ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 18:18
ރައީސް ނަޝީދު
ރައީސް ނަޝީދު
ޓްވިޓަރ
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ
އަމާޒަކީ ބޭންކް އެކައުންޓް ދެގުނަ ކޮށްދިނުން: ރައީސް ނަޝީދު
 
އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވި ނިސްބަތާއި ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ އިތުރުވި ނިސްބަތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ފަރަގެއް އެބަހުރި ކަމަށް
 
ޒުވާނުން ބޭނުންވަނީ ފުދޭ އާމްދަނީއަކާއެކު، ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަންކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި

އަމާޒަކީ ބޭންކް އެކައުންޓް ދެގުނަ ކޮށްދިނުން ކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ޒުވާނުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ޒުވާނުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވި ނިސްބަތާއި ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ އިތުރުވި ނިސްބަތުގައި ވަރަށް ބޮޑު ފަރަގެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، އެއީ އެކަން އޮންނަންޖެހޭ ގޮތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ގޭބިސީއަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތާއި ގައުމީ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތް އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެކަމަށް ހައްލު ގެނެސްދެއްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ، ޒުވާނުން ބޭނުންވަނީ ފުދޭ އާމްދަނީއަކާއެކު ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މިހާރަށްވުރެ ހަމަޖެހޭ ފުުދުންތެރި ދިރިއުޅުމެއް ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ބަލާއިރު، ޒުވާނުން ގިނައިން ހަރަކާތްތެރިވާ ސިނާއަތްތަކުގެ އާމްދަނީ ރަނގަޅު ނުވުމަކީ ޒުވާނުންގެ ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާއެއްކަން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ރަނގަޅު ސިޔާސަތުތަކަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ދިވެހިންގެ އާމްދަނީއާއި ޖީބަށް ވަންނަ އެއްޗެއް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ހުރި އެއްޗެއް މިއަދަށްވުރެ ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ރަނގަޅު ދިރާސާއެއްކޮށް އާމްދަނީ އިތުރު ނުކުރެވި އޮތް ސަބަބު ހޯއްދަވައިގެން އެ މައްސަލައަށް ހައްލު ގެންނަވާނެކަަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ފައިސާ ޗާޕުކުރުން ހުއްޓާލީ މި ސަރުކާރަކުން ނޫން، މިދިޔަ ސަރުކާރުން: އީސަ
އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ ޖޮއިސްޓިކް އަނބުރާ ގޮތަށް، އެއީ ޕަޕެޓުންތަކެއް: ރައީސް
ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބުރަކޮށް އެބަކުރޭ: އީސަ
ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ލަފާދިން ޚަބީރުންނާއި ތައްޔާރުކުރި ލިޔުން ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
މެންބަރުން އަޅުންގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެއްވި ނަމަވެސް ދައުލަތް ގަޑުބަޑު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭނެ: މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އީސީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރަނީ
ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިން ދުވަހު މަޖިލިސް ކައިރިއަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކާއެކު ގޭންގުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންވެސް އެއްވި - ޕޮލިސް
ޗާގޯސް-ރާއްޖެ ކަނޑުގެ މައްސަލައަކީ އިސްތިއުނާފުނުކުރެވޭނެ މައްސަލައެއްކަން ސަރުކާރުން އިއުތިރާފުވެ ހެދީ ދޮގުކަން ހާމަވެއްޖެ - ޖީހާން