ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:15
އަލްމަރުހޫމް އުމަރު ޒާހިރު ބިލްޑިންގ
އަލްމަރުހޫމް އުމަރު ޒާހިރު ބިލްޑިންގ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކޮށްފި
 
މިނިސްޓްރީ ބަދަލު ކުރީ އަލްމަރުހޫމް އުމަރު ޒާހިރު ބިލްޑިންގަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑާ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސަސް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގައި ދެމުންގެންދިޔަ އެ މިނިސްޓްރީގެ ހިދުމަތްތައް އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި އެ އޮފީހުގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް 7422575 ގުޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަދަލުކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި އިމާރަތްކޮށްފައިވާ އަލްމަރުހޫމް އުމަރު ޒާހިރު ބިލްޑިންގަށެވެ. ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ވެސް މިހާރު އެ އޮފީހުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މާލޭގައި ކުރިން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ހިންގަމުން އައީ ދެ އިމާރާތެއްގައެވެ. އެއީ ސީޓްރެކް ބިލްޑިންއާއި ބިއްލޫރިޖެހިގޭގައެވެ. ސީޓްރެކް ބިލްޑިންގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ހިންގީ އެ މިނިސްޓްރީގެ އެޑްމިން މަސައްކަތްތަކެވެ. އަދި ބިއްލޫރިޖެހިގޭގައި މިހާރު އެ މިނިސްޓްރީގެ ފެމިިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާޓްމެންޓު ހިންގަމުން އަންނައިރު އެ ޑިޕާޓްމަންޓް ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލު ކުރަން އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމައިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް