ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 15:59
ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ އުޅަނދުތައް
ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ އުޅަނދުތައް
ރާއްޖެ އެމްވީ
ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް
ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސްއާ ބެހޭ ގަވާއިދު ނެރެފި
 
ކަނޑު އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރެއް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލަން ޖެހޭނެ

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި(ލޯކަލް) ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އާ ބެހޭ އާ ގަވާއިދެއް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ނެރެފިއެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ނަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވާ ލޯކަލް އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސާބެހޭ ގަވާއިދެވެ. ޖުމްލަ 32 ސަފްހާގެ މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބޭނުންތަކަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ނެގުމުން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުން ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރާނީ، މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީން ގަބޫލުކުރާ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތީން، ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވުމުގެ ވަގުތީ ލައިސަންސް، ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިއަކަށް ދޫކުރެވިދާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މުއްދަތު ހަމަނުވާ، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ނެތި، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމަކީ މަނާކަމެއްކަން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ، މީލާދީ ގޮތުން 18 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހުންނަށެވެ.

Advertisement

ބިދޭސީ ލައިސަންސަށް ބިނާކޮށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށާއި ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު، ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދު ނެތި ދުއްވުން މަނާވާނެ ކަމަށް ވެސް ގަވާއިދުގައިވެއެވެ.

ނިޔަމިކަމުގެ ސަނަދުގައި ޓަނޭޖު އެންޑޯޒް ކުރަންޖެހޭއިރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހަދައިދިނުމުގެ ފީއަކީ 250ރ އެވެ. އަދި ގަވާއިދާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ ލައިސަންސް 48 ގަޑިއިރާއި އެއް މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވެއެވެ.

ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓިފައި ވަނިކޮށް، އުޅަނދެއް ދުއްވި މީހެއްގެ އަދަބަކީ، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 1،500ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށް، ލައިސަންސްގައި އެކަން އެންޑޯޒްކުރުމެވެ. އަދި ލައިސަންސް ބާޠިލުކޮށްފައިވަނިކޮށް ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދެއް ދުއްވައިފިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، 10،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް މި ގަވާއިދުގައިވެއެވެ.

ކަނޑު އުޅަނދު ފަހަރު ދުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފުތަރެއް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލަން ޖެހޭނެކަމަށް ގަވާއިދުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
10%
10%
20%
60%
ކޮމެންޓް
22 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 06:24
އަންމަޑޭ
ތި ހުރިހާކަމެއް އިސްލާހު ކުރި އިރު އަދިވެސް ކަނޑު އުޅަނދު ފަހަރައް ދޭ ކާޑު ޒަމާނީ ކުރުމެއްނެތް އަދިވެސް އެ ލެމިނޭޓް ކުރި ކަރުދާސް ކާޑު ޒަމާނީ ވަނީ ޤަވާއިދު