ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 08:19
މެންބަރު އަބްދުﷲ ވަހީދު
މެންބަރު އަބްދުﷲ ވަހީދު
ރަންނަމާރި
ދިއްްދޫގެ ތަރައްގީ މަސައްކަތްތައް
ރާއްޖެ ތަރައްްގީކުރުމުގައި ހެޔޮ ވިސްނުމާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހަމައެކަނި ބޭފުޅަކީ ރައީސް: މެންބަރު އަބްދުﷲ ވަހީދު
 
ދިއްދޫގައި ޓަރފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތާއި، ސްކޫލްގައި 12 ކްލާސްރޫމް އެޅުމާއި، އޮފީހެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް

ރާއްޖެ ތަރައްްގީކުރުމުގައި ހެޔޮ ވިސްނުމާއެކު، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ހަމައެކަނި ބޭފުޅަކީ ރައީސް ސާލިހު ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިއްދޫގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އޭނާ ވަނީ، އާރްޓީއެލްއާއެކު މުޅި އަތޮޅު ވަނީ ގުޅާލެވިފައި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ތަރައްްގީކުރުމުގައި ހެޔޮ ވިސްނުމާއެކު، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ދަނީ ރައީސް ސާލިހުކަމަށެވެ. މި ޖަލްސާގައި މެމްބަރު އަބްދުﷲ ވަހީދު ވަނީ، ދިއްދޫގައި މިހާރުވެސް މި ސަރުކާރުން ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ރަށުގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާގޮތަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، ޓަރފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތާއި، ސްކޫލްގައި 12 ކްލާސްރޫމް އެޅުމާއި، އޮފީހެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތާއި، މިހަރު ހުރި އިންޖީނުގެ ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ހަދާ އައު އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތާއި، ޖޫނިއަރ ކޮލެޖުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން، 75 ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ނުހެދި ހުރި މަގުތަކުގެ މަސައްކަތް އަނެއްކާވެސް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، އެ ރަށުގެ ގިރާ ސަރަހައްދުގެ މަސައްކަތާއި ފެރީ ޓަރމިނަލްގެ މަސައްކަތް އޮތީ ނިމިފައި ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ދިއްދޫގައި އިތުރު ބައެއް ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދިނުމަށް އެދޭކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހޮސްޕިޓަލާއި، އުތުރު ދަނޑާއި، ވޮލީ ކޯޓާއި، ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަކީ ރައްޔިތުން އެދޭ ކަންކަން ކަަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ސާލިހަކީ ވެވަޑައިގަންނަވާ ވައުދުފުޅު ފުއްދަވާ ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އޭނާ ވަނީ، ރައީސް ސާލިހަށް ތައުރީފްކުރައްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ ހިތްވަރާއި ކެރުން ދައްކަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެރަށުގައި އެއާޕޯޓް އަޅައިދިނުމުގެ ވައުދު ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިއްދޫގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމުގެ ވައުދު ފުއްދައިދެވޭނެ ވެރިއަކީ ރައީސް ސާލިހުކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ސާލިހުވެސް ވަނީ ދިއްދޫގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމާމެދު ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން އެރަށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއާއެކު އެ ވާހަކަ ދެކެވިދާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި 2023 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯ އެކުލަވާލާއިރު، ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، އެ މެނިފެސްޓޯގައި އެއާޕޯޓެއްގެ ވާހަކަ ނުހިމެނެންވީ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް