ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 22:48
އެމްޑީޕީން އައްޑޫގައި ބާއްވާ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީން އައްޑޫގައި ބާއްވާ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީ
އައްޑޫގެ ތަރައްގީ
ތަރައްގީއަށްޓަކައި އައްޑޫގައި 6 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ މިދަނީ އިންވެސްޓްކުރަމުން: ރައީސް
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހާރު ރާއްޖެ މިދެކޭ ބަދަލު ގެންނަންފެށީ އައްޑޫ ސިޓީން ކަމަށް
 
ރައީސް ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި ތަރައްގީ ހުށަހެޅީީ ޚުދު އެމްޑީޕީން ކަމަށް

ތަރައްގީއަށްޓަކައި އައްޑޫގައި 6 ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކުރާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫގައި ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މިހާރު ރާއްޖެ މިދެކޭ ބަދަލު ގެންނަންފެށީ އައްޑޫ ސިޓީން ކަމަށެވެ. 2018ގައި ވެސް ކެމްޕެއިން ނިންމަވާލެއްވީ އައްޑޫ ސިޓީން ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވަނީ، އައްޑޫއަކީ މި ސަރުކާރާާއި އެމްޑީޕީއަށް މުހިންމު ތަނެއްކަަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާއި ތަރައްގީ ހުށަހެޅީީ ޚުދު އެމްޑީޕީން ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރާ އެއް ތަނަކީ އައްޑޫކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އައްޑޫއަށް ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓަކީ ބޭކާރުވެގެންދާނެ އެއްޗެއްކަމަށް ގަބޫލުފުޅުނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެ ޚަރަދަކީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ފަހި އުފާވެރި މާދަމާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ކަމެއް ކަަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށްޓަކާ މިކުރެވޭ މަސައްކަތުގަ އައްޑޫއަކީ އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރާ އެއް ދާއިރާ. 6 ބިލިއަން އެބަ ޚަރަދުކުރެވޭ. ކުޑަ ރަށެއް ބާކީއެއް ނުކުރާނަން. ތަފާތެއް ނުކުރާނަން. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ސިޔާސަތު. އެއަށް ބަދަލެއް ނުގެންނާނަން.
ރައީސް ސާލިހް

ރައީސް ވަނީ މި ސަރުކާރުން އައްޑޫގެ ތަރައްގީއަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އައްޑޫގެ ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތާ ގުޅޭގޮތުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ހަންކެޑެ މަޝްރޫއަކީ އައްޑޫއަށް އުންމީދީ މަޝްރޫއެއްކަަމަށެވެ. އެ މަޝްރޫއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއާއެކު 8000 އެނދުގެ ވައުދު ފުދިގެންދާތަން ލަސްތަކެއްނުވެ ފެންނާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޝަންގްރިއްލާ ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަށް ހައްލު ގެނައުމަށްޓަކައި، އެތަން ހިންގުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް ނުވަތަ ސެޕްޓެމްބަރުގައި އެތަން ހުޅުވޭވަރުވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އައްޑޫގެ ބިން ހިއްކުމާއި، މަގު ހެދުމާއި، ގަން އެއަރޕޯޓާއި، ހުޅުމީދޫ މަސް ފެކްޓްރީގެ ކެޕޭސިޓީ ބޮޑުކުރުންފަދަ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް އައްޑޫގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި، 30 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ނުގެންނަ ވަރަށް ތަރައްގީ ގެނެސްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް