ކ. މާލެ
|
19 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 10:39
އާޖެންޓީނާގެ ޒުވާރި ދަނޑުގައި މެސީގެ މޫނު ސިފަކޮށްފައި
އާޖެންޓީނާގެ ޒުވާރި ދަނޑުގައި މެސީގެ މޫނު ސިފަކޮށްފައި
ޓްވީޓަރ
އާޖެންޓީނާ
ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބާއެކު އާޖެންޓީނާގެ ޒުވާރި ދަނޑުތަކަށް މެސީގެ މޫނު!
 
ކާލޯސް ފަރިސޭލީ ބުނީ، އެކަން ކުރުމުގެ ޚިޔާލު އައީ އާޖެންޓީނާ އާއި މެސީ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމުން ކަމަށް

މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި ބޭއްވި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް އާޖެންޓީނާ އިން ކާމިޔާބު ކުރުން ވެގެންދިޔައީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި އާޖެންޓީނާގެ އެތައް ހާސް ސަޕޯޓަރުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނުވި ކަމަށެވެ.

ޚާއްސަކޮށް 36 އަހަރަށްފަހު އާޖެންޓީނާ އިން ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމުން އެންމެ ބޮޑު އުފަލެއް ލިބުނީ އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށެވެ. އާޖެންޓީނާގެ ލެޖެންޑް ޑިއޭގޯ މަރަޑޯނާ މުޅި އާޖެންޓީނާ ކޮނޑު އަޅައިގެން ނުކުމެ 1986 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރި ފަހުން، މިއީ އެ ޤައުމަށް ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވެސް އާޖެންޓީނާގެ އެންމެ ޚާއްސަ އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އެވެ. އެއީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި މަދުވާ ހަމަ އެކަނި ކާމިޔާބަކީ ވޯލްޑް ކަޕެވެ. އެ ކާމިޔާބީ މެސީ ހޯދުމާއެކު މުޅި އާޖެންޓީނާ އޮތީ އުފަލުން ފޮޅިފަ އެވެ.

Advertisement

މެސީ އަދި އާޖެންޓީނާ އިން ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރިތާ މިހާރު މިވީ އެއް މަސް ދުވަހެވެ. ވޯލްޑް ކަޕްގެ ވާހަކަ ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް މަޑުވެފައި އޮއްވާ، ގިނަ ބައެއް ސަމާލުކަން ހުއްޓުނީ އާޖެންޓީނާގެ ޒުވާރި ދަނޑުތަކަކަށެވެ. ޒުވާރި ދަނޑު ބަލަހައްޓާ މީހަކު ވަނީ މަތިން، މެސީގެ މޫނު ފެންނާހެން ދަނޑު ހައްްދައިފަ އެވެ. މަތިން ދަތުރުކޮށްފައި ދާއިރު ވެސް ޒުވާރި ދަނޑުން ސިފަ ވަނީ މެސީގެ މޫނެވެ. އެ ދަނޑުތައް ބަލަހައްޓާ މީހެއް ކަމަށްވާ، ކާލޯސް ފަރިސޭލީ ބުނީ، އެކަން ކުރުމުގެ ޚިޔާލު އައީ އާޖެންޓީނާ އާއި މެސީ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ބޭނުންވަނީ އެކަން ގިނަ ބަޔަކަށް އެނގެން ކަމަށާއި، އަދި ގިނަ ބަޔަކު އެގޮތަށް ދަނޑު ހެއްދުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވަނީ އެގޮތަށް ޒުވާރި ދަނޑު ހެއްދުމަށް އޮށް އިންދި ގޮތް ވެސް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ އާންމު ގޮތެއްގައި އޮށް އިންދަނީ ތިން މީޓަރުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މެސީގެ މޫނު ފާޅު ކުރުމަށް އޮށް އިންދަން ޖެހުނީ ފަސް މީޓަރުން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ އޭނާގެ ނަޒަރުގައި އެންމެ މޮޅު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔަކީ މެސީ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެގޮތަށް އެކަން ނުކުރެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެގޮތަށް ދަނޑު ހެއްދުނީތީ މިހާރު ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި، އޭނާ އަށް އެކަމުން ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ ކަމަށެވެ.

މިހާރު އަހަރަމެން މި ގޮތަށް ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ނުކުރަންވީ ސަބަބެއް ނެތެއްނު، އަހަރަމެންނަށް ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނުންނަށް ވެވުނީމާ. އަހަރެން ވަރަށް އުފާވޭ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް މިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނީމާ.
ކާލޯސް ފަރިސޭލީ

އާޖެންޓީނާ އަކީ ޒުވާރި ހެއްދުމުގައި މުޅި ދުނިޔެއިން ވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޤައުމެކެވެ. ދުނިޔެއިން ތިން ވަނަ އަށް ޒުވާރި އެކްސްޕޯޓު ކުރާ ޤައުމަކީ އާޖެންޓީނާ އެވެ. އެޤައުމުގައި ޒުވާރި ދަނޑު ހައްދާ މީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ އާމްދަނީގެ އެއް ވަސީލަތެވެ.

މެސީ އާއި އޭޖެންޓީނާ އިން ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ އުފާ ފާހަގަކުރުމަށް އެ ޤައުމަށް ސަޕޯޓުކުރަމުން އަންނަ އެކި ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތަފާތު އެކިއެކި ކަންކަންކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް