ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 14:33
ސްވިޑެން އިން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ތުރުކީން އެއްބާރުލުން ނުދޭތީ އެގައުމާ ދެކޮޅަށް ސްވިޑެންގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ސްވިޑެން އިން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ތުރުކީން އެއްބާރުލުން ނުދޭތީ އެގައުމާ ދެކޮޅަށް ސްވިޑެންގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ސްވިޑެން-ތުރުކީ
ސްވިޑެންގައި ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގައި ޤުރުއާންގެ ކޮޕީއެއް އަންދާލުމުން ތުރުކީ އާއި އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ނުރުހުން
 
އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ މިދަފަ ނާތަހުޒީބު ކަންކަމަކީ ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގޮތުގައި ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި
 
އިސްލާމްދީނާ މެދު މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށް ކުރާ މިފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަށް ގައުމުތަކުން ތެދުވެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ތުރުކީން ގޮވާލި
 
ތުރުކީގެ އިތުރުން ސައުދި އަރަބިއާ އާއި ޖޯޑަން އަދި ކުވެއިތުންވެސް ވަނީ މިކަން ކުއްވެރިކޮށްފައި

ހޮނިހިރު ދުވަހު ސްވިޑެންގެ ސްޓޮކްހޮމްގައި ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާއެއްގައި ޤުރުއާންގެ ކޮޕީއެއް އަންދާލުމުން ތުރުކީން އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

ސްވިޑެންއިން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ތުރުކީން އެއްބާރުލުން ދެމުން ނުދާތީ ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގައި ހުންނަ ތުރުކީ އެމްބަސީ ކުރިމަތީ މީހުން ވަނީ އަޑުއުފުލާ މުޒާހަރާކޮށްފައެވެ. މިމުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއެއްކަމަށްވާ ޑެންމާކްގެ ކަނާތުފިޔައިގެ ސިޔާސީ ޕާޓއެއްގެ ލީޑަރެއް ކަމަށްވާ ރަސްމުސް ޕަލުޑަން ވަނީ އެމްބަސީ ކުރިމަތީގައި ޤުރުއާންގެ ކޮޕީއެއް އަންދާލާފައެވެ.

އޭނާގެ މިއަމަލު އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރުކޮށް މިކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މެވްލުޓް ކަވުސޮގްލޫ ވަނީ ސްވިޑެން ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފައެވެ. މިއަމަލަކީ މުޑުދާރު އަމަލެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާ، އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް، މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ މިދަފަ ނާތަހުޒީބު ކަންކަމަކީ ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގޮތުގައިވެސް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ސްވިޑެންގެ ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލުމުގެ އިތުރުން، އިސްލާމް-ފޯބިއާ ނުވަތަ އިސްލާމްދީނާ މެދު މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފުރަތު އުފެއްދުމަށް ކުރާ މިފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަށް ގައުމުތަކުން ތެދުވެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ތުރުކީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމާ ގުޅިގެން ސްވިޑެންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު، ޓޮބިއަސް ބިލްސްޓޮރޮމް ވަނީ އިސްލާމްފޯބިއާގެ އަމަލުތަކަކީ ބަލަން ފަސޭހަވި މަންޒަރެއް ނޫންކަމަށް ދޭހަވާ އިބާރާތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. އަދި ސްވިޑެން އަކީ ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދީފައިވާ ގައުމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ، މިގޮތަށް ފާޅުކުރާ ކޮންމެ ހިޔާލަކީ އެމަނިކުފާނު އަދި އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ތާއިދުކުރާ ކަންތައްތައް ނޫންކަމަށް ސްވިޑެންގެ މިނިސްޓަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސްވިޑެންގައި މިގޮތަށް ޤުރުއާންގެ ކޮޕީއެއް އަންދާލުމާ ގުޅުގެން، ތުރުކީގެ އިތުރުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ޖޯޑަން އަދި ކުވެއިތުންވެސް ވަނީ މިކަން ކުއްވެރިކޮށްފައެވެ. ސައުދީން ވަނީ މީހުންގެ މެދުގައި ނަފުރަތު އުފެދޭ ފަދަ މިފަދަ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ހިޔާލުތަކާ އަމަލުތަށް އެގައުމުން ބަލައި ނުގަންނާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެ ސިޓީގައި ވަނީ ކުރުދުންނަށް ސަޕޯޓުކޮށްވެސް އިތުރު އެއްވުމަކާއި ތުރުކީއަށް ސަޕޯޓުކޮށް އިތުރު އެއްވުމެށްވެސް ހަމަ އެދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިތިން އެއްވުންވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ އެގައުމުގެ ފުލުހުންގެ ހުއްދައާ އެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް