ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 17:11
ތިން އަހަރަށްފަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް ފަށައިފި
ތިން އަހަރަށްފަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ޑައިރެކްޓް ފްލައިޓްތައް ފަށައިފި
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް
ފާޑުކިޔުންތަކާއެކުވެސް، ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމުގެ ނަތީޖާ ފޮނި
 
ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން އަންނަން ފެށުމަކީ ކުރިއެރުމެއް
 
މިއަހަރު 1.8 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައި
 
ފަތުރުވެރިން އަންނަ އަދަދުތައް ކޮވިޑްގެ ކުރީގެ އަދަދުތަކާ ދަނީ އަރާހަމަކުރަމުން

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ފެށުނީއްސުރެ މި ސިނާއަތަކީ އުންމީދު ބޮޑު ސިނާއަތެކެވެ. މި ގައުމު އިތުރަށް ކުރިއަރައިގޮސް, ދުނިޔޭގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ގައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވެގެންދިޔައެވެ. އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް މި ސިނާއަތް ކުރިއަރައި ގޮސް, މިއީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާ އޮންނަ ސިނާއަތަށް ވިއެވެ. ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވިނަމަވެސް މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައި، މި ސިނާއަތް އިތުރަށް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އުންމީދު ކަނޑައެއް ނުލައެވެ. މިކަން ކޮވިޑުގެ ތެރޭގައި އެނގި ހާމަވެގެންދިޔައެވެ. ސިނާއަތާމެދު އުންމީދު ގެއްލުވާނުލައި ކުރިއަށްދިއުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ ކޮވިޑުގެ އެންމެ ގޯސް ހާލަތުގައިވެސް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އެވޯޑުތައް ހާސިލްކުރަމުންގޮސް, ރާއްޖެ މުޅި ދުނިޔެއަށް ހުޅުވާލެވުމެވެ.

އެ ހާލަތުގައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލުން ވީ އެތައް ބައެއްގެ ފުށުން ނުރުހުމުގެ ބަސްތަކާއި, މިފަދަ އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި ކަމަކަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ކަންކަމަށް ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓައި ކުރިއަށްދާން ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ މިއަދު މި ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 15ގައި ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން މިހާރު 2 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު, މިހާރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އަންނަ ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދުވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ކޮވިޑްގެ ކުރީގެ އަދަދުތަކާ ދާދި ގާތުގައި މި އަދަދުތައް ހުރިއިރު މިއީ ހަމަ ގައިމުވެސް ކާމިޔާބީއެކެވެ.

ކޮވިޑްގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރި އެއަރލައިންތަކުގެ ދަތުރުތައް އަނެއްކާވެސް ފަށައި, ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މިހާރު ފަތުރުވެރިން ވަނީ އަންނަން ފަށާފައެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކޮވިޑްގެ ކުރިން އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައި ޗައިނާ މާކެޓުން އަލުން ދަތުރުތައް ފަށާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަނެއްކާވެސް އައު އުންމީދެއް ގެނުވި ކަމެކެވެ. ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަން ފެށިތާ ހަފުތާއެއް ނުވަނީސް، އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ 10 މާކެޓުގެ ތެރެއަށް އެ މާކެޓް ވަނުމަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުރިއެރުމެކެވެ. މިކަން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ދަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

Advertisement

ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި ރާއްޖެއަކީ ނުހަނު މަގުބޫލު ތަނަކަށް ވުމާއެކު، ޗައިނާ ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިއުމަށް މި އިންޑަސްޓްރީން އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ. ގެސްޓްހައުސް, ހޮޓާ އަދި ރިސޯޓުތަކާއި، ފަތުރުވެރިންނަށް އެކޮމޮޑޭޝަން ދޭ އެކި ތަންތަނުން މިކަމަށް ތައްޔާރަށް އޮތްއިރު، މިއީ މިއަހަރު ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. ސަރުކާރުން މިއަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 1.8 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުމުގެ އަމާޒެކެވެ. ހާލަތު ބަދަލުނުވާނަމަ މިއަހަރުވެސް މި ޓާގެޓަށް ވާސިލްވެވޭނެކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑުކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުالله މައުސޫމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ސިނާއަތުން މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި އިޝްތިހާރުކުރުމަށެވެ. ހަމައެކަނި ރިސޯޓުތައް އިޝްތިހާރުކުމުގެ ބަދަލުގައި، ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަކީވެސް ފަތުރުވެރިންނަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ދެވޭނެ ތަންތަންކަން އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ދަނީ ބުނެދެމުންނެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް އިތުރަށް ކުރިއަރުވައި ރަށްރަށުގައި ފަތުރުވެރިން ގަޔާވާ މޫދު ކުޅިވަރުތައްފަދަ ހަރަކާތްތައް އިތުރަށް ކުރިއަރުވަންވެސް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މިއީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ކަމެކެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އިޝްތިހާރުވާނެ ކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް