ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2024 | އަންގާރަ 18:23
އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
އަންހެނުންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
 
2018-2023ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ކުށުގެ 47 މައްސަލަ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
 
2023 ވަނަ އަހަރު - 234 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވޭ
 
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 2018އިން 2020 އާއި ހަމައަށް ހުށަހެޅި ޖިންސީގޯނާގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވި

7 މެއި 2024 ގައި ފާސްކޮށް އާއްމުކޮށްފައިވާ، ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާއި ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ރާއްޖޭގައި އިތުރުވަމުންދާތީ ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާލުމުން ފާހަގަކުރެވޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން، ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޖިންސީ ގޯނާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ހިއްސާކުރަނީ ބްލެކްމެއިލްކުރުމާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް ކަމުގައި ވުމެވެ. އަދި ޖިންސީ ގޯނާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނަށް ހުށހަަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ ވަކި ކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށް ޑިމާންޑްކޮށް، ބްލެކްމެއިލް ކުރާ މައްސަލަތައްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 2018ން 2020އާ ހަމައަށް ހުށަހެޅި ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވި ނަމަވެސް 2021 އިން ފެށިގެން އެ އަދަދު ވަނީ ދަށްވެފައެވެ.

ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު

* 2018 ވަނަ އަހަރު - 362

* 2019 ވަނަ އަހަރު - 410

* 2020 ވަނަ އަހަރު - 487

* 2021 ވަނަ އަހަރު - 342

* 2022 ވަނަ އަހަރު - 334

* 2023 ވަނަ އަހަރު - 234 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

މި ރިޕޯޓުގައިވާ އިތުރު ތަފްސީލްތަކުން އެނގޭ ގޮތުން 2018ން ފެށިގެން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ ކޯޓުތަކަށް 47 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 10 މައްސަލަ ސާބިތުވާކަމަށް އަދި 8 މައްސަލަ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި، މިފަދަ މައްސަލަތައް ސާބިތުކުރަން ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮށްފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ އިސްލާހާ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން ރޭޕްކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރުމަށް ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާއި މެދު ޚާއްސަ އުސޫލަކުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ވެސް ޖެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާގެ އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތުގެ ހަށިގަނޑުން ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ހެތްކާއި ގަރީނާ ނެގުމަށާއި ޑޮކްޓަރުން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތް ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަނަކަށް ގެންގޮސް ހަދަން ޖެހޭ ޓެސްޓުތައް ހެދޭނެ ވަސީލަތްތައް ގިނަ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމްކޮށްފައި ނުވާކަން ވެސް މި ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާކުރުމަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމެންޓް ރިޕޯޓް ހެދި ނަމަވެސް، އެފަދަ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަން މަދުވުމުން އެކަށީގެންވާ އަވަސްމިނެއްގައި އެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ދަތިވާކަމަށް އެ ރިޕޯޓްގައިވެއެވެ. އަދި އަނިޔާ ލިބުނު މާހައުލުން އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރަނީ ފުލުހުންނާއި މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެންކަމަށް ވެސް އެ ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ރިޕޯޓްގައި ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ 4 ކަމެއް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އެއީ:

1. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ޖިންސީ ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

2. ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ޖިންސީ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރުން އަވަސްކުރުމަށާއި، އެފަދަ ކުށްތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް ނަފްސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެފަދަ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތްތައް ޤާއިމްކުރުން

3. ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރުން އަދި އެކަމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ހެދުން އަދި އެކަމާއި ގުޅޭ އުސޫލުތައް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު ޚާއްސަ އުސޫލަކުން ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނުގައި ހިމަނާ އެ ޤާނޫނު އިސްލާކުރުން

4. ޖިންސީ ކުށުުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައި ފުރަތަމަ އިސްލާހުގެ ދަށުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ރޭޕްކިޓް އެވިޑެންސް 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ތަނަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން މިއެވެ.

މި ރިޕޯޓުން ސާފުކޮށް އެނގޭކަމަކީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ރޭޕްކިޓް އެވިޑެންސް ނެތުމާއި، ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި އެފަދަ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭ ޓެސްޓްތައް ހެދެން ނެތުމުން މައްސަލަތައް ބެލުން ލަސްވާ ކަމެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ މައްސަލަތައް އަވަސްކޮށް ޖިންސީ ކުށުގެ އަނިޔާ ލިބޭ މީހާ އަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމަށް މިއީ މުހިންމު ފިޔަވަޅަކަށް ވާނެކަން ޔަގީނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް