ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 09:50
ޝެއިހް އާދަމް ނިޝާންއާއި، ޝެއިހް މުހައްމަދު ފަޒްލޫނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން
ޝެއިހް އާދަމް ނިޝާންއާއި، ޝެއިހް މުހައްމަދު ފަޒްލޫނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޔޯގާ ދުވަހުގެ ހަމަނުޖެހުން
ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ޝެއިހް ނިޝާންއާއި ފަޒްލޫން އެދުނީ ޝަރީއަތް ލައިވްކޮށްދޭން
 
މި މުޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން 18 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލާފައިވޭ
 
ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ކުރިން ލިއެކިއުންތައް ދިރާސާ ކުރައްވަން ބޭނުންވޭ
 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒު ރަޝާދް

ޔޯގާ ހަރަކާތުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ޝެއިހް އާދަމް ނިޝާންއާއި، ޝެއިހް މުހައްމަދު ފަޒްލޫނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ބުދަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒު ރަޝާދެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ދައުވަލިބޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ވަކީލެއްގެ ފުރުސަތަކަށް އެދިފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި އެ ދެމީހުންގެ ވަކީލު ބުނީ، މައްސަލައާ ގުޅޭ ލިއެކިއުންތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ކުރިން ލިއެކިއުންތައް ދިރާސާ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މައްސަަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް ވަގުތު ދެއްވުމަށް ދައުލަތުގެވެސް އިއުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ. ދިފާއީ ވަކީލު ވަނީ މިއީ އާންމު މަސްލަޙަތުވެސް ބޮޑު މައްސަލައެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، މި މައްސަލަ ލައިވް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވެސް އެދިލައްވާފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި ގޮތެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށް މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ. ދެން މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް އޮންނާނީ މާރޗު 13 ގައި ކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މުޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން 18 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލާފައިވާއިރު، ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރު ހުށައަޅާފައިވަނީ އެ އެންމެންގެ މައްޗަށް އެކުއެކީގައެވެ. ވުމާއެކު ދައުލަތުން ވަނީ އެ ބައި ކުރިއަށް ގެންދަވާއިރު، އެންމެންގެ ބައިވެސް އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ.

މި ދެ ޝެއިޚުން ވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި ޤަވާއިދުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އާ ޚިލާފުވެފައި ކަމަށް ބުނެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ ފަރާތްތަކުގެ ދީނީ ތަޤުރީރު ކުުރުމުގެ ހުއްދަވެސް ހިފަހައްޓާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް