި، ހަނގުރާމައިގެ ޙާލަތުން ދުނިޔޭގެ އިގްތިޞާދަށް އެރި ލޮޅުމުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ނުހަނު ބޮޑުވި ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކައި ސަމާލުވެ ހޭލާތިބެ އަޅަންޖެހުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅުތައް ސަރުކާރުން އެޅި ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދުގެ ހަމަ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި މާލީ ސިޔާސަތަށް ގެންނަން ޖެހުނު ބަދަލު މިވަނީ ގެނެވިފައި ކަމަށާއި، މިފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ އިގްތިޞާދީ އަޑިގުޑަން ކުޑަކުރެވިއްޖެ ކަމަށެވެ.

ހުސްވި ޖަނަވަރީ މަހަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި އެއް މަސްތެރޭ ދައުލަތަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު މަސް. އެއީ 3.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގެ އުންމީދު އާވެ، ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ބޮޑުތަކުލީފެއް ކުރިމަތި ނުވާނެކަމުގެ އުންމީދު ހޯދިއްޖެ. އަދި ދައުލަތުގެ ރިޒާވް އޭގެ ރައްކާތެރި މިންގަނޑުގައި ދެމެހެއްޓޭނެކަމުގެ އިތުބާރު އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިހާރު މިވަނީ ލިބިފަ. މިދިޔައަހަރު ނިމުނު އިރު ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒަރވްގައި 827 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުހުރި.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ރައީސް ވިދާޅުވީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަކީ ދިވެހި އިޤްތިސާދުގެ ދިރުން ކަމަށެވެ. ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަށް އެހީތެރިވެދޭ އެސްއެމްއީ ބޭންކަކީ އެޅުނު އެންމެ ހަރުދަނާ އެއް ފިޔަވަޅު ކަމަށެވެ.

އެބޭންކުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ އުންމީދީ މަންޒަރެއް ކަމަށާއި، ޒުވާނުންނާއި، އަންހެނުންނާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގައި ކުރިއަށްދާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން އެ ބޭންކުން ދެމުންދާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިގޮތުން ޖުމްލަ 1100 ފަރާތަކަށް 1.16 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބޭންކުން މިހާތަނަށް ދޫކޮށްފި. އޯތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ފިހާރަތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވާން ފަށައިފި. ޖަޕާންގެ ނަރީޓާ އަދި ކަންސާއި އެއަރޕޯޓުން އޯތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ އުފެއްދުންތައް މިހާރު ލިބޭނެ. ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން އޯތެންޓިކް ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ލިބޭނެ. މިފިހާރަތަކަކީ މިފަދަ އުފެއްދުންތައް މާކެޓްކޮށް އެ ވިޔަފާރިއަށް ފަހިކަން ގެނެސްދިނުމުގެ ޕްލެޓްފޯމް. އޭގެ ޒަރީއާއިން 2000 އަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހި އުފެއްދުން ދުނިޔޭގެ މާކެޓްގާ ޑިސްޕްލޭ ކުރެވޭނެ މަގު ފަހިވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 182 ދިވެހި ސަޕްލަޔަރުން މިވިޔަފާރީގައި ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު އޭގެ 57 އިންސައްތައަކީ އަންހެނުން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް