ކ. މާލެ
|
28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 21:38
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ
ޝީޓްތައް ދަނީ ދިރާސާކުރަމުން، ގިނަ ވޯޓް ފޮށިތަކުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ކުރި ހޯއްދަވާފައި: ކެމްޕޭން ޓީމު
 
ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓް ކުރި ހޯއްދަވާފައިވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވޯޓްލާފައިވާ ވަކި، މަދު ފޮށިތަކެއްގެ ސަބަބުން

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ ޝީޓްތައް ދިރާސާކުރަމުންދާކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކެމްޕޭން ޓީމުން ބުނެފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެމްޕޭން ޓީމުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ގިނަ ވޯޓް ފޮށިތަކުން ރައީސް ނަޝީދު ކުރިހޯއްދަވާފައި ވާއިރު ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓް ކުރިހޯއްދަވާފައިވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވޯޓްލާފައިވާ ވަކި، މަދު ފޮށިތަކެއްގެ ސަބަބުންކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އިންތިޚާބު ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއިރު، ވޯޓު ގަޑުބަޑުކުރުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރި ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

ނަޝީދުގެ ކެމްޕޭން ޓީމުން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ކާމިޔާބު ކުރެއްވިކަން އެމަނިކުފާނުގެ ކެމްޕޭން ޓީމުން ރަސްމީކޮށް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުގައި ރައީސް ސާލިހު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ ބޮޑުތަފާތަކުންނެވެ. އެގޮތުން، އިންތިޚާބުގައި އެމަނިކުފާނު 65 އިންސައްތައަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ހޯއްދަވާފައިވާކަމަށް ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
0%
25%
25%
ކޮމެންޓް