ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 10:35
ޝެންޑޯންގް ޕްރޮވިންސްގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ މި ދަނޑަކީ، ޗައިނާއިން ބުނާ ގޮތުން ނަމަ، "ސްމަރޓް ފަރމް" އެއް
ޓޮމާޓޯ ދަނޑު
ޓޮމާޓޯއެއްގައި ލާން ބޭނުން ވަނީ ކޮން ރަހައެއް؟
 
ކޮންމެ އަކަ ސެންޓިމީޓަރަކަށް ލިބޭ އިރުގެ އަލި، 100 ޖޫލްސްއާ ހިސާބަށް އެރުމުން، ފެންދޭ ނިޒާމު އަމިއްލަ "އޮންވެ" ފެންޖެހެން ފަށާ
 
ޓޮމާޓޯގައި ލާ ރަހަ ބަރޯސާ ވަނީ އޭގައި ހަކުރާއި އެސިޑް އެކުލެވޭ މިންވަރުގެ މައްޗަށް
 
33.6 ހެކްޓަރަށް ފެތުރިފައިވާ ގްރީންހައުސް ނުވަތަ ބިއްލީރުޖެހި ދަނޑުގައި، ތަފާތު އެކި ރަހަރަހައިގެ 3 ލައްކައެއްހާ ޓޮމާޓޯ ގަސް އެބަހުރި

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ، ޗައިނާ ޖަހާލާފަ ކުރިއެރާނެ ދެވަނަ ޤައުމެއް ނެތް ކަމަށް އިއްތިފާޤުވާނެ މީހުން މަދެއް ނުވާނެއެވެ. އެހެން އެކަން ވަނީ، ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެނެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ބޭނުން ކުރާ އެކިއެކި ސާމާނުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުގައި، ގިނަ ފަހަރަށް ޖަހާފައި އޮންނަނީ ޗައިނާގައި އުފެއްދި ކަމުގެ ސިއްކައެވެ. އުފެއްދުންތެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޭހުގައި ޗައިނާއިން ކުރި ހޯދަމުން ދާ ދިއުމަކީވެސް މިކަމުގެ އެއް ސަބަބެވެ. ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމުގައި އެ ޤައުމުން ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ބަރޯސާވެއެވެ. މި ފަހަރުވެސް އެކަހަލަ ކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. ޖެހިލަން ޖެހެނީ ކާ ސުފުރާގެ މައްޗަށެވެ.

ރޭގަނޑުގެ ކޭމަކަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައި ވާ ޗައިނާގެ ސުފުރާ މައްޗަށް ބަލާއިރު، އިތުރު ތަޢާރަފަކަށް ބޭނުން ނުވާ ސްކްރޭމްބްލްޑް އެގްސްއާއެކު ޓޮމާޓޯ ހުރެއެވެ. އެއީ ޗައިނާގައި މަޤުބޫލު ޑިޝްއެކެވެ. މި ޓޮމާޓޯއަކީ ތަފާތު ޓޮމާޓޯއަކަށް ހެދުމަށް ޗައިނާއިން މަސައްކަތް ކުރީ، ޒަމާނީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައެވެ. ޝެންޑޯންގް ޕްރޮވިންސްގައި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ މި ދަނޑަކީ، ޗައިނާއިން ބުނާ ގޮތުން ނަމަ، "ސްމަރޓް ފަރމް" އެކެވެ. މި ދަނޑުގައި ހައްދާ ޓޮމާޓޯތަކަކީ ރަހައާއި ކޮލިޓީގެ ގޮތުން ބަލާއިރު އެންމެ "ފެންވަރުގެ" ޓޮމާޓޯތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކުރަނީ، ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި، ސެންސަރުތަކާއި ކޮންޓްރޯލަރުތައް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

33.6 ހެކްޓަރަށް ފެތުރިފައިވާ ގްރީންހައުސް ނުވަތަ ބިއްލީރުޖެހި ދަނޑުގައި، ތަފާތު އެކި ރަހަރަހައިގެ 3 ލައްކައެއްހާ ޓޮމާޓޯ ގަސް އެބަހުއްޓެވެ. ޓިއާންގޫ ނިއު އޭރިއާ ސްމަރޓް އެގްރިކަލްޗަރ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޕަރކްގައި އިންޖިނޭރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފޫ ވެންޗީ ބުނި ގޮތުގައި، ބޭނުން ކޮންމެ ރަހައެއްލާ ޓޮމާޓޯ ހައްދާލެވިދާނެއެވެ.

އަހަރަމެން ބޭނުން ކޮންމެ ރަހައެއްލައްވާލެވޭ ގޮތަށް އަހަރަމެންނަށް ޓޮމާޓޯ ހެއްދޭ
ފޫ ވެންޗީ؛ ސްމަރޓް ދަނޑުގެ އިންޖިނޭރު

ޓޮމާޓޯގައި ލާ ރަހަ ބަރޯސާ ވަނީ އޭގައި ހަކުރާއި އެސިޑް އެކުލެވޭ މިންވަރުގެ މައްޗަށެވެ. ޓޮމާޓޯގައި ހަކުރު އެކުލެވޭ މިންވަރު، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަރޯސާ ވަނީ ފެނާއި ގަސްކާނާގެ އިތުރު ދޭ އަވީގެ މައްޗަށެވެ.

މިކަންކަން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކާ، އިރު އަރާ ހިސާބުން ފެށިގެން، އިރުގެ އަލި ލިބެމުންދާ ގޮތް ޓްރެކް ކުރުމަށްޓަކާ، ރޭޑިއޭޝަން ސެންސަރުތައް މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. ކޮންމެ އަކަ ސެންޓިމީޓަރަކަށް ލިބޭ އިރުގެ އަލި، 100 ޖޫލްސްއާ ހިސާބަށް އެރުމުން، ފެންދޭ ނިޒާމު އަމިއްލަ "އޮންވެ" ފެންޖެހެން ފަށާފައެވެ. އެ ފެނަކީ، ގަސްތަކަށް ބޭނުންވާ ނިއުޓްރިޝަންގެ މާއްދާތަކުން މުއްސަނދި ކޮށްފައިވާ ފެނެކެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 3  މިނެޓެއްހާއިރުގެ ތެރޭގައި 100 މިލިލީޓަރުގެ ފެން، ގަސްތަކަށް ޖަހާ ނިންމާލައެވެ.

ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ބަދަލު ގެނެވެނީ ހަމައެކަނި ރަހައަކަށް ނޫނެވެ. ދަނޑުގައި ޓޮމާޓޯ ހެއްދޭ މިންވަރަށްވެސް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެވެއެވެ.

މިކަން ކުރަނީ، ގްރީންހައުސްގެ ތެރޭގައި ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް އެކުލެވޭ މިންވަރަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެންނެވެ. މިއީ ގަސްގަހާގެހީގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައި ވާ ކަމެކެވެ. ދަނޑުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ސެންސަރުތަކުގެ އެހީގައި ވައިގެ ބާރުމިންވެސް ރެކޯޑް ކުރެއެވެ. ގްރީންހައުސްގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގެ ވައި އެއްކޮށް ދައުރުކޮށް، ވަކި ކޮންޓްރޯލެއްގެ ތެރެއިން ވައި ދައުރުވާ ގޮތް ހަދައެވެ.

އަހަރަމެންގެ ގްރީންހައުސްގަ ހުންނާނެ 685 ސެންސަރާއި 1700 ކޮންޓްރޯލަރު. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް 20 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މަޢުލޫމާތުކޮޅު ފޯރުކޮށްދޭނެ. އަނެއްހެން ބުނަންޏާ ބުނެވޭނީ، މި ދަނޑުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަހަރަމެން ހާއްސަ ވެއްޓެއް ތަރައްޤީ ކުރަމުން މި ދަނީ ސައެންސްއާއި ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކޮށްގެންނޭ. އެކަމަކުގެ ސަބަބުން ޓޮމާޓޯތަކުގެ ރަހަ މީރުވެ، އުފެއްދުންތެރިކަންވެސް ރަނގަޅުވޭ ތިން-ހަތަރު ގުނަ.
ފޫ ވެންޗީ؛ ސްމަރޓް ދަނޑުގެ އިންޖިނޭރު

ގަހުގައި އަޅާ މޭވާ ދޮންވެ ފައްކާވާ މަރުހަލާއަށް އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކުރަނީ ތަނުގެ ފިނިހޫނުމިން ހުންނަ ގޮތަކުން ކަމަށް ވާއިރު، މި ދަނޑުގައި ވަރަށް ގާތުން އެކަންވެސް މޮނިޓަރ ކުރެއެވެ. ގްރީންހައުސްގެ ފިނިހޫނުމިން ރެކޯޑް ކުރަމުން ގޮސް، ގަސްތަކަށް ބޭނުންވާ ހިޔާވެސް ހޯދާދެއެވެ. ރޭގަނޑުގެ ވަޤުތުތަކުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ފިނިވެދާނެ ކަމަށް ބަލާ، އެކަމުންވެސް ގަސްތައް ރައްކާތެރި ކޮށްދޭނެ ގޮތަށް ގްރީންހައުސްގެ ވެށި ބަދަލު ކޮށްލައެވެ.

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލީގެ އެހީގައި ދަނޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވެ، ބޭނުން ރަހައެއްލާ ޓޮމާޓޯތަކެއް ލިބުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، މިފަދަ ޓޮމާޓޯތަކުގެ ސިއްހީ ފައިދާތަކާ ބެހޭ މާ ބޮޑު ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް