ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 14:16
ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބުރައީސް ޝިއުރީ
ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބުރައީސް ޝިއުރީ
ޓީޓީ އަތޮޅުތަކަށް ފުޅާކުރުން
އުނގޫފާރާއި ތިނަދޫގައި މިއަހަރު ޓީޓީ ސެންޓަރު އަޅާ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށަނީ
 
ޕްރޮގްރާމް ފުރަތަމަ ފެށީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި

ރ.އުނގޫފާރާއި ގދ.ތިނަދޫގައި މިއަހަރު ޓޭޓބަލް ޓެނިހުގެ ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށާނެކަމަށް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބުރައީސް އިބްރާހީމް ޝިއުރީ ބުނީ ވަރަށް އަވަހަށް އުނގޫފާރާއި ތިނަދޫގައިވެސް ޕްރޮގްރާމްތައް ފެށޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރާކަމަށެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޓީޓީ ސެންޓަރެއް އަޅާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ފެށީ ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައެވެ. އެއީ އަތޮޅުތަކަށް ޓީޓީ ފުޅާކުރުމަށް އެސޯސިއޭޝަންގައި އޮތް ޕްލޭންގެ ފެށުމެވެ. އެސޯސިއޭޝަންގެ ވިސްނުމަކީ 5 ސަރަހައްދެއްގައި ސެންޓަރުތައް އަޅާ ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އެކަމަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރަކީ ފުވައްމުލަކުގައި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ފެށިފަހުން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި އެސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން ނެރުނު ރަނގަޅު ނަތީޖާއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ މިފެށުނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި. ފުވައްމުލަކުގެ ރިޒަލްޓްސް ހަމަ ވަރަށް އައުޓްސްޓޭންޑިންގ. އެހާ ކުރުމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެހާ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް އެހޯދީ. ހުނަރު ހުރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގުނީ.
އިބްރާހީމް ޝިއުރީ- ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބުރައީސް

ރާއްޖޭގައި ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން ތިބިކަން ފުވައްމުލަކުން ނެރުނު ނަތީޖާއިން ފެންނަން އެބައޮތް ކަމަށާއި, އުއްމީދަކީ އެޕްރޮގްރާމް ހަމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެހެން އަތޮޅުތަކުގައިވެސް ފެށުންކަމަށް ޝިއުރީ ވިދާޅުވިއެވެ. ފދުރު މުސްތަޤްބަލަށް އެސޯސިއޭޝަންގެ އުއްމީދަކީ 19 އަތޮޅުގައިވެސް ޕްރޮގްރާމް ފެށުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް