ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 12:28
އިޒްރޭލުގެ ޖަލުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރި ފަލަސްޠީނުގެ ޤައިދީ މިނިވަންވުން
އިޒްރޭލުގެ ޖަލުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރި ފަލަސްޠީނުގެ ޤައިދީ މިނިވަންވުން
ރޮއިޓާސް
އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރި ފަލަސްޠީނު ޤައިދީ
އިޒްރޭލުގެ ޖަލުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރި ފަލަސްޠީނުގެ ޤައިދީއަށް ބަޠަލެއްގެ މަރުޙަބާ
 
ކަރީމް ހައްޔަރުކުރިއިރު އޭނާ އުޅުނީ ޔުނިވަރސިޓީގައި
 
ޖަލު ޙުކުމް އިއްވީ، 1983 ވަނަ އަހަރު، އިޒްރޭލުގެ ސިފައިންގެ މީހެއްކަމަށްވާ އަވްރަހަމް ބްރޮމްބަރގް ވަގަށް ނަގައި މަރާލި މައްސަލައިގައި
 
40 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭ

އިޒްރޭލުގެ ޖަލުތަކުގައި ދުވަސްތައް ގުނަމުންދާ ފަލަސްޠީނުގެ ޤައިދީންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ޤައިދީއެއްގެ ގޮތުގައި ހޭދަކޮށްފައިވާ އެކަކު، އޭނާގެ 40 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމް ފުރިހަމަކޮށް، މިނިވަންވެގެން ޖަލުން ނުކުމެއްޖެއެވެ.

ޢުމުރުން މިހާރު 60 އަހަރު ފުރިފައިވާ ކަރީމް ޔޫނިސްގެ މައްޗަށް އިޒްރޭލުން އިއްވި 40 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު މިނިވަން ވެގެން ނުކުތުމާ ގުޅިގެން، އިޒްރޭލުގެ ކަނާތު-ފިޔައިގެ އާ ސަރުކާރުގެ މެންބަރުން ދަނީ އޭނާގެ ރަށްވެހިކަން ބާޠިލުކުރުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް އިއްވި ޙުކުމުގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކޮށް، މިނިވަނެއްގެ ގޮތުގައި ޔޫނިސް ޖަލުން ނުކުމެގެން އައިއިރު، އިޒްރޭލުގެ ދާޚިލީ ވަޒީރު އާރްޔޭ ދޭރީ ވަނީ، ޔޫނިސްގެ އަތުގައި އޮތް އިޒްރޭލުގެ ރަށްވެހިކަން ބާޠިލުކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް ކަރީމް ޔޫނިސް ހުރީ ސާބިތު ޢަޒުމެއްގައެވެ.

އިޒްރޭލުގެ ރަށްވެހިކަން، އިޒްރޭލުގެ ޕާސްޕޯޓް، މީ މުޅި ދުނިޔެވެސް އެންމެ ނަފުރަތުކުރާ ޕާސްޕޯޓް. އިޒްރޭލުގެ ރަށްވެހިކަމާމެދު މީހުން ފަޚްރުވެރިއެއް ނުވޭ. އެއީ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތަކާ ގުޅިފަ އޮތް ރަށްވެހިކަމެއް. އިޒްރޭލުގެ ރަށްވެހިކަން ގެއްލިދާނެތީ މީހަކު ޖެހިލުންވެގެންނެއް ނޫޅޭ. އެކަމަކު، އަހަރުމެން ހަމަ ތިބޭނީ އަހަރުމެންގެ އަމިއްލަ ބިމުގަ. އަމިއްލަ ގެދޮރުގަ. އަމިއްލަ ސިޓީތަކާ އަވަށްތަކުގަ.
ކަރީމް ޔޫނިސް؛ އިޒްރޭލުގެ ޖަލުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރި ފަލަސްޠީނު ޤައިދީ

ކަރީމް ޔޫނިސްގެ މައްޗަށް އިޒްރޭލުން ޖަލު ޙުކުމް އިއްވީ، އިޒްރޭލުން ވެރިވެގެންފައިވާ ޖައުލާންގެ އުސްބިންތަކުގައި 1983 ވަނަ އަހަރު، އިޒްރޭލުގެ ސިފައިންގެ މީހެއް ކަމަށްވާ އަވްރަހަމް ބްރޮމްބަރގް ވަގަށް ނަގައި، މަރާލި މައްސަލައިގައެވެ.

ޕެލެސްޓީނިއަން ޕްރިޒަނަރޒް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނާގޮތުގައި ކަރީމް ޔޫނިސްއަކީ މިހާތަނަށް މެދުކެނޑުމެއްނެތި، އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ޖަލު ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރި ފަލަސްޠީނުގެ ޤައިދީއެވެ.

