ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:25
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު ހިޝާމް އަހުމަދު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު ހިޝާމް އަހުމަދު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތް
"ރަންތާޖު" ގުރުއާން މުބާރާތް: އޮޑިޝަން ދިނުމާއެކު ލިބޭ މާކްސް އެނގިގެންދާނެ
 
އޮޑިޝަން މަރުހަލާގައި ޖަޖުކުރާނީ ހަމައެކަނި ކިޔެވުމަށް
 
އޮޑިޝަންތަކުގެ ބައި ނިމުމަށްފަހު ވަކިވަރަކަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 30 ނުވަތަ 35 ބައިވެރިން ކަނޑައަޅާނެ

ތިންލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއެކު، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް "ރަންތާޖު" މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ އޮޑިޝަން ދިނުމާއެކު އެމީހަކަށް ލިބޭ މާކްސް އެނގިގެންދާނެކަމަށް މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފިއެވެ.

ރަންތާޖު ގުރުއާން މުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު ހިޝާމް އަހުމަދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އޮންނަ އޮޑިޝަންތަކުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 20 ބައިވެރިން ކަނޑައަޅާނެކަމަށެވެ. މުބާރާތުގެ ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ފުންނާބު އުސް ގާރީ ބޭފުޅުންގެ 10 ބޭފުޅުން ހިމެނޭނެކަމަށެވެ.

9 ސަރަހައްދެއްގައި އޮޑިޝަންތައް އޮންނައިރު އެއިން ކޮންމެ ސަރަހައްދަކަށްވެސް ދާނީ 3 ޖަޖުންކަމަށް ހިޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިން ކިޔަވާ އަޑުއެހުމަށްފަހު އެމީހަކަށް މާކްސް ދޭނެކަމަށާއި ބައިވެރިއަކަށް ލިބޭ މާކްސް އެބައިވެރިއަކަށް އެނގޭނެކަމަށެވެ.

Advertisement

އޮޑިޝަންތަކުގެ ބައި ނިމުމަށްފަހު ވަކިވަރަކަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 30 ނުވަތަ 35 ބައިވެރިން ކަނޑައަޅާނެކަމަށް ހިޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ކަނޑައަޅާއިރު އެއް ވަރަކަށް މާކްސް ލިބިފައި ގިނަ ކުދިން ތިބިނަމަ ޖަޖުންގެ ޕެނަލުން އެހުރިހާ ކިޔެވުމެއް އަޑުއެހުމަށްފަހު ގޮތް ނިންމާނެއެވެ.

ހިޝާމް ވިދާޅުވީ މަސައްކަތްކުރާނީ ވީހާވެސް ޓްރާންސްޕޭރެންޓްކޮށް މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްކަމަށެވެ.

މިސާލަކަށް 75ށް ވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ 35 ބައިވެރިން ކަނޑައަޅާނީ. 75ށް ވުރެ ގިނައިން މާކްސް ލިބިފައިވާ 35 ބައިވެރިންނަށްވުރެ ގިނަ ވަނީ. އެހެންވިއްޔާ އިތުރަށް އެކުދިންގެ ކިޔެވުމުގެ އަޑު އަހައިގެން ޖަޖުން ތިބެގެން ޖަޖުން އަޑު އަހައިގެން ފިލްޓަރ ކޮށްފައި އައިސް އަނެއްކާވެސް ގެންނާނަމޭ 35 ބައިވެރިން. އެ 35 ބައިވެރިން ގެނެސް އަޑުއަހާފައި އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ދިޔަ ޖަޖުން އެހުރިހާ ބައިވެރިންގެ ރިކޯޑިން އަޑު އެހުމަށްފަހު އެއަށް ޖަޖު ކުރުމަށްފަހު 20 ބައިވެރިން ކަނޑައަޅާނީ. ރަމަޟާން މަސް ފެށޭއިރު އިހުތިޔާރު ކުރެވިފައި ތިބޭނީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި އެންމެ ރަނގަޅު ބައިވެރިން.
ހިޝާމް އަހުމަދު / އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު

މުބާރާތުގައި އިންސާފު ކުރެވޭ ބައިތަކަކީ ބަލައިގެން ކިޔެވުން، ނުބަލައި ކިޔެވުން، ސޫރަތުއް ޟުޙާއިން ތިރީގެ ސޫރަތްތަކުގެ މާނަ، ޢުލޫމުލް ޤުރުއާނާއި އަސްބާބުއް ނުޒޫލުގެ ބައިތަކުގެ އިތުރުން ތަޖުވީދުގެ ބައިތަކެވެ. މުބާރާތުގެ މުޤައްރިރުގައި ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގައި މުޅި ޤުރުއާން އެއްކޮށް ހިމެނޭއިރު ނުބަލައި ކިޔެމުގައި 29 ވަނަ ފޮތާއި 30 ވަނަ ފޮތް ހިމެނެއެވެ. އަދި ތަރުޖަމާގައި ސޫރަތުއް ޟުޙާއިން ސޫރަތުއް ނާސްގެ ނިޔަލަށް ދިވެހި ތަރުޖަމާ ހިމެނެއެވެ.

ހިޝާމް ވިދާޅުވީ އޮޑިޝަން މަރުހަލާގައި ޖަޖުކުރާނީ ހަމައެކަނި ކިޔެވުމަށެވެ. އެ ބައިވެރިން ވާން ޖެހޭނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ 29 ވަނަ ފޮތާއި 30 ވަނަ ފޮތް ހިތުދަސް ބައިވެރިންނަށެވެ. ނަމަވެސް އޮޑިޝަންގައި ބާލާނީ ކިޔެވުމަށް އެކަނި ކަމަށްވާއިރު ހިތުދަސް ކުރުމުގެ ބަޔަކަށް ނުބަލާނެއެވެ. އެކަމަކު އެ ބައިވެރިޔަކު ހިތުދަސްތޯ ނުވަތަ ދަސް ކުރެވިދާނެތޯ އަހާ، އެކަމުގައި ޔަޤީންކަން ހޯދާނެއެވެ. ހިޝާމް ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ގުރުއާން ކިޔެވުމަށް ގުރުއާނުގެ އިލްމަށް ޝައުގުހުރި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އޮޑިޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

މުބާރާތުގައި ވަކިވެގެންދާ ބައިވެރިން ކަނޑައެޅުމުގައި އެއްވަނަ ޝޯގައި ކިޔަވާ 20 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 5 ބައިވެރިން މުބާރާތުން ވަކިވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ދެވަނަ ޝޯގައި ކިޔަވާ 15 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 4 ބައިވެރިން މުބާރާތުން ވަކިވެގެންދާއިރު ތިންވަނަ ޝޯގައި ކިޔަވާ 11 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ދެ ބައިވެރިން މުބާރާތުން ވަކިވެގެންދާނެއެވެ. އަދި ހަތަރު ވަނަ ޝޯގައި ކިޔަވާ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ދެ ބައިވެރިން، ފަސް ވަނަ ޝޯގައި ކިޔަވާ 7 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ދެ ބައިވެރިން، ހަވަނަ ޝޯގައި ކިޔަވާނީ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު 5 ބައިވެރިންނެވެ. މި ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ ބައިވެރިޔަކު ހޮވިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް