ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 13:58
ރައީސް ޔާމީނަށް އިއްވާފައިވަނީ 11 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް
ރައީސް ޔާމީނަށް އިއްވާފައިވަނީ 11 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް
ޔާމީންގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރުން
އަންނަ ހަފްތާގައި ޔާމީންގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަން ހުށަހަޅަނީ
 
11 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް އިއްވާފައިވޭ
 
ހުކުމް އިއްވީ 25 ޑިސެމްބަރުގައި، އިސްތިއުނާފްކުރަން 60 ދުވަސް ލިބޭ

ވ. އާރަށު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިއްވާފައިވާ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރަންް އަންނަ ހަފްތާ ތެރެގައި ހުށަހަޅަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު 25 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައެވެ. އެގޮތުން އިސްގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީނުގެ މަޤާމަށް ބަލާއިރު، އެހާ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް ޔާމީނުގެ އެކައުންޓަށް ސައްޙަ ގޮތުގައި ޖަމަވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ދަލާލަތު ކޮށްދެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ޔާމީނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ފައިސާއަކީ، ވ އާރަށު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާކަމަށް މި މައްސަލައިގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކިތަކުން އެނގޭކަމަށް އިސްގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަނީ ލޯންޑަރިންގ ދައުވާގައި ދައުލަތުން އެދުނީ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވައިދިނުމަށެވެ. ޔާމީނަށް ކުރި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށުގެ ދައުވާގައި 7 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު، 5 މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ވަނީ ޙުކުމްކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އަދި ޔާމީނުގެ މައްޗަށް ކުރާ ރިޝްވަތު ޤަބޫލު ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެފައިވާކަަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައި، 4 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް ވަނީ އިއްވާފައެވެ. ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ގާޒީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޔާމީނު މި އަމަލު ހިންގާފައިވަނީ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައި، ރައްޔިތުންގެ މަސްލަަހަތު ނުހަނު ބޮޑަށް ގެއްލިގެންދާ ގޮތަށެވެ. ވުމާއެކު، އަދަބުގެ އެއް ދަރަޖަ މަތި ކުރެއްވީއެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އިސް ވަކީލު ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވިދާޅުވި، ރައީސް ޔާމީންގެ ހުކުމުގެ ރިޕޯޓު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު، އޭގައި ހުރި ކަންތައްތަކާ އެކީގައި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމުމުގެ މަރުހަލާގައި ކަމަށާއި، ފެށޭ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިސްތިއުނާފު ކުރަން ދިފާއަށް 60 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ލިބެއެވެ. އެހެންކަމުން އަދި އެ މުއްދަތު ހަމަވާން 1 މަހާއި ދުވަސްކޮޅެއް ބާކީ އެބައޮތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް