ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހޯމަ 13:56
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުން
ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް އަންނަ މަހު ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ތައާރަފްކުރަނީ
 
ރައީސް ވަނީ މިހާރު މުޅި ރާއްޖެ މިދަނީ ޑިޖިޓަލައިޒް ވުމާ ގާތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި
 
އެ ބަދަލާއެކު ތަކުރާރުކޮށް އައިޑީކާޑަށް ހުށަހަޅަން ޖެހުމަށް ބަދަލު އަންނާނެ

ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި އަންނަ މަހު ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ތައާރަފްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަން ހާމަކުރެއްވީ ހޯމަ ދުވަހު ރައީސް އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައެވެ. މި ބަދަލާއެކު ތަކުރާރުކޮށް އައިޑީކާޑަށް ހުށަހަޅަން ޖެހުމަށް ބަދަލު އަންނާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ހިދުމަތްތައް ބޭނުންވެގެން ތަކުރާރުކޮށް އައިޑީކާޑާއި، އެކި ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަން ޖެހުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ އުނދަނގުލެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޚިދުމަތް ލަސްވެ، އޮޅުންބޮޅުންވުމަށް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގައި ތާށިވެ ރައްޔިތުން ތިބެންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދަޅުވިއެވެ.

އަންނަ މާޗް މަހު ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ލޯންޗު ކުރަނީ އެފަދަ ކަންކަމަށް ލުޔެއް ހޯދާދިނުމަށް ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ޞާލިހު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މާލެ، އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ގާއިމްކުރެވޭ ފިޒިކަލް އެކްސްޕީރިއަންސް ސެންޓަރުތައް އެކުލަވާލަން ނިންމާފައި ވަނީ އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން ދަތި ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. ރައީސް ވަނީ މިހާރު މުޅި ރާއްޖެ މިދަނީ ޑިޖިޓަލައިޒްވުމާ ގާތަށް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް