ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 12:23
އަތީރަކީ އަމާޒަށް ދުނި އުކުމުގައި ޢުއްމީދީ ޒުވާނެއް
އަމާޒަށް ދުނި ޖެހުން
އަމާޒަށް ދުނި ޖެހުމުގައި އަތީރުގެ ސާބިތުކަން ކަސިޔާރުވުމެއް ނެތް
 
ބޯ އެންޑް އެރޯ ނުވަތަ އަމާޒަށް ދުނި އުކުމަކީ ޔަމަނަށް އާ ކުޅިވަރެއް، މިހާތަނަށް އެ ޤައުމުގައި ބާއްވާފައި ވަނީ މިފަދަ އެންމެ 4 މުބާރާތް
 
2021 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ދިޔަ މުބާރާތް ކާމިޔާބު އަތީރު ކާމިޔާބު ކުރި، މުބާރާތުން އޭނާ ކަށަވަރު ކުރީވެސް ފަޚްރުވެރި 1 ވަނަ ދަރަޖަ
 
ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ސުންނާފަތި ވެފައި އޮތް ޔަމަނުގައި، ކުޅިވަރު މައިދާނުގައި އަންހެނުން ކުރިއަރާ ދިއުމަށް ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ގޮންޖެހުންތަކާ އޮންނަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި

ޔަމަނުގެ ސަނާގައި 2021 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށްދިޔަ ދުނިދަނޑި އުކުމުގެ މުބާރާތުގައި ވާދަ ކުރަން ހުރި އަތީރު އަލް-ޙުސައިނީގެ މޫނު މަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ އެކަމަށް އޭނާ ދެމުން ދިޔަ، ބަދަލުވުމެއް ނެތް ސަމާލުކަމެވެ. އަމާޒަށް ދުނި އުކުން ފިޔަވާ އިތުރު އެއްވެސް ކަމެއް، އެ ޒުވާން ސިކުނޑީގައި ދައުރު ނުވާ ފަދައެވެ.

ބޯ އެންޑް އެރޯ ނުވަތަ އަމާޒަށް ދުނި އުކުމަކީ ޔަމަނަށް އާ ކުޅިވަރެކެވެ. މިހާތަނަށް އެ ޤައުމުގައި ބާއްވާފައި ވަނީ މިފަދަ އެންމެ 4 މުބާރާތެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ދިޔަ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރި އަތީރު ފާހަގަ ކުރެވުނީ ޢުއްމީދީ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މުބާރާތުން އޭނާ ކަށަވަރު ކުރީވެސް ފަޚްރުވެރި 1 ވަނަ ދަރަޖައެވެ.

މީ އަހަރެން ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ ދޭސީ މުބާރާތުން ލިބުނު ރަން މެޑަލް. މީ ޝާރްޖާ ޝެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވެގެން ލިބުނު ބެޖް. އެއީ ބޭރުގެ މުބާރާތެއްގަ އަހަރެން ވާދަ ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު. މީ ދޭސީ ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުބާރާތުގައި، ދުނި އުކާ އަންހެން ޓީމުގައި ބައިވެރިވީމަ ލިބުނު ސެޓްފިކެޓް. މީ 1 ވަނަ ހޯދައިގެން ލިބުނު ޓްރޮފީ.
އަތީރު އަލް-ޙުސައިނީ؛ ޔަމަނުގެ ޒުވާނެއް

ޔަމަނުގެ ޤައުމީ ޓީމާއެކު ތަމްރީނު ކުރުމަށް އަތީރަށް ފުރުޞަތު ލިބުނެވެ. އަދި އޭޝިއާ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ނަޞީބުވެސް އޭނާގެ އަތުގައި ހިފިއެވެ. އެ މުބާރާތުގައިވެސް އަތީރުގެ ނަން ވިދާލިއެވެ. އޭނާގެ ހުނަރުވެރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ދުނިދަނޑި އުކުމާ ބެހޭ ޔަމަނުގެ ފެޑަރޭޝަނުންވެސް އަތީރާ މެދު ކުރަނީ ފޮނި ޢުއްމީދެކެވެ.

އަތީރަކީ އަމާޒަށް ދުނި އުކުމުގައި ޢުއްމީދީ ޒުވާނެއް. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭނާ މުބާރާތެއްގަ ވާދަ ކުރީވެސް ޤައުމީ އަންހެން ޓީމާއެކު ޖުލައި 2022 ގަ. އެއީ ދޭސީ މުބާރާތެއް. އެފަހަރު އޭނާ ހޯދި 1 ވަނަ. އޭނަ 1 ވަނަ ހޯދީމަ، އަހަރަމެން އޭނާއަށް ފުރުޞަތު ދިނިން ޤައުމީ ޓިމާއެކު ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރަން. ކޮލިފައިންގްގަވެސް އޭނާ މޮޅުވި. ޝާރްޖާގައި އޮތް އޭޝިއާ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގަ ވާދަ ކުރަން ޖާގަ ކަށަވަރު ކުރި. ޔަމަނުގެ އަންހެން އާޗަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާކްސް ހޯދީވެސް އަތީރު. އެއީ ހަމަ ވަރަށް ޢުއްމީދީ ޒުވާނެއް. ﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން، އަތީރުގެ މުސްތަޤުބަލު ވަރަށް އުޖާލާ.
އަރްވާ އަލް-ސަޔަޣީ؛ ޔަމަން އާޗަރީ ފެޑަރޭޝަންގެ އިސްވެރިޔާ

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ސުންނާފަތި ވެފައި އޮތް ޔަމަނުގައި، ކުޅިވަރު މައިދާނުގައި އަންހެނުން ކުރިއަރާ ދިއުމަށް ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ގޮންޖެހުންތަކާ އޮންނަނީ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ. އެކަށީގެންވާ ޢާލަތްތައް ނެތުމާއި، ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ މަރުކަޒުތައް ނެތުމަކީވެސް އެފަދަ ހުރަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަންކަމެވެ.

އެންމެ ބޮޑީ މުޖުތަމަޢުގެ ދެކޭ ގޮތް. މުޖުތަމަޢު ބަލައެއް ނުގަނޭ ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގަ އަންހެނުންގެ ދައުރެއް. އެކަމަކު، ﷲއަށް ޙަމްދު ހުރި. އަހަރެންގެ ޢާއިލާއިން ވަރަށް ބޮޑަށް މިކަމަށް ހިތްވަރު ދޭ. ޢާއިލާގެ ހިތްވަރު، ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް އަދާ ކުރޭ. ޢާއިލާއިންވެސް އެކަން ބަލައިގަންނަނީ، ޢާއިލާ ތެރޭގަވެސް އެތުލީޓުން އުޅޭތީ.
އަތީރު އަލް-ޙުސައިނީ؛ ޔަމަނުގެ ޒުވާނެއް

މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ އިތުރަށް، މުޖުތަމަޢުގައި ކުޅިވަރަށް މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދެވިފައި ނެތުމަކީ، އަތީރު ފަދަ ޒުވާނުންނަށް ގިރާ ކުރަން ޖެހިފައި ވާ އެންމެ ބޮޑު ހުރަސް ކަން، ޔަމަނުގެ ޤައުމީ ބޮކްސިންގް ޓީމަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދެމުން ދާ އަތީރުގެ ބައްޕަ ފާހަގަ ކުރިއެވެ.

އަންހެން އަދި ފިރިހެން އެތުލީޓުންނަށްވެސް އާންމު ގޮތެއްގަ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ މި އޮންނަނީ އެއް ކަހަލަ ތަކުލީފުތަކެއް. މުޖުތަމަޢުގެ ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލެއް ނުކުރޭ، އަދި ހިތްވަރެއްވެސް ނުދޭ ކުޅިވަރު ކުޅޭކަށް. ވެގެން ވިއްޔާ، ކުޅިވަރާ ދުރުވާން ބާރު އަޅަނީ. ހަނގާކޮށްވެސް ހަދާ. ކުޅިވަރުގެ އޮތީ ކޮން ފައިދާއެއްހޭ ކިޔައިގެން. ހާސިލުވީ ކޮން ކަމެއް ހޭ ކިއާ ދިމާ ކުރާނެ. އެހެން ޤައުމުތަކުގަ ކުރާ ހެން، މިތާވެސް އެ ކަހަލަ ތާޢީދެއް އޮތުން، އަހަރަމެންގެ ޢުއްމީދަކީ.
ފައިސަލް އަލް-ޙުސައިނީ؛ އަތީރުގެ ބައްޕަ

ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ކިތަންމެ ގިނަވި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ޢުމުރުން އެންމެ 17 އަހަރުގެ އަތީރުގެ ޢުއްމީދާއި ޢަޒުމު ފިސާރި ވަރުގަދައެވެ. އޭނާ އަމާޒު ހިފާފައި ހުރީ ޤައުމީ އޮލިމްޕިކް ސްކޮޑުން ޖާގައެއް ހޯދުމަށެވެ. އަދި ޤައުމަށް މެޑަލްއެއް ހޯދާ ދިނުމަށެވެ

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް