ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 21:54
އެމްޑީޕީން އައްޑޫގައި ބާއްވާ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީން އައްޑޫގައި ބާއްވާ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ
އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތަކަކީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ފިކުރީ މުދަލެއް ނޫން: ނިޒާރު
 
ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކަކީ ވަކި މީހަކަށް އެކަނި ނިސްބަތްވާ ކަމެއް ކަމަށް ދެއްކުމަކީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކުން ބަލާއިރު ޕާޓީގެ ވިސްނުމާ ފުށުއަރާ ކަމެއްކަން ނިޒާރު ފާހަގަކުރެއްވި

އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތަކަކީ އެއްވެސް މީހެއްގެ ފިކުރީ މުދަލެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ ޕާޓީގެ ކޮންމެ މެމްބަރެއްގެ ހައްގެއްކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރ އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

އައްޑޫގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ނިޒާރު ވަނީ، އެމްޑީޕީއަކީ އެ ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން އާއްމުންނަށް އެތައް ފައިދާއެއް ކުރި ޕާޓީއެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ވެރިކަމުގައި އެކަނިވެރި މައިންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމާއި، ޓެކްސްގެ ސިޔާސަތާއި، އާސަންދަފަދަ ކަންކަން ކޮށްފައިވާކަން ނިޒާރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ނިޒާރު ވިދާޅުވީ އެފަދަ ހުރިހާ ސިޔާސަތުތަކަކީވެސް އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި ލިޔެގެން އެކުލަވާލި އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތައް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ކަންކަމަކީ ހަމައެކަނި އެންމެ މީހެއްގެ އެއްޗެއްކަަމަށް ދެއްކުމަކިީ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޕާޓީގައި ކުރިއަށް އޮތްތަކުގައި ލީޑަރުންނަށް ވާން ތިބި ފަރާތްތަކާއި މިހާރު ލީޑަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފަރާތްކުންވެސް އެކަން ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ނިޒާރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަތަކީ ވަކި މީހަކަށް އެކަނި ނިސްބަތްވާ ކަމެއް ކަމަށް ދެއްކުމަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތަކުން ބަލާއިރު ޕާޓީގެ ވިސްނުމާ ފުށުއަރާ ކަމެއްކަން ނިޒާރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ނިޒާރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ، ކޯލިޝަނާއެކު ވެރިކަންކުރުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ފިކުރު ނޫންކަމަށް ބުނާތީ އެކަމަށްވެސް ރައްދު ދެއްވާފައިވެއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޯލިޝަނާއެކު ވެރިކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ލިޔެވިފައި ނެތް ކަމަށެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ކޯލިޝަނެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށް ވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ދައުރު ނިންމަވަނީ ކޯލިޝަނާއެކު ކަން ނިޒާރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް ސާލިހަކީ ތަފާތު ދައްކަވާފައިވާ ބޭފުޅެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިޒާރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެނެސްފައިވަނީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުވެސް އެމްޑީޕީ ވެރިކަަމަށް ގެނައީ އެތައް ބަޔަކު ވީ ގުރުބާނީގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް ސާލިހު ހޮވިވަޑައިގެންފިނަމަ އެމަނިކުފާނުގެ ފަހަތްޕުޅަށް އަރާވަޑަައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް، އެމަނިކުފާނާ ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން ހިތްޕުޅުގައި ޖެހޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ރައީސް ޞާލިހާއެކު ހުންނެވީ އެމަނިކުފާނަކީ، އައްޑޫއަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ފުއްދަވައިދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅާއަށް ވުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހަށް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައިވެސް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ދިނުން ހައްގު ކަމަށެވެ. އައްޑޫއަށް ރައީސް ޞާލިހު ކޮށްދެއްވާ ކަންކަމުގެ ފައިދާ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ފެންނާނެ ކަމަށާއި، އައްޑޫ އާރާސްތުވާނީ އެކަންކަމުގެ މަތީގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ޖަލްސާ ނުފެށި މެދުކަނޑާލައިފި
ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގައި ޝާހިދު ހުންނަވައިގެން ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ރައީސް ޞާލިޙު
މަސްވެރިންނަށް އޮޅުވާލަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލައި ހަމަ އަގު ދިނުމަށް ސަރުކާރަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
އިންތިޚާބަކާއި ނުލާ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ޝާހިދު
މި ސަރުކާރު އިންތިޚާބުވީ ބުހުތާން ދޮގު ހަދައިގެން، ރިޔާސީ ބަޔާނަކީވެސް ބުހުތާން ދޮގު ހިމެނިގެންވާ ބަޔާނެއް: އެމްޑީޕީ
ރައީސްގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އަލިއަޅުވާލާފައިނުވޭ: އެމްޑީޕީ
ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ދަރަނީގެ ވާހަކަތައް ރައީސް ދެއްކެވީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަގޮތެއްގައި ބައެއް ވާހަކަތައް އުނިކުރެއްވުމަށްފަހު
ވައުދުވީ ޑޮލަރުން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާދޭން، ކުޑަމިނުން ރުފިޔާއިން ވެސް ފައިސާނުދޭތާ 3 މަސް ވަނީ