ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 12:06
ޕްލާސްޓިކް ކުނި އެއްކޮށްގެން ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރަނީ
ޕްލާސްޓިކް ކުނި އެއްކޮށްގެން ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޕްލާސްޓިކްގެ މައްސަލަ
ޕްލާސްޓިކްގެ މައްސަލާގައި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާ ދެކޮޅަށް ފަންނުވެރި އިހްތިޖާޖެއް!
ޕްލާސްޓިކް ކުނިބުނި އުކާލާނެ ޚާއްސަ އިންތިޒާމެއް ނެތް
ގުދުރަތީ ވެށި ހިމާޔަތްކުރާކަށް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ
ބުކާވޫ ސިޓީގައި ވަރަށް ކުނި ގިނަ

ޑިމޮކްރަޓިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ލޭކް ކީވޫގެ އައްސޭރިފަށުގައި ދެމެމުން ދިޔަ، އުކާލާފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ފުޅިފުޅީގެ ކޯރުގެ ފުން މިން އާދައިގެ އިސްކޮޅެއްގެ ފިރިހެނެއްގެ ކަކުލާ ހިސާބަށް އަރައެވެ. އުކާލާފައިވާ ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގެ ކޯރުގެ ތެރޭގައި، ޕެޓްރިކް ސިކޫރު ސިރިމްވާމީ އަތްފުނާ އަޅަމުން ދިޔައީ އޭނާގެ އަތުގައި އޮތް ގޯނި ފުރާލެވޭހާ ގިނަ ފުޅި އެއްކުރެވޭތޯއެވެ.

ވަގުތަށް ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތަށް ބަލާއިރު، ޕްލާސްޓިކް ކުނިބުނި އުކާލާނެ ޚާއްސަ އިންތިޒާމެއް އެ ސަރަހައްދަކު ނެތެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެ ކުނިތައް ޖަމާވަނީ ލޭކް ކީވޫއަށެވެ. އެކަމުގެ އަސަރު ސީދާގޮތުން ފޯރަނީ ރައްޔިތުންނަށެވެ. އެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ، ފެނުން ކަރަންޓު އުފައްދާ ޕްލާންޓުގައި މައްސަލަތައް ޖެހި، ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަށް ބުރޫ އަރައެވެ.

މިއަދު މަށަށް އެބަ ފާހަގަ ކުރެވޭ، އަހަރުމެންގެ ބުކާވޫ ސިޓީގަ ވަރަށް ކުނި ގިނަކަން. ކުނި މެނޭޖްކުރާކަށްވެސް މީހުންނަކަށް ނޭނގޭކަން. އަހަރެން އަދާކުރަމުން މިދަނީ އަހަރެންގެ ޒިންމާ. އެ ޒިންމާގެ ދަށުން، ދެކުނުގެ ޕްރޮވިންސެއް ކަމަށްވާ ކީވޫ ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ކުރަނީ. އެތަނުގަ ހުރި ޕްލާސްޓިކް ކުނި އެއްކޮށްގެން ކުރެހުންތައް ތައްޔާރު ކުރަމުން މި ދަނީ. މީ އަހަރެންގެ ސައުތު ކީވޫ ޕްރޮވިންސަށް މަށަށް އެހީވެވެން އޮތް ގޮތަކީ.
ޕެޓްރިކް ސިކޫރު ސިރިމްވާމީ؛ ކޮންގޯގެ ފަންނުވެރިއެއް

ސިރިމްވާމީގެ އަމާޒަކީ ޕްލާސްޓިކް ކުނިބުނިން އެ ސަރަހައްދު ސާފު ކުރުމުގެ އަމާޒަށްވުރެ ވަރުގަދަ އަމާޒެކެވެ. ކޯރު ސަރަހައްދުން ސިރިމްވާމީ އެއްކުރާ ޕްލާސްޓިކް ފުޅިތައް ވިރުވައިގެން އޮލަ މާއްދާއެއް ތައްޔާރުކުރެއެވެ. އޭނާ، އެ ބޭނުންކުރަނީ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަޑު ހަރުކޮށް އުޅޭ މީހުންގެ ތަސްވީރުތައް ކުރެހުމަށެވެ. ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް، އެ މީހުން މާ ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ނުދާތީ، އެކަން ކުށްވެރިކޮށް، ދެކޮޅުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ އިހްތިޖާޖެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މި މަސައްކަތަށް އަހަރެން ޚިޔާރުކުރީ ރުޒީޒީ ޕްލާންޓް ސަރަހައްދުން ކުނި ހޮވަން. އެއީ މުޅި ކީވޫއަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެނީ އެ ޕްލާންޓުން ކަމަށް ވީމަ. މި ސަރަހައްދަށް ޖަމާވާ ކުނީގެ ސަބަބުން، ކަރަންޓު ހަކަތައިގެ ސަޕްލައިއަށް ހުރަސް އެޅޭ. އެހެންވެ، ކުނިތައް ހޮވާ، ފަންނުވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ ކުނިތައް ބޭނުން ކޮށްގެން، މި މައްސަލައާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަން އަހަރެން ނިންމީ.
ޕެޓްރިކް ސިކޫރު ސިރިމްވާމީ؛ ކޮންގޯގެ ފަންނުވެރިއެއް

އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ސިރިމްވާމީގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު; ކޮންގޯގެ މިނިވަންކަމުގެ ލީޑަރު ޕެޓްރިސް ލުމުމްބާއާއި އަދުގެ ރައީސް ފީލިކްސް ޝިސެކެޑީފަދަ ޝަހްސިއްޔަތުތަކުގެ ތަސްވީރުތައް ހިމެނެއެވެ. ސިރިމްވާމީގެ އުފަން ވަޒަން ކަމުގައިވާ ބުކާވޫގައި ދާދި ފަހުން އޮތް މައުރަޒެއްގައި، އެ  މަސައްކަތްތައް ދައްކާލާފައިވެއެވެ.

ކޮންގޯގަވެސް ބައިވަރު ކޮންގްރެސްތަކާ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައިފި. މައްސަލަތައް އެހާ ގިނަ. އެކަމަކު، އެއިން އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގަ، ވެއްޓަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުގެ މައްސަލައަށް ރިއާޔަތެއް ނުކުރޭ. ގުދުރަތީ ވެށި ހިމާޔަތް ކުރާކަށް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ. އެހެންވެ، ކޮންގޯގެ ފަންނުވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މި މެސެޖު މަށަށް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެތާދޯ، މި ރޮނގުން! ކަސަވުބޫ، ލުމުމްބާ، ލޯޣޯން ކަބީލާއާ ޖޯސެފް ކަބީލާ އަދި ޝިސެކެޑީފަދަ ރައީސުންވެސް މިކަމާ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވާފައެއް ނުވޭ. ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ހުރިހާ ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ އެބޭފުޅުން އުފުއްލަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ. އެ ބޭބޭފުޅުން އެބަ ޖެހޭ، ވެށީގެ ހިމާޔަތަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަން.
ޕެޓްރިކް ސިކޫރު ސިރިމްވާމީ؛ ކޮންގޯގެ ފަންނުވެރިއެއް

އެފްރިކާ ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް، ކޮންގޯއިންވެސް ދަނީ އެ ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި، ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހައްގު ހޯދުމަށް ސާބިތުކަމާއެކު ވަކާލާތު ކުރަމުންނެވެ. ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ދުނިޔޭގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ޖަންގަލީގައި ތެޔޮ ބްލޮކްތައް ނީލަންކިއުމުގެ ފާޑުކިއުންތައް، ކޮންގޯއަށް ވަނީ އަމާޒު ވެފައެވެ.

ކޮންގޯއިން ދަނީ، އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ގެއްލުން ދެނިވި އުސޫލުތަކާ ދުރުހެލިވާނެ ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. އަދި ގަވައިވަދުތައް ހަރުކަށި ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ބުނަމުންނެވެ. އަދި މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުން، ތަރައްގީ ވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކަށް މާލީ އެހީ ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށްވެސް ކޮންގޯއިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް