ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 18:47
ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ފައިލް ފޮޓޯ
ފުވައްމުލައް ސިޓީ - ފައިލް ފޮޓޯ
ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރަ
ރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް 102 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހުނު
 
ހަފުތާ ބަންދުގައި މޫސުން ރަނގަޅުވާނެ

ރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް 102 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހުނު ކަމަށް, މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

މޫސުމާބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަމުން މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް މީޓިއަރޮލަޖިސްޓް ހުސައިން ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ރޭ މުޅި ރާއްޖެއަށްވެސް ބޯކޮށް ވިއްސާރަވި ކަމަށެވެ. އެންމެ ގިނައިން ވާރޭވެހުނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ކަމަށާއި، އެ ސިޓީއަށް 102 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހުނު ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ 100 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހެނީ ވަރަށް މަދުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށަށް ވިއްސާރަވިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ހުސައިން ވަހީދު ވިދާޅުވީ، މާމިގިއްޔަށް 56 މިލިމީޓަރު، ށ. ކޮމަންޑޫއަށް 60 މިލިމީޓަރު، އަދި ދުވާފަރަށް 50 މިލިމީޓަރު ވާރޭ ވެހުނު ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބިލެއްދޫ، ނިލަންދޫ، އަދި އިތުރު ރަށްރަށަށް ވަރަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުުނު ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ވައި ހުރީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި 2 މޭލާ 5 މޭލާ ދެމެދުގައި ކަމަށާއި، ކަނޑުތައް މަޑުވާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އުތުރަށް ވައިޖެހޭނީ 8 މޭލާ 18 މޭލާ ދެމެދު ކަމަށާއި، އާދައިގެ ވަރަކަށް ކަނޑު ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި 35 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެނީ ވައި މަޑުކޮށް އުޅޭތީ ކަމަށާއި، ބޮޑެތި ވިލާގަނޑު އުފެދިފައި ހުރީކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިރުވައި މުސުމުގައި މިހެން ދިމާވާ ކަމަށާއި، ދޭތެރެއަކުން ވާރޭ ވެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބައެއް އަހަރުތަކުގައި މި ދުވަސްވަރު ވިއްސާރަ ނުވިނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުވެސް ވާރޭ ވެހުނު ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައަކީ ލަންކާ ތިރިން އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑުގެ އަސަރު ކަމަށާއި، އިރުވައި މޫސުންވީމަ ވިއްސާރަ ދިގުލައިގެން ނުދާނެ ކަމަށް ހުސައިން ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި 2 ދުވަހެއްވަރު ވިއްސާރަވެފައި ބުރާސްފައްޗާއި ހުކުރުގައި ރަނގަޅުވާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް