ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 09:54
ކެންސަރު ބަލި ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން 'ލަވް ރިވަރ ހައުސް' ހިންގަން ފެށީ 2010 ވަނަ އަހަރު
ލަވް ރިވަރ ހައުސް
'ލަވް ރިވަރ ހައުސް' މިއީ ކިހިނެއް ވާ ތަނެއް؟
 
'ލަވް ރިވަރ ހައުސް'ގެ މޭސްތިރިންނަކީ، މަސައްކަތުގެ މައިދާނުން މުސްކުޅިވެ، ހަވާސާވެލައިގެން ތިބި 3 އަންހެނުން
 
އެ ގެ ހުޅުވީ، ކެންސަރު ޕޭޝަންޓުންނަށް، ހިލޭ ސާބަހަށް އެހީވާން
 
މި 2 ގޭގައި އެވަރޭޖުކޮށް 20 އަންހެނުންނާއި 15 ފިރިހެނުން ދިރިއުޅޭ

ލަވަ ކިއުމާއި ހުނުމުގެ އިތުރުން، އެކެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި އަޅަމުން ދާ ވޭން، އަނެކާ ހިއްސާ ކުރުމަކީ، 'ލަވް ރިވަރ ހައުސް'ގައި ތިބި ކެންސަރު ބަލީގެ މީހުން، އެމީހުންގެ ހިތްތަކަށް ތަސައްލީއެއް ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ ކަންކަމެވެ. މި ގެއަކީ ކެންސަރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ އަރާމާއި، އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ އަރާމާއި، އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް، ހިލޭ އެހީދޭ އުސޫލުން ނުވަތަ ޗެރިޓީ އުސޫލުން މިޞްރުގައި ހިންގާ ގެއެކެވެ.

'ލަވް ރިވަރ ހައުސް'ގެ މޭސްތިރިންނަކީ، މަސައްކަތުގެ މައިދާނުން މުސްކުޅިވެ، ހަވާސާވެލައިގެން ތިބި 3 އަންހެނުންނެވެ. ކެންސަރ ބަލި ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން 'ލަވް ރިވަރ ހައުސް' ހިންގަން ފެށީ 2010 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް، ކެންސަރު ބަލީގައި އުޅޭ ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިތުރު ގެއެއް ހުޅުވީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.

މި 2 ގޭގައި އެވަރޭޖުކޮށް 20 އަންހެނުންނާއި 15 ފިރިހެނުން ދިރިއުޅެއެވެ. މި ގޭގެ ހަމައެކަނި މަޤްޞަދަކީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެއް ނޫނެވެ. ސަޕޯރޓް ގުރޫޕު ނުވަތަ، އެކެއްގެ ކިބައިން އަނެކާއަށް ހިތްވަރު ހޯދާ ދިނުމުގެ ކަންކަންވެސް މި ގޭގައި ކުރިއަށް ދެއެވެ.

އަހަރަމެން 3 މީހުންނަކީ ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިވެގެން، ހިލޭއެހީދޭ މަސައްކަތް ކުރަން ގަސްތުކުރި 3 މީހުން. އެހެންވެ، ކެންސަރ ޕޭޝަންޓުންނަށް، ހިލޭ ސާބަހަށް އެހީވާން މި ގެ ހުޅުވީ. މިތަނުގަ މުޅިންވެސް ތިބޭނީ ޕޭޝަންޓުން. ޖިސްމާނީ ގޮތުން މާ ބޮޑަށް ބަލި މީހަކު ވިއްޔާ، އެމީހާއާއެކު އިތުރު މީހަކުވެސް ބަހައްޓާދެން. 'ލަވް ރިވަރ ހައުސް'ގަ މަޑުކޮށްލަން ޕޭޝަންޓުން އަންނާނީ ވަރަށް ހާއްސަ ދަޢުވަތަކާއެކީ. އިޖުތިމާޢީ އެކި އެހީތައް ދެން އަހަރަމެން. ހޮސްޕިޓަލުން އަންނާނީ މިތަނަށް. މިތާ މަޑުކޮށްލާފަ، 3 އިރުގެ ކެއުންވެސް ކާނެ. ހޮސްޕިޓަލާ މިތަނާ ދެމެދު ޕޭޝަންޓުން އުފުލަން އަހަރަމެންގެ އަތުގަ އޮންނާނެ ކާރެއްވެސް.
ޚަދްރާ ޢަބްދުމުޙްސިން ޚައްލާފް؛ ކޯފައުންޑަރ

'ލަވް ރިވަރ ހައުސް'ގެ ކޯފައުންޑަރެއް ކަމަށްވާ އަބްލާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ސަރްހާން ބުނީ، އެ ގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން އެކުގައި ބޭރަށް ގޮސް، އުފާވެރި ވަޤުތުތައް ހޭދަ ކުރާ ކަމަށާ، ގޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ އުފަލަށްޓަކައި، ޗެރިޓީއިންވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދޭ ކަމަށެވެ.

ނަފްސާނީ ގޮތުން ޕޭޝަންޓުންނަށް ބޭނުންވާ އެއްބާރުލުން މި ކެއިން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ. އެމީހުން އަހަރަމެންނާ ހިސާބަށް އަންނަނީ ނަފްސާނީ ގޮތުންވެސް ވަރަށް ބަލިކަށި ޙާލެއްގަ. ބައްޔާއެކު ޝޮކެއްގަ ތިބެގެން. ބައެއް ޕޭޝަންޓުންނަކީ، އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ގެތަކުގަ އަނިޔާ ލިބިފަ ތިބި މީހުން، ކެންސަރު ބައްޔަކީ ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ކަމަށް ބަޔަކަށް ކުށްހީ ކުރެވިގެން. ﷲ އަށް ޙަމްދު ހުރި. މިގެއިން އެމީހުންނަށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ނަފްސާނީ ސަޕޯޓް ދޭނެ. އެންމެން އެކީގަ ޓީވީ ބަލާ، ހީނ ސަމާސާކޮށް، ސްޓްރެސް ފިލުވާލެވޭނެ. ބައެއް ފަހަރު އެމީހުން އެކީގަ ބޭރަށްވެސް ދާނެ. އަހަރަމެންވެސް އެމީހުން ފޫހިފިލުވާދޭން ކަންކަން ކުރަން.
އަބްލާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ސަރްހާން؛ ކޯފައުންޑަރ

'ލަވް ރިވަރ ހައުސް'ގެ މެހެމާނުންގެ ތެރޭގައި މުޅި މިޞްރުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ހިމެނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ސޫދާންއާއި ޔަމަނު މީހުންވެސް އެތަނުގައި ދިރިއުޅުނެވެ. ފަރުވާގެ ކަންކަމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ކުރަން ޖެހޭ ދަތުރުތަކާއި، ކެއިންބުއިމުގެ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަންވެސް ހަމަޖައްސަނީ ޗެރިޓީގެ ފަރާތުންނެވެ.

ފަރުވާއަށް އައިސް އިން ޚައިރިއްޔާ އުވައިސްއަށް، 'ލަވް ރިވަރ ހައުސް'ގެ ސަބަބުން ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިއްބައިދެއެވެ.

މީ ވަރަށް ހާއްސަ ގެއެއް. އެއީ، އަޅާލާ، ބަލަހައްޓާނެ ބަޔަކު ތިބީމަ. ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭ. މިތަނަށް އައުމުގެ ކުރިން އަހަރެން ކީމޯތެރަޕީ ނަގަން. ކާރު ދަތުރެއް ބުކް ކުރެވެނީ ގާތްގަނޑަކަށް 1000 މިޞްރު ޕައުންޑް (33 އެމެރިކާ ޑޮލަރ) އަށް. މިހާރު އަހަރެން ސެޝަން ނިންމާފަ އަންނަނީ މިތަނަށް. ކާލާނެ، ބޯލާނެ އެއްޗެހި ލިބޭ. އޯގާތެރިކަމާއި އަޅާލުން ލިބޭ. އަހަރަމެންގެ ތެރެއިން އެކަކު ބަލިވިއަސް، ދެން ތިބި އެންމެން އޭނާއަށް ހިތްވަރު ދޭނެ. އަހަރަމެންނަށް ބޭސް ގެނެސްދެނީވެސް އެމީހުން. އަހަރަމެންނަށް ވަރަށް އެހީވޭ. ކެންސަރ ޕޭޝަންޓުންނަށް އެންމެ ބޮޑު އެއްޗަކީ ހަމަ އެ ސަޕޯޓް.
ޚައިރިއްޔާ އުވައިސް؛ މެހެމާނާއެއް

މި ޗެރިޓީގެ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއްވެސް ފޫބައްދަނީ، ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކުން ދޭ އެހީއިންނެވެ. 'ލަވް ރިވަރ ހައުސް'ގެ 3 ފައުންޑަރުންގެވެސް ޢުއްމީދަކީ މާލީ ގޮތުން އަދި އިތުރު އެހީތައް ލިބުމެވެ. 2 ގެ، އެއް އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކޮށް، ވީހާވެސް ގިނަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތް ވުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް