ކ. މާލެ
|
6 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 09:06
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ
ރައީސް އޮފީސް
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން
ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާއަށް 68.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވެއްޖެ: ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު
 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި
 
1،300 މީހުންނަށް ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި ކުދިންގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާ ދިނުމަށް މިހާތަނަށް 68.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތުން ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީގޮތުން ފާހަގަކުރާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ 4 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންސްޕާއިންނާއި، އާސަންދައިން 1،300 މީހުންނަށް ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މި ޚިދުމަތަށް މިހާތަނަށް 68.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް މި ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ މިއަދު ފެންނަމުންދާކަމަށެވެ. އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ފަސޭހަވެ، ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާވެސް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބެމުންދާކަމަށެވެ.

18 އަހަރު ނުފުރޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން ދިނުމަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޗައިލްޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސެންޓަރެއް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ގާއިމްކުރެވިގެން ދިޔަކަން މިނިސްޓަރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މި ޚިދުމަތް ގާއިމްކުރިތާ އަހަރެއް ނުވަނީސް ކުދިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފަށާފައިވާކަން ފެންނަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ދާންމަތިކޮށްގެން ބަލަހައްޓަމުންގެންދިޔަ ދެ ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ މި ދެންނެވީ. އެކުދިންނަކީ ކުރިން ގަބޫލުކުރެވުނު ގޮތުގައި ތެދުވެ އުޅެވޭނެ ދެކުދިންނެއް ނޫން. ދާންމަތިކޮށްގެން 7 އަހަރު ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއިން އަދި ފިޔަވަތީގައި ތިބުމަށްފަހު މިއަދު ސީޑީސީން ލިބެމުންދާ ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާގެ ސަބަބުން މި ދެކުދިންގެ ދިރިއުޅުން މުޅިން ބަދަލުކުރެވިއްޖެ. އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުކުރެވި ތިބި މި ދެކުދިން މިއަދު ތިބީ ވީލްޗެއަރގައި
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާ ދިނުމުން ހެޔޮ އުފާވެރި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވޭނެކަން މިކަމުން އެނގިގެންގޮސްފައިވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް