ކ. މާލެ
|
2 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:37
އިންތިކާބާއި ބެހޭ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
އިންތިކާބާއި ބެހޭ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި މައްސަލަ ހުރިކަމަށް ދައްކަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރި: އެމްޑީޕީ
 
ޝަކުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ބޮޑަށް ފާހަގަވެފައި ހުރީ ވޯޓް ލިސްޓްގައި މެމްބަރުންގެ ނަން ނެތުމުގެ ޝަކުވާ
 
ދާއިމީ ދައްކާ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ 61 އިންސައްތަ ވޯޓުން

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި މައްސަލަ ހުރިކަމަށް ދައްކަން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް އެ ޕާޓީ އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާރޕަރސަންގެ ނައިބު އަދި ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އިބްރާހީމް ވަހީދު (އިބުރޭ) ވިދާޅުވީ އެ އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ނިޔަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ޝަކުވާ އެއް ބަލާފައިވާ ކަމަށާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދީ ނިމޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު އެ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ނެތް މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ދައްކަން ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލީ މީހުންގެ ތެރޭގައި ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ނުހިމެނޭ މީހުން ހިމެނޭ ކަމަށް ބުނެ، ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓުލުން ހުއްޓުވާފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެ ޝަކުވާތައް ބަލާލުމުން ވޯޓަރސް ލިސްޓުގައި ނަން ނުހިމެނޭ މީހަކު ވޯޓުލާފައި ނުވާކަން ޔަގީންވެފައިވާކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުލުން މެދުކަނޑާލުމަށް މަޖުބޫރުވާ ގޮތަށް ކުރި ކަންކަމަކީ "ސީން އެއް ކްރިއޭޓް ކުރުން" ނުވަތަ މައްސަލަ އުޅޭ ކަަމަށް ދެއްކުމަށް ހިންގި އަމަލެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިންތިޚާބުތައް ބާއްވާ އިރު ވެސް ކަމެއް ގޯސްކޮށް ހިނގިކަމަށް ބެލެވުމުން ވަގުތުން ވޯޓުލުން ހުއްޓުވުމުގެ ބަދަލުގައި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް އިސްކަންދިނުން މުހިންމުކަމަށެވެ.

Advertisement

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަދި ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު އިބްރާހީމް ވަހީދު (އިބުރޭ) ވިދާޅުވީ ރަސްމީ ޕޯޓަލަށް 50 ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ފޯނަށް ލިބުނީ 10 ޝަކުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބޮޑަށް ފާހަގަވެފައި ހުރީ ވޯޓް ލިސްޓްގައި މެމްބަރުންގެ ނަން ނެތުމުގެ ޝަކުވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އޭގެ ފަހުން އޮންލައިންކޮށް އިތުރު ހަތަރު ޝަކުވާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިބްރާހީމް ވަހީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިޢުލާންކުރި އިރު ދާއިމީ ދައްކާ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ 61 އިންސައްތަ ނުވަތަ 24،566 ވޯޓުންނެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 38 އިންސައްތަ ނުވަތަ 15،641 ވޯޓެވެ. 57،255 މީހުންނަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާއިރު، މި އިންތިޚާބުގައި ޖުމްލަ ވޯޓުލާފައިވަނީ 40،887 މީހުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް