ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 16:27
މަސްތުވާތަކެތި އިންޖެކްޓްކުރުން
މަސްތުވާތަކެތި އިންޖެކްޓްކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މަސްތުވާތަކެތި
ރޯމާ ދުވާލު މަސްތުވާތަކެތި އިންޖެކްޓްކުރުމުގައި!
 
ގިނަ ޒުވާނުންގެ ހަޔާތް މަސްތުގެ "އިޝްގު"ގައި ޖެހިގެން ބަރުބާދުވެގެންދޭ

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު މަސްތުވާތަކެތީގެ އަވާގައި ޖެހިފައިވާ މީހަކު ނުހުންނަ އާއިލާއެއް މަދުވާނެއެވެ. މި ވަބާގައި ޖެހި ޒުވާން ޖީލެއް ހަލާކުވެގެން ދަނީއެވެ. މަސްތާއި ފާހިޝް އަމަލުތަކުގައި ޒުވާން ޖީލު ބަރުބާދުވެގެންދަނީއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް ފުރަމާލެއަށް ބަލައިލިކަމުގައިވިޔަސް، ކަންކަންމަތީގައި ބިތްޖެހިފައިވާ ޒުވާނުންގެ އަދަދު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެކި މަގުތަކުގެ ކަންމައްޗަށް ބެލިޔަސް ނުވަތަ މަގުމައްޗަށް ބެލިޔަސް، މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ލާހޫރެމުންދާ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ އަދަދު މަދެއްނޫނެވެ.

މިއީ މިއަދު ހިނގިކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. ހެންވޭރު ސަހަރާ ކައިރީގައި ޒުވާން ފިރިހެނަކު އިނީ، ޕާކިންގ ޒޯނެއްގެ ތެރޭގައި އިށީދެލައިގެން މަސްތުވާތަކެތި އިންޖެކްޓްކުރާށެވެ. އޭނާ ހަމަޖެހިލައިގެން އެކަން ކުރަން އިންއިރު އެތަނުގައި ހުރި ސައިކަލަކަށް އައިސް މީހަކުވެސް އަރައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެތި އިންޖެކްޓްކުރަން އިން މީހާއާ ދިމާއަށް ބަލާވެސްނުލައި އެމީހާ ނައްޓާލީއެވެ. "ދެން ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެއް ކަމަށް" ހަދާފައެވެ. އެ ފިރިހެން މީހާ މަސްތުވާތަކެތި އިންޖެކްޓް ކުރުމަށްފަހު ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ކޮޅަށް ތެދުވާން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށްވެސް އޭނައަށް ކޮޅަކަށް ނުހުރެވުނެވެ. ދެ ފައިގެ ވާތްގެއް ނެތެވެ. އެހެން އިރުކޮޅަކަށް އިނުމަށްފަހު، އެމީހާ އަތުގައި އޮތް ކޮތަޅު ހިފައިގެން ހިނގައިގަނެވެ. ދަމުން އެމީހާ ދިޔައީ މަސްތުވާތަކެތި އިންޖެކްޓްކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ސިރިންޖް އެތަނަށް އެއްލާލާފައެވެ.

ސިރިންޖް ބޭނުންކޮށްގެން ސީދާ ހަށިގަނޑުގެ ނާރުތަކަށް މަސްތުވާ ބާރުގަދަ ޑްރަގް ފޮނުވާލައިގެން މަސްތުވުން، ނޫނީ މަސްތުވާތަކެތި އިންޖެކްޓްކުރާ ކުރުމަކީ މަސްތުވުމުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައެވެ. ސީދާ ލެއަށް މަސްތުގެ ބާވަތްތައް ފޮނުވާލައިގެން އެންމެ މަތީ އަރާމު ހާސިލްކުރެވޭ ކަމަށް ހީވާއިރު، އެއީ ނުރައްކާ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. އެ ޖަހާ ސިރިންޖް ކަށީގެ އެއް ކޮޅުން ލިއްބައިދޭ އަރާމަކީ ދިރިހުއްޓައި ނަފްސު ފަނާކޮށްލުމުގެ ހަދިޔާއެކެވެ.

މިއީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ޖީލުގެ ހާލަތެވެ. ފާޅުގައި މަސްތުގެ ވަބާގައި ޖެހެމުން, ބޭނުންކުރަމުން ދަނީއެވެ. ކުނި ކޮތަޅު ހާވައިގެން އެއިން ނަފާ ހޯދަމުން އަންނަ ޒުވާނުންގެ އަދަދުވެސް އިތުރެވެ. މި ޒުވާނުން ކުނި ކޮތަޅު ހާވަނީ ކީއްކުރަންތޯ ބަލާނެ އެއްވެސް އިދާރާއެއް ނެތެވެ. މިހެން ކުނިކޮތަޅު ހާވަން އުޅުނު މީހުންނާ ސުވާލުކޮށްލުމުން ލިބުނު ޖަވާބަކީ; އެ މީހުން ކުނި ކޮތަޅު ހާވައިގެން، ބޭނުން ކުރެވޭ އެއްޗެއް ހުރިތޯ ބަލައި, މަޝްހޫރު ޗައިނާ ބާޒާރަށް ލައިގެން ވިއްކާ ވާހަކައެވެ. އަދި އެއިން ލިބޭ ފައިސާކޮޅަށް މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާ ކެފޭއަކުން ޝޮޓެއް ޖަހަނީ ކަމަށެވެ.

ގިނަ ފަހަރަށް މިވަބާގައި ޖެހޭ މީހުންގެ އާއިލާއިންވެސް އެމީހުން ބިކަކޮށްލައެވެ. ދެން ރަނގަޅު ނުވާނެހެން ހީވުމުން އުންމީދު ކަނޑާލައި، އެމީހަކާ އޮންނަ ގުޅުންވެސް އެއްކޮށް ކަނޑާލައެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ މީހާއަށްވެސް ވަންނަނީ، މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން ނޭނގި ހުރެއެވެ. މަސްތުގެ ތެރެއަށް މީހާ ވަދެ ހަލާކުވެގެންދަނީ އެންމެ ފަހަރަކު އަޖުމަ ބެލުމަށް ކޮށްލާ "ޓްރައި" އެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. މި "ޓްރައި"ގެ ސަބަބުން މީހާގެ މުޅި ދިރިއުޅުން މަސްތުގެ ދާންމަތީގައި ދިރިއުޅުމަށް މަޖުބޫރުކޮށްލައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކައި އެއިން އާމްދަނީ ހޯދާ މީހުން ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުން އައިސް, މިއަދު މިއޮތީ އަތް ނުފޯރާ ފަށަށް މި ވިޔަފާރި ފުޅާވެފައެވެ. ކެފޭ އުސޫލުން މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާ ކެފޭތައް މާލޭގައި ހުރުން އެއީ އަނދިރިކަމުގެ ރަނގަބީލު އެޅުން ނޫންތޯއެވެ؟ އެހެން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހުވެސް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން މިކަމަށް އެދެވޭ ހައްލެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވެއްޖެ ނޫންތޯއެވެ؟ ގިނަ ޒުވާނުންގެ ހަޔާތް މަސްތުގެ "އިޝްގު"ގައި ޖެހިގެން ބަރުބާދުވެގެންދާއިރު މިއީ ވިސްނާލުން މުހިންމުކަމެވެ.

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އޯވަރ ޑޯޒްވެގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ދަންނަ މީހުންނާއި ނުދަންނަ މީހުންވެސް މިކަމުގެ ތެރެއަށް ގޮސް ހުސްވަނީއެވެ. މި ދުނިޔެއަކީ ވަގުތީ ތަނަކަށް ވާއިރު، މި އަމަލުތަކުން މީހާ ދުރުވެ އިސްލާހުގެ މަގަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަވެ މުޖުތަމައަށް ބޭނުންހިފޭ މީހެއްކަމުގައި ވާން އެބަޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
16%
8%
40%
16%
3%
16%
ކޮމެންޓް
5 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 18:14
ޒުވާނާ
އެހެން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހުވެސް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން މިކަމަށް އެދެވޭ ހައްލެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންވެއްޖެ ނޫންތޯއެވެ؟ ލިޔުންތެރިޔާ މިސުވާލަށް ޖަވާބު ނުދެއްވީ ކީއްވެތޯ. ރާއްޖޭގައި މިކަން ހުއްޓުވަން ކުރާ މަސައްކަތެއް ހަމަ ނެތީތޯ. ނޫނީ ތި ވިސްނުމުގައި މިކަން ހުއްޓުވޭނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