ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 12:59
ރާސްމަސް ޕަލުޑެން މުޞްޙަފުގައި ރޯކުރަނީ
ރާސްމަސް ޕަލުޑެން މުޞްޙަފުގައި ރޯކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
މުޞްޙަފެއްގައި ރޯކޮށްލުން
ސްވިޑެންގައި މުޞްޙަފެއް ރޯކޮށްލުމުން އެކަން ރާއްޖެއިން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފި
 
މުޞްޙަފުގައި ރޯކޮށްލީ ސްވިޑްންގެ ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިން

ސްވިޑެންގައި މުޞްޙަފެއް ރޯކޮށްލުމުން އެކަން ރާއްޖެއިން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖެއިން މިކަން ކުށްވެރިކޮށްފައިވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

މުޞްޙަފެއްގައި ރޯކޮށްލީ ސްވިޑެންގެ ސިޔާސީ މީހެއް ކަމުގައިވާ ރާސްމަސް ޕަލުޑެން ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެކެވެ.

ޕަލުޑެން މުޞްޙަފެއްގައި ރޯކޮށްލައި، މުސްލިމުންނާއި އިސްލާމީ އުންމަތަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައި ވަނީ، ސްވިޑްންއިން ނޭޓޯގެ މެންބަރު ޤައުމަކަށްވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ތުރުކީވިލާތުން ހުރަސްއަޅާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ކުރި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. މި މުޒާހަރާ ބާއްވާފައި ވަނީ، ސްޓޮކްހޯމްގައި ހުންނަ ތުރުކީވިލާތުގެ އެމްބަސީ ކުރިމަތީގައެވެ. ޕަލުޑެން މުޒާހަރާ ބާއްވާފައި ވަނީ ސްވިޑްންގެ ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ. އިސްލާމް ދީނަށާއި މުސްލިމް އުންމަތަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި މި ފަދަ މުޒާހަރާއެއް ބާއްވަން ހުއްދަ ދިނުމުން ސްވިޑްންގެ ސަރުކާރަށް ވަނީ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައެވެ. އަދި، މުސްލިމް އުންމަތުން ދަނީ އެ ކަން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަމުންނެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ނުރުހުން ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ތުރުކީވިލާތުން ވަނީ، ސްވިޑްންގެ ދިފާޢީ ވަޒީރު ޕެލް ޖޯންސަން އެ ޤައުމަށް ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ދަތުރެއް ވެސް ކެންސަލްކޮށްފައެވެ. ތުރުކީވިލާތުން ބުނީ، ސްޓޮކްހޯމްގައި ހިންގާފައިވާ އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އެ ދަތުރުގެ ބޭނުން ކެނޑިފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ މާނައެއް ނެތް ކަމުގައެވެ.

މުޞްޙަފުގައި ރޯކުރި މައްސަލައި އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއާއި އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތް (ޔޫ.އޭ.އީ)އާއި ތުރުކީވިލާތުގެ އިތުރުން މުސްލިމް ޖަމުޢިއްޔާތައް ކަމުގައިވާ އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕޮރޭޝަން (އޯ.އައި.ސީ)އާއި ގަލްފް ކޯޕޮރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީ.ސީ.ސީ) ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޑިޕްލޮމެސީއެއް، އަޚްލާގެއް ނެތް ވެރިންތަކެއްގެ ސަބަބުން އަގު ވެއްޓުނީ ގައުމުގެ، ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ދިވެހީންނަށް!
ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ޢުދުވާންތައް ހުއްޓުވުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ރައީސްގެ ހާއްސަ މަންދޫބު ޢަރަބް އިސްލާމިކް އެކްސްޓްރާ-އޯޑިނަރީ ސަމިޓުގައި ގޮވާލައްވައިފި
ފިތުނައިގެ ވާހަކަ ދައްކާ، ފިތުން ފެތުރުން ނޫން އެއްވެސް ކަމެއް އިދިކޮޅުން ނުކުރޭ: ޝާހިދު
ސިޔާދަތާއި ގުޅޭގޮތުން އިދިކޮޅުން ދައްކާ ވާހަކަ ޝާހިދު ސިފަކުރެއްވީ "ފިތުނަ ދޮލަނގެއް" ގެ ގޮތުގައި
އެމެރިކާ ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްވިޑްން ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ އަށް
މުޞްޙަފް އެންދުމާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުނާޅާ ދޫކޮށްލެވިގެން ދިއުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނެކަމެއްނޫން - ސަރުކާރު
ވިސާގެ އެއްބަސްވުމަކާއެކު، ސްކޮލަރޝިޕްގެ އިތުރު ފުރުސަތުތަކެއް
ޝާހިދު، ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި