ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 11:46
130 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ދައުވާލިބޭ މީހުން
130 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ދައުވާލިބޭ މީހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
130 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލަ
130 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި، ދެން އޮތީ ހެކިބަސް ނެގުން
 
ޝަރީއަތުން ވަނީ މި މައްސަލައިގެ ތާވަލު ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާ ކުރައްވާފައި
 
ދައުލަތުން ވަނީ ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ވަކިވަކިން އިފްތިތާޙީ ބަޔާން އިއްވާފައި
 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ އެކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލް

130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް، އެކަމާއި ގުޅޭ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ގއ. ވިލިނގިލި، ލައިޓްހައުސް، ޝަހީބް އިބްރާހިމްއާއި، ހއ. ހޯރަފުށި، ވައިލެޓްވިލާ އަހުމަދު މޫސާގެ މައްޗަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އަސީލް މާހިރު، އަނަސް ހުސައިން އަދި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތުންތަކެއްކަމަށްވާ އިޤްބާލްއާއި މުހައްމަދު ރިޔާދުގެ މައްޗަށްވެސް މި މައްސަލައިގައި ދައުވާތައް އުފުލާފައިވެއެވެ.

 ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ އެކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ 15 ޖެނުއަރީ 2023 ގައެވެ. އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި އިސްގާޒީ ޝަކީލު ވަނީ މި މައްސަލައަކީ މައުޟޫއީ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އަޑުއެހުމެއްކަމަށް ނިންމަވައި، ދެން އޮންނާނީ ޝަރީއަތް ފަށައި އިފްތިތާހީ ބަޔާން އިއްވުންކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދައުލަތުން ވަނީ ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ވަކިވަކިން އިފްތިތާޙީ ބަޔާން އިއްވާފައެވެ. މި މައްސަލައިގައި ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއް ހެކިތަކެކެވެ.

އެ ހަ މީހުންގެ މައްޗަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުން ތިން ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވެއެވެ. އެއީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ގާނޫނުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ރާއްޖެ އެތެެރެކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއަކާއި ޖަދުވަލް 1 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗެއް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއަކާއި އަދި ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެއް ހިމެނެއެވެ.

އެއަށްފަހު ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުންވެސް އިފްތިތާޙީ ބަޔާން އިއްވާފައިވާއިރު، އެ އެންމެންވެސް ވަނީ ދައުވާތަކަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

ޝަރީއަތުން ވަނީ މި މައްސަލައިގެ ތާވަލު ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ދެން އޮންނާނީ މި މައްސަލައިގެ ހެކިބަސް ނެގުމެވެ.

އިސްގާޒީ ޝަކީލު ވިދާޅުވީ، އޭގެ ކުރިން މި މައްސަލައިގެ ބަންދު މުރާޖައާ އަޑުއެހުމެއް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް