ކ. މާލެ
|
15 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:03
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު
ރައީސް އޮފީސް
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުން
ރައްޔިތުންގެ ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދެވޭ ބަޔަކަށް ފުލުހުން ވާންޖެހޭ: ސީޕީ ހަމީދު
 
ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ގެނުވައިދޭ އެއްޗަކަށް ފުލުހުންގެ ނޫ ޔުނީފޯމު ވާންޖެހޭ
 
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއިމެދު ރައްޔިތުން ކުރާ އުންމީދު ބޮޑު

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ގެނުވައިދޭ އެއްޗަކަށް ފުލުހުންގެ ނޫ ޔުނީފޯމުވާނީ، ހައްލު ހޯދައިދެވޭ ބަޔަކަށް ވެގެން ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުރިއަށްދިޔަ 34 ވަނަ ޕޮލިސް ޓްރެއިނިން އިނީޝަލް ކޯހުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސީޕީ ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާމެދު ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް އެތައް އުންމީދެއް ކުރާ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ މި އުންމީދުތައް ހަގީގަތަަކަށް ހެދޭނީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަކީ ޒިންމާދާރު އަދި ޖަވާބުދަރީ ކުރުވަނިވި ޚިދުމަތަށް ހެދިގެން ކަމަށް ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް މި ޚިދުމަތަށް ނުކުންނައިރު ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ވާހަކަ ސަމާލުކަމާއެކު އަޑުއަހަންޖެހޭނެކަން ސީފީ ވަނީ ހަނދާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަ ކަނުލާ އަޑުއަހަންޖެހޭކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ގެނުވައިދޭ އެއްޗަކަށް ފުލުހުންގެ ނޫ ޔުނީފޯމުވާނީ އޭރުން ކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީޕީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ކުރާ އުންމީދާއި، ބަދަލުވަމުންދާ ޒަމާނާ ފައިހަމަކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ތަމްރީނުތަކަށް އަދިވެސް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނެޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިން އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމެންޓް ވުޖޫދަށް ގެނެވިގެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު، އޭގެ ހަމަ އިސްކޮޅަށް ކޮލެޖު ގެނައުމަށް އަދިވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައި އޮތް ތަނެއް ކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް ބަދަލު ގެންނައިރު އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ތަނަކީވެސް މިއީ ކަމަށް ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

34 ވަނަ ޕޮލިސް ޓްރެއިނިން އިނީޝަލް ކޯހުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި 164 ފުލުހުން ވަނީ ދަސްވެނިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް