ކ. މާލެ
|
20 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 13:12
މުހައްމަދު ހަމީދު، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
މުހައްމަދު ހަމީދު، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުވި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރި ސީނިއަރ ސަރޖެންޓް ހަސަން އާދިލް އަށް ކޮމިޝަނަރުގެ ތައުރީފް
 
40 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ވަނީ އިއްވާފަ
 
މިއިން ދައްކައިދެނީ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން އިޖާބަދޭގޮތް

ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުވި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރި ސީނިއަރ ސަރޖެންޓް ހަސަން އާދިލް އަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމިީދު ތައުރީފް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ލ. އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި ހިނގާދިޔަ ޙާދިސާއަކާއި ގުޅިގެން މުޙައްމަދު ޝަޒްލީފް ކިޔާ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ރޭޕްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއާއި، ކުޑަކުއްޖަކު މެދުވެރިކޮށް އޮރިޔާންކާޑު އުފެއްދުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް 40 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ވަނީ އިއްވާފައެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދުކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ލ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސީނިއަރ ސަރޖެންޓް ޖަސަން އާދިލްގެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރަނގަޅު ތަހުގީގުގެ ސަބަބުން އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ލ. ކަލައިދޫ މުހައްމަދު ޝަފްލީޒް އަށް 40 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އޭނާއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ހަމީދު ވިދާޅުވީ މިއިން ދައްކައިދެނީ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން އިޖާބަދޭގޮތް ކަމަށެވެ.

ޝަފްލީޒްގެ މައްޗަށް ކުރާ ރޭޕްގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާތީ ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން، 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ވަނީ ޙުކުމް ކޮށްފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކުޑަކުއްޖަކު މެދުވެރިކޮށް އޮރިޔާންކާޑު އުފެއްދުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވާތީ، ކުޑަކުދިންނަށް ޖީންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްސަ އުޞޫލުތަކަކުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން، 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ވަނީ ޙުކުމް ކޮށްފައެވެ.

އެކު ޖުމްލަ 40 (ސާޅީސް) އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް، އަދި އެ މުއްދަތުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތު ކަމުގައިވާ 2 އަހަރާއި 1 މަހާއި 14 ދުވަސް އުނިކުރުމަށް އަދަބު ކަނޑައަޅައި ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ޙުކުމް ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
33%
0%
0%
67%
ކޮމެންޓް