އޭނަ ހައްޔަރުކުރިއިރު ކަރީމް އުޅުނީ ޔުނިވަރސިޓީގަ. ކިޔަވާ ނިމިފަ ހުރީ. ޖަލުގަ ހުރިއިރުވެސް އޭނަ ކިޔެވި. 2 ޑިގްރީއެއް ހާސިލު ކުރި. ޖަލުގަވެސް އޭނައަކީ ސަނަދު އޮތް ޓީޗަރެއް. އެތައް ސަތޭކަ ގައިދީންނަކަށް އޭނާ ކިޔަވައިދިން. އޭނަގެ އެހީގަ އެތައް ސަތޭކަ ގައިދީއަކު ދަސްވެނިވި. އަހަރުމެންގެ ގައިދީން އެހާ ޚާއްޞަވަނީ އެހެންވެ.
ނަދީމް ޔޫނިސް؛ ކަރީމް ޔޫނިސްގެ އަޚެއް

ކަރީމް ޔޫނިސްގެ އުފަން ވަޒަނަކީ ޢަރަބި އިޒްރޭލުންގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ޢާރާއެވެ. ޖަލުން މިނިވަން ވުމާއެކު، ޢާރާއިން ޔޫނިސްއަށް ކިޔާފައިވަނީ ބަޠަލަކަށް ކިޔާފަދަ ހޫނު މަރުޙަބާއެކެވެ. ޔޫނިސްއަށް މަރުޙަބާކިއުމަށް އޭނާގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނާއި ރަޙުމަތްތެރިންގެ އިތުރުން، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ މަގުތަކަށް ނުކުމެފައެވެ. މުޅި މަގު އޭނާ ކަޑައްތުކުރީ މީހުންގެ ކޮނޑުތައް މަތީގައި އުފުލައިގެންނޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ.

މިދިޔަ 40 އަހަރު، އަހަރުމެން މި ދިޔައީ މިނިވަންކަމުގެ ހުވަފެން ބަލަމުން. އަހަރުމެންގެ ގާތް ތިމާގެ މީހުން މަރުޙަބާ ކިއަން އަންނާނެ ފޮނި މަންޒަރުތަކުގެ ހުވަފެންތައް ދެކެމުން. ފަހަރެއްގަވެސް އަހަރެންގެ ހިތަކަށް ނާރާ، މިހާ ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔާފާނެއެކޭ. މީ މިވަގުތު މަށަށް ކުރެވޭ އިޙްސާސަކީ.
ކަރީމް ޔޫނިސް؛ އިޒްރޭލުގެ ޖަލުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރި ފަލަސްޠީނު ޤައިދީ

އިޒްރޭލުގައި ޢަރަބީންނަކީ އާބަދީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 5 ބައިކުޅަ 1 ބައެވެ. ގިނަ މީހުންނަކީ، 1948 ވަނަ އަހަރުގެ ހަނގުރާމައަށްފަހު އިޒްރޭލުގެ ނަމުގައި އުފެއްދި ސަރަޙައްދުގައި މަޑުކުރި ފަލަސްޠީނު ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނެވެ. ސިޔާސީ މައިދާނުގައިވެސް އެ މީހުންނަށް ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ގޮންޖެހުންތައް ބޮޑެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ލޭ ހިނގާތީއެވެ. ފަލަސްޠީނުގެ ބައެއްކަމަށް ބުނާތީއެވެ. އިޒްރޭލުގެ ރަށްވެހިކަމާއެކު ފަލަސްޠީނުގެ ބައެކޭ ބުނުމަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ހަޖަމްކުރަން މާ ފަސޭހަ ވާހަކައަކަށްވެސް ނުވާތީއެވެ.

އެންމެނަށްވެސް މިހާރު ސާފުވެފަ އޮންނަނީ އިޒްރޭލުގެ ސަރުކާރުން (ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަދުގެ ސަރުކާރުން) މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ އަހަރުމެން ހިމޭންކޮށްލަންކަން. އެމީހުން ބޭނުންވަނީ، އަހަރުމެންނަކީ އެމީހުންގެ އަޅުންނަށް ހަދަން. އަހަރުމެންނަކީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ވިޔަ ނުދޭން އެމީހުން ބޭނުން ވަނީ. އެއީ އެމީހުންނަށް ތާއަބަދުވެސް އަހަރުމެންގެ ނާޖާއިޒު ބޭނުން ހިފާލެވޭނެތީ. އަހަރުމެން މި ބުނަނީ، އެކަން އެހެން ވިޔަކަނުދޭނަމޭ. އެމީހުން ބޭނުންވާ ކަމެއް އެމީހުންނަކަށް ނުކުރެވޭނެއޭ. އެއީ ކީއްވެ؟ އަހަރުމެންގެ ދައުލަތް، އެކަމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަރާތާ 100 އަހަރު ވެއްޖެ. އެމީހުންގެ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމާ ދެކޮޅަށް އަހަރުމެން އަބަދުވެސް ތިބޭނަން.
ކަރީމް ޔޫނިސް؛ އިޒްރޭލުގެ ޖަލުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރި ފަލަސްޠީނު ޤައިދީ

އިޒްރޭލުގެ ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކުރާ ފަލަސްޠީނު ދަރިކޮޅުގެ މީހުންނަކީ، ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި ބަޠަލުންތަކެކެވެ. ނަމަވެސް، ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުގެ ލޯތަކަށް އެމީހުން ފެންނަނީ ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް