ކ. މާލެ
|
16 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 20:59
ނޭޕާލްގެ ފްލައިޓެއް ވެއްޓި އެތައްބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލުނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާ
ނޭޕާލްގެ ފްލައިޓެއް ވެއްޓި އެތައްބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލުނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާ
ރޮއިޓާސް
ނޭޕާލްގެ ފްލައިޓެއް ވެއްޓުން
ވެއްޓުނު ނޭޕާލް ފްލައިޓުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 70ށް، ދެމީހުން އަދިވެސް ނުފެނޭ
 
ހާދިސާ ތަހުގީގުކުރަން ފަސް މެމްބަރުންގެ ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް ނޭޕާލް ސަރުކާރުން ވަނީ އެކުލަވާލާފައި
 
ބަކީ ތިބި ދެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންގާރަ ދުވަހު އަނެއްކާވެސް ކުރާނެ
 
ފްލައިޓްގެ ކޮކްޕިޓްގެ ވޮއިސް ރިކޯޑަރާއި ފްލައިޓް ޑާޓާ ރިކޯޑަރު މިހާރު ވަނީ ހޯދާފައި

ނޭޕާލްގެ ވެރިރަށް ކަތަމަންޑޫއިން ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލް ޕޮޚަރާއަށް ދަތުރުކުރި ޔެޓީ އެއަރގެ ފްލައިޓް ވެއްޓުނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 70ށް އަރާފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު، ޖުމުލަ 72 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ފްލައިޓް ވެއްޓުނީ ނޭޕާލްގެ ކަސްކީ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ސެޓި ރިވަރ ޖޯރޖް ސަރަހައްދަށެވެ. އެއީ ހަތަރު ކްރޫއިންނާއި 68 ޕަސެންޖަރުންނެވެ. ފްލައިޓްގައި ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ނޭޕާލްގެ 53 މީހުން، އިންޑިއާގެ ފަސް މީހުން، ރަޝިއާގެ ހަތަރު މީހުން، ދެކުނު ކޮރިއާގެ ދެ މީހުން، އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ، އަޔަލޭންޑް، އާޖެންޓީނާ އަދި ފްރާންސް، ކޮންމެ ގައުމަކުން އެކަކެވެ. ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ތިން ކުދިންނާއި އަހަރު ނުފުރޭ ތުއްތު ތިން ކުދިންވެސް ތިއްބެވެ.

ފްލައިޓުން ދަތުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 70 މީހުން މަރުވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާއިރު، ބާކީ ދެ މީހުން ހޯދުން މަޑުޖައްސާލީ އިރުއޮއްސި އަނދިރިވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ބޮޑަށް ބެލެވެނީ އެ ދެ މީހުންވެސް ވާނީ މަރުވެފައިކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނި ނަމަވެސް، ނޭޕާލްގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރީގެ ތަރުޖަމާނު ވަނީ، އެމީހުން ނުފެންނަނީސް އެމީހުންގެ ހާލާމެދު އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެ ދެމީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންގާރަ ދުވަހު އަނެއްކާވެސް ކުރާނެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހާދިސާ ތަހުގީގުކުރަން ފަސް މެމްބަރުންގެ ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް ނޭޕާލް ސަރުކާރުން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. އަދި މިހިތާމަވެރި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ހޯމަ ދުވަހަކީ ގައުމީ ހިތާމައިގެ ދުވަހެއް ކަމުގައި ވަނީ ކަނޑަައަޅާފައެވެ.

ފްލައިޓް ވެއްޓުމުގެ ކުރިން ލައިޓް ޖެއްސުމަށް ލޭންޑިން ކްލިއަރެންސްވެސް ޕައިލެޓް ހޯދިކަމަށް ޓްރިބުވަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ރައީސް ޕްރެމް ނަތު ތަކުރް ވަނީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ޕައިލެޓުންގެ ފަރާތުން ޓެކްނިކަލް އެއްވެސް މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ނުވާކަމަށްވެސް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އަދި އެދުވަހަކީ މޫސުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އޮތް ދުވަހެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރި މަސައްކަތުން ފްލައިޓްގެ ކޮކްޕިޓްގެ ވޮއިސް ރިކޯޑަރާއި ފްލައިޓް ޑާޓާ ރިކޯޑަރު މިހާރު ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
0%
0%
67%
0%
0%
ކޮމެންޓް