ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2023 | ހުކުރު 11:57
ޕާކިސްތާނު މިސްކިތުގައި ބޮން ގޮއްވާލި ހާދިސާގައި 100ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވި
ޕެޝާވަރު ބޮންގޮއްވާލުން
ޕާކިސްތާނު މިސްކިތުގައި ބޮން ގޮއްވާލި މީހާ ދިޔައީ "ޑްރާމާ ޖައްސަމުން"
 
ޖެނުއަރީ 30 ވަނަ ދުވަހު ބޮން ގޮއްވާލީ މެންދުރު ނަމާދު ފެށިތަނާ
 
ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ، މިދިޔަ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ސަރަޙައްދުގައި ދިން އެފަދަ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަމަލާ

ޕާކިސްތާނު ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ދަށް އަދި މެދު ފަންތީގެ ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުންނާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކުން ދިރިއުޅެމުންދާ ޕެޝާވަރުގެ ޕޮލީސް ލައިންސް ޑިސްޓްރިކްޓްގެ މިސްކިތެއްގައި ޖެނުއަރީ 30 ވަނަ ދުވަހު ބޮމުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާއެއް ދިން މީހާއާ ބެހޭ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ފުރާނަ ގެއްލި ދިޔަ އެ ހާދިޘާގައި ބޮން ގޮއްވާލި މީހާ ހުރީ ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމެއް އަޅައިގެން ކަމަށާއި، ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން ފެންނަ ގޮތުގައި، ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އެންމެ ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ތެރެއަށް އޭނާ ވަދެގެން ދިޔައީ ސައިކަލެއްގައި ކަމަށް، ޕްރޮވިންޝަލް ޕޮލީސް ޗީފް ވަނީ ފެބުރުއަރީ 2 ވަނަ ދުވަހު ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން، ޚައިބަރު ޕަޝްތުންޚްވާ ޕްރޮވިންސްގެ ޕޮލީސް ޗީފް، މުޢައްޒަމް ޖާހް އަންޞާރީ ވިދާޅުވީ، ޖެނުއަރީ 30 ވަނަ ދުވަހު ބޮން ގޮއްވާލި މީހަކީ، ހަތިޔާރު އެޅި، ހަނގުރާމަވެރި ނެޓްވަރކެއްގެ މެންބަރެއްކަން މިހާރު ދެނެގަނެވިފައި ވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމާ ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އޭނާ ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

އެއީ އެކަނިއެކަނި އުޅުނު މީހެއް ނޫން. އެއީ އޭނަ އެކަނި ކުރި ކަމެއް ނޫން. އޭނަގެ ފަހަތުގަ ބޮޑު ނެޓްވަރކެއް އެބަ އޮތް. ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން، އަހަރަމެން މިދަނީ އެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން. މާތް ﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއެކު، އަހަރަމެން އަދި އެމީހުން ހޯދާނަން.
މުޢައްޒަމް ޖާހް އަންޞާރީ؛ ޚައިބަރު ޕަޝްތުންޚްވާ ޕްރޮވިންސްގެ ޕޮލީސް ޗީފް

ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން ފެންނަ މަންޒަރުތައް ސިފަކޮށްދެއްވަމުން އަންޞާރީ ވިދާޅުވީ، ޕޮލިސް ލައިންސް ޑިސްޓްރިކްޓްގެ މައި ޗެކްޕޮއިންޓްގެ ތެރެއިން، ބޮން ގޮއްވާލި މީހާ، ސައިކަލުގައި ވަދެގެން ދިޔައިރު އިނީ ހެލްމެޓްއަކާއި މާސްކެއްވެސް އަޅައިގެން ކަމަށެވެ. ސައިކަލު ޕާކު ކުރުމަށްފަހު، މިސްކިތައް ދެވެން އޮތް މަގަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރުމަށްފަހު، މިސްކިތައް ދިޔައީ ފައި މަގުގައި ކަމަށްވެސް އަންޞާރީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޮން ގޮއްވާލި މީހާ ޗެކް ކުރަން ޖެހޭ މީހުން އެކަން ކުރަން ފެއިލްވި. ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމް އަޅައިގެން ހުރިތަން ފެނުނީމަ، އެމީހުންވެސް ހީކުރީ އެއީ އެމީހުން ކަހަލަ ފުލުހެއް ކަމަށް. ޔުނީފޯމްގައި ހުރި، އެމީހުންގެ އަޚެއް ކަމަށް.
މުޢައްޒަމް ޖާހް އަންޞާރީ؛ ޚައިބަރު ޕަޝްތުންޚްވާ ޕްރޮވިންސްގެ ޕޮލީސް ޗީފް

ބޮން ގޮއްވާލި މީހަކީ ފުލުހުންގެ ފައުޖުގެ މެންބަރެއް ކަމަށް، މައި ދޮރޯށީގައި ތިބި ފުލުހުންގެ ގާޑުންނަށް ޤަބޫލު ކުރެވުނު ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން ބޮން ގޮއްވާލި މީހާ ޗެކް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް އަންޞާރީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަންޞާރީ ވަނީ އެ ފެއިލްވުމުގެ ޒިންމާ އުފުއްލަވާފައެވެ.

ބޮން ގޮއްވާލި މީހާ ދިޔައީ ޑްރާމާ ޖައްސަމުން. މަގުގެ އެއް ފަރާތުން ސައިކަލު ދަމަމުން. އޭނަ ހުރީ ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމް އަޅައިގެން. އާނ. އޭނަ ލައިގެން ހުރީ ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމެއް. މިކަމުގައި ސެކިއުރިޓީ މައްސަލައެއް އުޅޭ ކަމަށް އަހަރެން އެއްބަސްވަން. އަހަރެންގެ ޓީމަށް އެ މީހާ ނުހުއްޓުވުނު. މިކަމުގައި އޮތީ އަހަރެންގެ މައްސަލަ. އެމީހުންގެ މައްސަލައެއް ނޫން.
މުޢައްޒަމް ޖާހް އަންޞާރީ؛ ޚައިބަރު ޕަޝްތުންޚްވާ ޕްރޮވިންސްގެ ޕޮލީސް ޗީފް

އަފްޣާނިސްތާނާ ޕާކިސްތާނު ހިއްސާ ކުރާ ބޯޑަރާއި ދާދި ކައިރީގައި އޮންނަ ޕޮލީސް ލައިންސް ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ، މިދިޔަ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ސަރަޙައްދުގައި ދިން އެފަދަ އެންމެ ވަރުގަދަ ހަމަލާއެވެ. މި ދަނޑިވަޅަކީ، ޕާކިސްތާނުގައި އެ ޤައުމުގެ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާތައް ދެމުންދާ މިންވަރު، އިތުރު ވެފައި ވާ ދަނޑިވަޅެކެވެ.

ޖެނުއަރީ 30 ވަނަ ދުވަހު ބޮން ގޮއްވާލީ މެންދުރު ނަމާދަށް ހަމަ ފެށިތަނާއެވެ. އޭރު، އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގައި ތިއްބެވެ. ބޮމުގެ ޙަމަލާގައި ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ޢަދަދު 170 އަށް އަރައެވެ. މަރުވި 100 މީހުންގެ ތެރެއިން 97 މީހުންނަކީ ފުލުހުން ކަމަށް މަޢުލުމާތު ލިބެއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު ޚަވާޖާ އާސިފް ވިދާޅުވީ، ބޮން ގޮއްވާލި މީހާ އެ ޖަރީމާ ހިންގީ ނަމާދު ޖަމާޢަތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ސަފުގައި ހުރެގެން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
0%
0%
60%
20%
0%
ކޮމެންޓް