ކ. މާލެ
|
13 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 07:24
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެރުވުނު އެވޯޑު ދަރިކަލުން ފާރިޝް މައުމޫންއާ ހަވާލުކުރެއްވުން
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކުރެއްވި މަސައްކަތްޕުޅުތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެރުވުނު އެވޯޑު ދަރިކަލުން ފާރިޝް މައުމޫންއާ ހަވާލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ބީއެމްއެލްގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް
ބޭންކް އުފެއްދެވުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރައްވައިފި
 
ބޭންކަށް 40 އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވަމުންގެންދަވާ 3 މުވައްޒަފެއްގެ އަގު ވަޒަންކުރައްވާފައިވޭ
 
މި ދެބޭފުޅުން ވަނީ ބޭންކް އުފެއްދެވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކުރައްވާފައި
 
މި އެވޯޑު އަރުވާފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަދި އަލްމަރުހޫމް އިސްމާއިލް ފަތުހީއަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އުފެއްދެވުމުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ކުރީގެ ރައީސް މަޢުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއި އަލްމަރްޙޫމް އިސްމާޢިލް ފަތުޙީ ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެއް އަރުވައިފިއެވެ.

ބޭންކުގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވުނު ހަފްލާގައި މި އެވޯޑްތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވާފައިވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްއެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ 60 އިންސައްތަ ހިއްސާ ހިމެނޭހެން ބަންގްލަދޭޝްގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮންޕެނީއާއެކު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އުފައްދަވައި، ބޭންކުގެ ކޮމާޝަލް އޮޕަރޭޝަންތައް ފައްޓަވާދެއްވުމުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއި އަލްމަރްޙޫމް އިސްމާޢިލް ފަތުޙީ ވަނީ ބޭންކަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. މި ދެބޭފުޅުންނަކީ ވެސް ރާއްޖޭގައި ބޭންކިންގ ހިދުމަތް ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރުމުގެ މޭސްތިރިންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބޭންކަށް 40 އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިދުމަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މުވައްޒަފުންކަމަށްވާ ޢާއިޝަތު ނޫރައްދީން، ފާތިމަތު މަނިކެ އަދި މުސާ މުޙައްމަދުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ރޭ ވަނީ އެވޯޑް ހަވާލުކޮށްދީފައެވެ. 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަކީ މިއަދު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ބޮޑު ބޭންކިންގ ވިއުގައާއެކު ހިދުމަތް ދެމުންދާ ބޭންކުގެ އިތުރުން ދިވެހިންނަށް އެންމެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުދީފައިވާ އެއް ކުންފުންޏެވެ. ބޭންކުގެ 99 އިންސައްތަ މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
60%
0%
0%
0%
0%
40%
ކޮމެންޓް