ކ. މާލެ
|
15 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 17:33
ރެހެންދި އެވޯޑް 2022 ވަނަ ހަފްލާގައި އެވޯޑް ހާސިލްކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއެކު ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނާއި ނައިބު ރައީސް އަދި ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ
ރެހެންދި އެވޯޑް 2022 ވަނަ ހަފްލާގައި އެވޯޑް ހާސިލްކުރެއްވި ފަރާތްތަކާއެކު ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނާއި ނައިބު ރައީސް އަދި ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ
ރައީސް އޮފީސް
ރެހެންދި އެވޯޑް
ރެހެންދި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
އެވޯޑަށް އެދި ނަން ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 13 ފެބުރުއަރީ 2023
 
މި އެވޯޑަށް މި އަހަރު ކުރިމަތިލެވޭނީ 3 ދާއިރާއަކުން

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރެހެންދި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ދެމުން އަންނަ ރެހެންދި އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އެވޯޑުގެ މަގުސަދަކީ ގައުމީ ޚިދުމަތުގައި އެކިއެކި ދާއިރާއިން އަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ތަރައްގީއަށާއި މުޖުތަމައު ބިނާކުރުމަށް އަންހެނުން އަދާކުރާ ދައުރާއި، މުޖުތަމައުގައި އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި، އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމަށް ވަކި ފަރުދުންނާއި މުއައްސަސާތަކާއި، ޖަމްއިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު، ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި ވަޒަންކުރުމެވެ.

މި އެވޯޑަށް މި އަހަރު ކުރިމަތިލެވެނީ 3 ދާއިރާއަކުންނެވެ.

1 - އެއީ ވަކި ވަކި އަންހެނުންނަށާއި ޖަމްއިއްޔާ / ޖަމާއަތްތަކަށް އެވޯޑަށް ހުށަހެޅޭ ދާއިރާ

- ލީޑަރޝިޕް އަދި ގަވަރނަންސް

Advertisement

- އިގްތިސާދީގޮތުން ބާރުވެރިކުރުން

- އިޖުތިމާއީގޮތުން ބާރުވެރިކުރުން

- އަންހެނުން އާންމުކޮށް ކޮށް ނޫޅޭ މަސައްކަތްތައް ނުވަތަ “ނޮން-ޓްރެޑިޝަނަލް ރޯލްސް”

2 - އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިންގ – ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތައް / މުއައްސަސާތަކުން އެވޯޑަށް ހުށަހެޅޭ ދާއިރާ

3 - އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުން އެވޯޑަށް ހުށަހެޅޭ ދާއިރާ

މި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާނެ ގޮތުގެ އިތުރު މަޢުލޫމާތު، އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު އަދި އުސޫލު މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެއެވެ. އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓު މެދުވެރިކޮށް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މި އެވޯޑަށް އެދި ނަން ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 13 ފެބުރުއަރީ 2023ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 2:00އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް