ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 11:44
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
"ކޮބާ ރަސީދު" ކެމްޕޭން
ޖީއެސްޓީ ރޭޓުގެ ބަދަލަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް މީރާގެ "ކޮބާ ރަސީދު" ކެމްޕޭން މާދަމާ ފަށަނީ
 
މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 15 ޖަނަވަރީ 2023ން 15 އެޕްރީލް 2023ގެ ނިޔަލަށް
 
36,000 (ތިރީސް ހަހާސް) ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

ޖީ.އެސް.ޓީގެ ރޭޓަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލާގުޅިގެން، ވިޔަފާރިތަކުން ރަސީދު ނުވަތަ ބިލު ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލުމަށް "ކޮބާ ރަސީދު؟"ގެ ނަމުގައި، ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)އިން ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މީރާއިން ބުނީ މި ކެމްޕޭނަކީ 1 ޖަނަވަރީ 2023ގައި ޖީ.އެސް.ޓީގެ ރޭޓަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލާގުޅިގެން، ވިޔަފާރިތަކުން ރަސީދު ތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދަނީ ރަނގަޅަށްތޯ ބެލުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ކެމްޕޭނެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކެމްޕޭން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 15 ޖެނުއަރީ ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ވިޔަފާރިތަކުން ރަސީދު ދޫކުރުމަށާއި، ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ރަސީދު ހޯދުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ކުރާނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީރާއިން ބުނިގޮތުގައި މި ކެމްޕެއިންގައި އެކި ފައިސާގެ އިނާމުތައް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން މި ކެމްޕޭންގައި ބައިވެރިވެގެން ޖުމުލަ 36,000 (ތިރީސް ހަހާސް) ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިފައިވާކަމަށް އެ އެތޯރިޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެެ.

މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 15 ޖަނަވަރީ 2023ން 15 އެޕްރީލް 2023ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށްވެސް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މި ކެޕްމެއިންގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން، 15 ޖަނަވަރީ 2023ން ފެށިގެން، މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތަކުންނާއި ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ދޫކުރާ ރަސީދުތައް ހޯދައި، ކެމްޕޭންގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތުގެ ފޯނު ނަމްބަރު އެ ރަސީދުގައި ލިޔުމަށްފަހު އޭގެ ފޮޓޯއެއް މީރާގެ ވައިބަރ ނަންބަރު 7291415ށް ވައިބަރކުރުމަށް މީރާއިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މުބާރާތް ކުރިއަށްގެންދާ ކޮންމެ މަހަކު، އެ މަހެއްގެ ތެރޭގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ނަގާ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް -/2000 (ދެ ހާސް ރުފިޔާ)ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް މީރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ހަމަ އެހެންމެ 15 އެޕްރީލް 2023ގެ ނިޔަލަށް، އެންމެ ގިނަ ތަންތަނުން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ރަސީދު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތަކަށް 30،000 (ތިރީސް ހާސް) ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންނަމަ ރަސްމީ ގަޑީގައި 1415އަށް ގުޅުމުން މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް މީރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް