ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 22:34
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރަންނަމާރި
ހަނިމަދޫ އެއާޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލްކުރުން
ހަނިމަދޫ އެއާޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލްވުމުން ބޮޑުތިލަދުންމަތި ދިއްލި، އާރޯކަން ލިބޭނެ: ޝާހިދު
 
ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ތަރައްޤީ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ރައީސް އަކީ ވެސް ރައީސް ޞާލިހު ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި
 
ދުވަހަކު ވެސް ރައީސް ޞާލިހު ވަރުބަލިވެވަޑައިގެންފައި ހުންނެވި މަންޒަރު ދެކެވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި
 
އެމްޑީޕީ އަކީ އެންމެ ގިނަ މެމްބަރުން ތިބި ޕާޓީ އަށް ވީވެސް ހަމަހަމަކަން ދައްކައިގެންކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ

ހަނިމަދޫ އެއާޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލްވުމުން ބޮޑުތިލަދުންމަތި ދިއްލި، އާރޯކަން ލިބޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދިއްދޫގައި ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ޝާހިދު ވަނީ ރައީސް ޞާލިހު ކަންކަން ކުރައްވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއި އެކު ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކުރައްވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޕްލޭންކުރައްވައިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ މިހާރު ރައީސް އާއި އެކު އެންމެ ކައިރިން މަސައްކަތްކުރައްވާ އެއް ފަރާތަށް ވާއިރު ދުވަހަކު ވެސް ރައީސް ޞާލިހު ވަރުބަލިވެވަޑައިގެންފައި ހުންނެވި މަންޒަރު ދެކެވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ރައީސް އަބަދުވެސް ވަޑައިގަންނަވަނީ ކުރިޔަށް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެއީ ރައީސް އެއްގެ ކިބައިގައި ހުރުން އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިފަކަމަށް ވެސް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ ތަރައްޤީ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރެއްވި ރައީސް އަކީ ވެސް ރައީސް ޞާލިހު ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ބޮޑު ތިލަދުންމަތި ބޮޑުކޮށް ތިލަކޮށްދެއްވި ބޭފުޅަކީ ރައީސް ކަަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ ބޯޑު ނޫންތޯ މިއޮއް ހުރިހާ ދުވަހު ހުރީ. އެހެންނޫންތޯ. އެހެންނަމަވެސް ﷲގެ އިރާދަފުޅުން އެ އެއާޕޯޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތްކުރައްވަނީ. އެ ތަނަކީ ބޮޑު ތިލަދުންމައްޗަށް އާރޯކަމާއި ދިރުން ގެނެސްދޭ އެއާޕޯޓެއް. ކުދި ރަށްރަކާއި ބޮޑު ރަށްތަކުގެ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ވޭނުންވަނީ ކުދި ރަށްތައް ތަފާތުކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭނީ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުގެ އަނިޔާވެރި ވިސްނުން ގެންގުޅޭ މީހުންނޭ
އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޝާހިދު ވަނީ އެ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ފިކުރާއި މެދުގައި ވެސް ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ އަސާސްތަކާއި ޚިލާފަށް މި ސަރުކާރުން ކުރަނީ ކޮން ކަމެއްކަން ސާފު ނުވާކަމަށެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގައި އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ތިލަފަތުގެ ފިކުރުގައި ކަމަށާއި، ތިލަފަތަކީ ހަމަހަމަކަން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެމްޑީޕީ އަކީ އެންމެ ގިނަ މެމްބަރުން ތިބި ޕާޓީ އަށް ވީވެސް ހަމަހަމަކަން ދައްކައިގެންކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެމްޑީޕީ އަކީ ތިލަފަތް ރަމްޒުކޮށްދޭ ވިންދު ކަމަށާއި އެއީ ތަފާތު ނުކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ފިކުރު ކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު މިހާރު އެމްޑީޕީގައި ޖަހާ ބެރަކާއި ލަވައަކާއި މިއަދު ދިމާ ނުވާ ކަމަށާއި އެ ޕާޓީ ވާންވާނީ އަބަދުވެސް ޖަހާ ބެރާއި ލަވަ ދިމާވާ ޕާޓީ އަކަށް ކަމަށް ޝާހިދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ޕާޓީގެ ތިލަފަތް ހުންނަން ޖެހޭނީ ހަމަހަމަކޮށް ކަމަށް ވެސް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް