ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 19:07
ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި މުޒާހަރާ އަދި ރައީސް އުފާ ފާޅުކުރުމަށް ބޭއްވި އެއްވުން
ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި މުޒާހަރާ އަދި ރައީސް އުފާ ފާޅުކުރުމަށް ބޭއްވި އެއްވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން
ރައީސް ސާލިހުގެ ފަރާތުންޕުޅުން އަނެއްކާވެސް ތަފާތު މަންޒަރެއް!
 
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ސަޕޯޓަރުން ކިތަންމެ އެއްޗެއް ގޮވިޔަސް "ރިއެކްޓެއް" ނުކުރައްވާ

ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ވެސް ފެންނަމުންދިޔަ މަންޒަރަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ތަން މިނަށް ދީފައި އޮތް މަންޒަރެވެ. އެމަނިކުފާނާ އިދިކޮޅު މީހުން "ބޭނުން އެއްޗެއް ކިޔަން" އެ ފުރުސަތު އެމީހުންނަށް ވަނީ ދީފައެވެ. އިދިކޮޅު ޓީވީ ޗެނެލްތަކުން ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ އަބުރު ކަތިލަމުންދާއިރު ވެސް އެކަމަކާއި މި ސަރުކާރުން އަޅައެއް ނުލައެވެ. އެމީހުން ވެސް ގެންނަން ބޭނުން ހުރިހާ ރިޕޯޓުތަކާއި "ދޮގު ޚަބަރު" ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮވެއެވެ. ދެން އޮތީ އިދިކޮޅު ޕާޓީގެ ވާހަކައެވެ. އެމީހުންގެ ލޮބުވެތި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ބާއްވާ މުޒާހަރާތަކުގައި ވެސް "އިބޫގެ އިސްތިއުފާ" އަށް ގޮވިޔަސް އެކަމާއި ވެސް މި ސަރުކާރުން އަޅައެއް ނުލައެވެ.

މުޒާހަރާތައް ކުރުމަށް ވެސް ފުރުސަތު އޮންނަނީ ދީފައެވެ. އެކަން ދާދި ފަހުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެނިއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ބައިވެރިވެވަޑިގެންނެވި ޖަލްސާއެއް އޮތް އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ކުރިމަތީގައި އިދިކޮޅުން އެއްވުމެއް ބޭއްވިއެވެ. ހަމަ ކުއްލި އަކަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ސަރުކާރުން ދެކޮޅު ހަދާފައެއް ނުވެއެވެ. އިދިކޮޅު ފަންސާހަކަށް މީހުން އެއްވެ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލައި، ރައީސް ސާލިހުގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވަމުން ދިޔައީ ރައީސަށް ވެސް އަޑު އިވޭ ހިސާބުގައި ތިބެގެންނެވެ.

ފަހަތުން ދުވެ، މައިކު އަތުލައި، ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަށް ޕޯޑިއަމް ލައިގެން ގެންދާކަށް އެރޭ ފުލުހުންނެއް ނޫޅެއެވެ. ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހަ އަށް ފުލުހުން ވަދެ، ޕޯޑިއަމް ދޮށު ވާހަކަ ދައްކަން ހުންނަ މީހާ ވެސް ހައްޔަރު ކުރެއެވެ. އޭރު ސްޕީކަރުތަކާއި ތަނުގައި އޮންނަ ޕިކަޕު ވެސް ކުށްވެރިވެއެވެ. އެތަކެތި ވެސް ގެންދަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށެވެ. ޖަގަހަގައި ޖަލްސާ އެއް ބާއްވާލަން ޕޯޑިއަމް ކައިރީގައި ވާހަކަ ދައްކަން ހުންނަ މީހާ ވެސް ހައްޔަރު ކުރެއެވެ. އޭރު ސްޕީކަރުތަކާއި ތަނުގައި އޮންނަ ޕިކަޕު ވެސް ކުށްވެރިވެއެވެ. އެތަކެތި ވެސް ގެންދަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށެވެ. ޖަގަހަގައި ޖަލްސާ އެއް ބާއްވާލަން ނުކެރޭ މިންވަރަށް ޖަގަހަ ދޮށަށް ފުލުހުން އަޅާލައެވެ. ޖަލްސާ ގަނޑެއް ބޭއްވިޔަކަ ނުވެސްދެއެވެ.

Advertisement

އެހެންނަމަވެސް މިހާރު މަންޒަރު މުޅިން ތަފާތެވެ. ރައީސް ޞާލިހުގެ ފަރާތްޕުޅުން އަނެއްކާވެސް ފެނިގެން މިދިޔައީ ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ހިތްތިރިކަމާއި ކެތްތެރިކަމެވެ. ވައުދު ވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް މި ސަރުކާރުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ދިންކަމެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމުން، އުފާ ފާޅުކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭން ޓީމުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެމްޑީޕީ ޖަގަހަ ކުރިމަތީގައި އެއްވުމެއް ބޭއްވިއެވެ. މި އެއްވުމަށްފަހު އެމަނިކުފާނު ދެން ވަޑައިގަތީ އާޓިފިޝަލް ބީޗަށެވެ. އެއްވެ ތިބި، ސަޕޯޓަރުންނާއި ވާހަކަ ދައްކަވާ، ސަލާމް ކުރެއްވުމަށެވެ.

މާދުރު ނޫން ހިސާބެއްގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ މަދު ސަޕޯޓަރުން ކޮޅެއް ތިއްބެވެ. ފުލުހުން ތިބީ ބެރިކޭޑު ޖަހާ މަގު ބަންދުކޮށް، އެމީހުންނަށް މުޒާހަރާ ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދީގެންނެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ބޭއްވި މުޒާހަރާ ރޭގައި ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށެވެ. އެތަނުން އިވެމުންދިޔައީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާ ގޮވުންތަކެއް ނޫނެވެ. "ޗޯރު އިބޫ" އޭ ކިޔާ ހުއްޓުމެއް ނެތި އެމީހުން ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. ލަވައެއް ވެސް ޖަހަމުންދިޔައެވެ. އެއަޑު ރައީސަށް އިވިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އެ މަންޒަރުތައް ވެސް ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މުޒާހަރާ ރޫޅާލުމަކަށް ފުލުހުންނަށް އަމުރެއް ނުކުރައްވައެވެ. އާރާއި ބާރެއް އޮވެމެ، ރައީސް އިސްކުރެއްވީ ކެތްތެރިކަމެވެ. އިދިކޮޅު މީހުން ކިތަންމެ އެއްޗެއް ގޮވިޔަސް "ރިއެކްޓެއް" ނުކުރައްވައެވެ. ރައީސް ޞާލިހަކީ ކަންކަމަށް ރިއެކްޓް ނުކުރެއްވި ނަމަވެސް، ރަނގަޅު ވަގުތުގައި ރަނގަޅު ނިންމެވުންތައް ނިންމަވާ ބޭފުޅެއް ކަން ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ވަނީ ސާބިތު ކޮށްދެއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
18%
0%
0%
0%
0%
82%
ކޮމެންޓް