ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 13:02
ހަނިމާދޫ
ހަނިމާދޫ
އެމްޓީސީސީ
ހަނިމާދޫއިން ގޯތި ދޫކުރުން
12 އަހަރު ފަހުން ހަނިމާދޫއިން ގޯތި ދޫކޮށްފި
 
ހަނިމާދޫއިން ދީފައިވަނީ 3000 އަކަފޫޓުގެ 200 ގޯތި

12 އަހަރު ފަހުން ހދ. ހަނިމާދޫއިން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޫކޮށްފިއެވެ.

އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ފިރާގު މުހައްމަދު "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ވިދާޅުވީ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދިނުމަކީ ކުރީ ދައުރުތަކުގައި ވެސް ކައުންސިލުން ކުރަން ބޭނުންވެފައި ނުވެވި އޮތް ކަމެއް ކަމަށެވެ. ކުރީ ސަރުކާރުގައި ގޯތި ދޭއިރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ފަދަ ތަންތަނުގެ ހުއްދަ ވެސް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ދަތިތަކާ ދިމާވީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިރާގު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ކައުންސިލުން ކުރަމުން އައި އިންތިޒާރު ނިމި، 200 ގޯތި ހާވަލުކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ހަނިމާދޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންގައި ރައްޔިތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން 3000 އަކަފޫޓުގެ 200 ގޯތި ދޫކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ގޯއްޗަށް އެދި 609 މީހުން ފޯމު ހުށަހެޅިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ފިރާގު ވިދާޅުވީ އެއިން ވެސް އެނގެނީ ރައްޔިތުން ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ މިންވަރު ކަމަށެވެ. އަދި ބަންޑާރަ ގޯތި ދިނުމުގައި ބަލާފައިވާނީ ރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީ އޮންނަ ރަށްވެހިންނަށް އިސްކަން ދީގެން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިރާގު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލަށް ލިބުނީ 150 ގޯތި ދޫކުރުމުގެ ހުއްދައެވެ. ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު އެ ރަށަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތެއްގައި ކައުންސިލުން އިތުރު 50 ގޯއްޗަށް އެދުނީ ކަމަށާއި، އެއާއެކު އެމަނިކުފާނު އެ ބަދަލު ގެންނެވީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދިވެސް ހަނިމާދޫ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވައި ފިރާގު ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ވެސް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން، މީހުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތައް ވެސް ދޫކުރާނެ ކަމަށާއި ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭންގައި ހިމަނާފައިވާ ގޯތިތަކުގެ އިތުރުން 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް އަވަހަށް ފަށައިދިނުމަށް ރައީސްގެ އަރިހުގައި އެދި ދަންނަވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަނިމާދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރި 200 ގޯއްޗާއެކު އެ ރަށުގެ 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ވަނީ ކަށަވަރު ކުރެވިފައެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އިން ވަކިކޮށް، މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް