ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 18:29
އައްޑޫ ސިޓީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ
އައްޑޫ ސިޓީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލަޖީ
ކުނިމެނޭޖް ކުރުން
އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަނީ
 
ގޭބީސީ ތަކަށްގޮސް މައުލޫމާތު ދޭނެ ގޮތުގެ އަމަލީ ތަމްރީނު ސެޝަނެއްވެސް ޑަބްލިއުޑީސީ މެމްބަރުންނަށް ދިނުމަށް ވަނީ ރާވާފައި

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އައްޑޫ ސިޓީގައި އެކި ފަންތިތަކުގައާއި އެކި ފެންވަރުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ހިންގުމުގެ މަޤްސަދުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލަޖީ އިން އިސްނަގައިގެން އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އާއި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތުގެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ރަސްމިޔާތުގައި ސޮއި ކުރައްވާފައި ވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަންސާރު، ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ، ޔޫސުފް ސިރާޖް އަދި އައްޑޫ ސިޓީގެ ވިމެންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ރައީސާ، ނުސްރަތު ރަޝީދުއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ޑަބްލިއުޑީސީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތައް (ޓްރެއިނިންގ އޮފް ދަ ޓްރެއިނަރސް) ޓީ.އޯ.ޓީ ސެޝަނެއް ހިންގޭނެވެ. މި ސެޝަންތަކުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ އިތުރުން ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަދުކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން އައްޑޫގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ނިޒާމާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ވެމްކޯ އިން ކުރެވުމުންދާ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީގައި މިނިސްޓްރީން ހިންގާ ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ ޕްރެޖެކްޓްތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އަލަށް ފަރުމާކުރެވެމުންދާ އައްޑޫ ސިޓީގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުވެސް ދިނުމަށްވެސް ވަނީ ރާވާފައެވެ.

މި ޓީއޯޓީ ސެޝަންގެ ތެރޭގައި އައްޑޫގެ ގޭބީސީ ތަކަށްގޮސް މައުލޫމާތު ދޭނެ ގޮތުގެ އަމަލީ ތަމްރީނު ސެޝަނެއްވެސް ޑަބްލިއުޑީސީ މެމްބަރުންނަށް ދިނުމަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ. މި ޓީއޯޓީ ސެޝަންތަކަށް ފަހު ޑަބްލިއުޑީސީ މެމްބަރުން ގެ ފަރާތުން އެކުލަވާލާ ވަކި ޙާއްސަ ޕްލޭންއެއްގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ގޭބީސީތަކަށް ދޮރުން ދޮރަށް މި މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ވެސް މި ޕްރޮގްރާމް ގެ ދަށުން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭނީ މިނިސްޓްރީން މުޅިރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާ "ފަސްގަނޑު" ކެމްޕޭންގެ އިތުރުން ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމަށް ހިންގާ "ޕްލާސްޓިކާނުލައި" ކެމްޕޭންގެ ދަށުންނެވެ. ކުނިން ނަފާ ލިބޭ ގޮތުގައި ކުނިމެނޭޖްކުރުމަކީ މިސަރުކާރުން ޙާއްސަ އިސްކަމެއްދެއްވައިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކެވެ. މިކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަށާއި ތިމާވެށީގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އެންމެ ފައިދާ ކުރަނިވި އެއްކަންތަކެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް