ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 11:35
ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލެ
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޚާއްސަ ސެންޓަރު
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް ހުޅުމާލޭގައި ހަދަނީ
 
މި ސެންޓަރު ހަދަން ނިންމާފައިވަނީ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތަތަކަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް ހުޅުމާލޭގައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ވަނީ މިކަން ހާމަކޮށް އެ ސެންޓަރު އެޅުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 7 ފެބްރުއަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އެޗްޑީސީއަށް ފޯމު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މަޝްރޫއު ހިންގަން އެޗްޑީސީން ބޮޑަށް ބަލަނީ ލޭންޑް ލީޒް މޮޑެލް ނުވަތަ ބިން ކުއްޔަށް ދޭ ގޮތަށް ކަމަށްވީނަމަވެސް އެހެން މޮޑެލްތަކަށް ވެސް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ކޮންމެ މޮޑެލްއެއްގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް ދެ ފަރާތަށް ލިބޭ ފައިދާ ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާން ޖެހޭނެއެވެ.

Advertisement

އެޗްޑީސީން ނެރެފައިވާ ގައިޑްލައިންގައިވާ ގޮތުން މި މަރުކަޒުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ޕާކިންއެއް ވެސް ހުންނާނެއެވެ. އަދި އެ ސެންޓަރު ވާން ޖެހޭނީ ހުރިހާ އެންމެނަށްވެސް ވަދެނުކުތުމުގައި ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް ކަމަށާއި މަރުކަޒުގައި އުފެދޭ ކުނި ނައްތާލަން އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެޗްޑީސީން މި ސެންޓަރު ހެދުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައެވެ.

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަނީ ކ. ގުރައިދޫގަ އެވެ. މި މަރުކަޒަކީ 150 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މަރުކަޒެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް