ކ. މާލެ
|
10 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 13:44
ބެއިޖިން ކެޕިޓަލް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
ބެއިޖިން ކެޕިޓަލް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާ - ދެކުނު ކޮރިއާ
ޗައިނާއިން ދެކުނު ކޮރިއާއަށް ކުރު މުއްދަތުގެ ވިސާ ދޫކުރުން މެދުކަނޑައިލައިފި
 
މިނިންމުމަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ ދެކުނު ކޮރިއާއިން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ދެކުނު ކޮރިއާއަށް ދަތުރުކުރުމުގައި އަޅާފައިވާ "ތާފާތުކުރަނިވި" ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމުންކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނޭ
 
ދެކުނު ކޮރިއާގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ އެގައުމުން ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އެއްވެސް ސިޔާސީ ކުލައެއް ނުހިމެނޭ ނިންމުންތަކެއް ކަމަށް
 
ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ދެގައުމުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށްވެސް ދެކުނު ކޮރިއާގެ މިނިސްޓަރު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައި

ޗައިނާއިން ދެކުނު ކޮރިއާއަށް ކުރު މުއްދަތުގެ ވިސާ ދޫކުރުން މެދުކަނޑައިލައިފިއެވެ.

ޗައިނާއަށް ދަތުކުރަން ބޭނުންވާ ދެކުނު ކޮރިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރު މުއްދަތުގެ ވިސާ ދޫކުރުން މެދުކަނޑާލާފައިވާކަން އިއުލާނުކޮށްފައި ވަނީ ދެކުނު ކޮރިއާގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސީންނެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ފާހަގަކުރާގޮތުގައި މިއީ ޗައިނާގެ ރައްޔިތުން ދެކުނު ކޮރިއާއަށް ދަތުރުކުރުމުގައި އެގައުމުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ރައްދުގައި ޗައިނާއިން ނިންމި ނިންމުމެކެވެ.

ދެކުނު ކޮރިއާގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީގެ އޮފިޝަލް ވީޗެޓް އެކައުނުން މިކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވާއިރު، އެއިދާރާއިން ވަނީ މިނިންމުމަށް ބަދަލުގެނެވޭނީ ދެކުނު ކޮރިއާއިން އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން ދަތުރުކުރުމުގައި އަޅާފައިވާ "ތާފާތުކުރަނިވި" ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމުންކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ޗައިނާގެ އެމްބަސީން މިކަން އިއުލާނުކޮށްފައި މިވަނީ ދެކުނު ކޮރިއާއިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ކަންބޮޑުވުން ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޗިން ގޭންގ ދެކުނު ކޮރިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޕާކް ޖިންއާ ފޯނުން ގުޅުއްވާ ހިއްސާކުރެއްވިތާ އެއް ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

ޗައިނާގެ މިނިސްޓަރުގެ ކަންބޮޑުވުމާ ގުޅުއްވައި ދެކުނު ކޮރިއާގެ މިނިސްޓަރު ވަނީ އެގައުމުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ވަނީ ގިނަ ކަންތައްތަކަކަށް ބެލުމަށްފަހުކަމަށާއި އެނިންމުންތައް ނިންމާފައި ވަނީ ސައިންޓިފިކްގޮތުންވެސް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ބެލުމަށްފަހުގައިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ދެގައުމުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށްވެސް ދެކުނު ކޮރިއާގެ މިނިސްޓަރު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ދެކުނު ކޮރިއާއިން، ޗައިނާއިން އެގައުމަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ހަދަން ޖެހޭ ގޮތަށް މަޖުބޫރުކޮށް، ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ވަނީ ނިމުނު ހަފުތާގެ ތެރޭގައެވެ. މިނިންމުން އެގައުމުން ނިންމާފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ޗައިނާއިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދިނުމާއެކު އެގައުމުގައި ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިންތިހާއަށް އުފުލިގެންދިއުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ނިމުނު ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ޗައިނާއިން ދެކުނު ކޮރިއާއަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން، ދަތުރުކުރުމުގެ 48 ކުރިން ނަގާފައިވާ ނެގަޓިވް ޕީސީއާރް ޓެސްޓު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ނުވަނަ ދަތުރުގެ 24 ގަޑިއިރު ކުރިިން ރެޕިޑް އެންޓިޖެން ޓެސްޓެއް ހަދަންޖެހޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރުމުއްދަތުގެ ވިސާ ދޫކުރުންވެސް ދެކުނު ކޮރިއާއިން މެދުކަނޑައިލިއެވެ.

ދެކުނު ކޮރިއާގެ ރައީސް ޔޫން ސުކްޔޮލް ވަނީ އެގައުމުން ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ އެއްވެސް ސިޔާސީ ކުލައެއް ނުހިމެނޭ ނިންމުންތަކެއް ކަމަށާއި، މިފިޔަވަޅުތަކަކީ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ގައުމުތަކުން އިއުލާނުކުރާ ކަރަންޓީންގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ބޯޑަރު ކޮންޓްރޯލުކުރާ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ޑިޕްލޮމެޓިކް، ސިޔާސީ އަދި އިގުތިސާދީ ނުވަތަ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުވައި އަޅައި ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށް އެއްވެސް ގައުމަކުން ނުދެކޭކަމަށް ޔޫން ސުކްޔޮކް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ގައުމުގެ އެންމެންގެ ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަމަށް ކޮންމެ ގައުމަކުންވެސް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ކަމަށް ދެކުނު ކޮރިއާގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް